Raadsbijdrage over de omgevingsvisie 2040

family-ga510a5117_1280.jpg
portretbram.png portretarie.png
Door Bram van der Beek, Arie Barendrecht op 17 november 2021 om 09:59

Raadsbijdrage over de omgevingsvisie 2040

We bespraken het ontwerp van de Omgevingsvisie Ede 2040. In deze visie worden strategische keuzes gemaakt over de fysieke leefomgeving. Anders gezegd; de ruimte waarin we mogen wonen, werken en recreëren. En dat laat het belang zien: we hebben er elke dag mee te maken. We hebben een mooie gemeente, en de ambities die in deze visie genoemd worden, geven een mooie aanzet om dat te behouden en realiseren. Hier onze bijdrage als ChristenUnie Ede. 

De ChristenUnie wilt een Ede waar iedereen kan blijven wonen, waar we als gemeente staan voor mensen of groepen mensen die het zelf (even of langer) niet redden maar waar we ook waarde toekennen aan de aanwezige natuur. En daar zijn juist in deze omgevingsvisie veel mogelijkheden voor. De ChristenUnie wilt met deze blik de volgende punten benoemen die opvallen. 

  • Bedrijvigheid

Qua bedrijvigheid wordt Ede omschreven als een plek waar familiebedrijven een grote rol spelen en waar bedrijven een grote binding met Ede hebben. We missen in de uitwerkingen nog wel de ambities en maatregelen om dit te behouden. Hoe zouden we nieuwe bedrijven kunnens stimuleren een binding met Ede te krijgen? En hebben we met deze ambities voor bedrijventerreinen verzekerd dat we voldoende mee kunnen ademenen met de behoefte van onze eigen bedrijven? Hoe kijkt de wethouder in dat licht naar de oproep van de dorpsraden Valk, Wekerom en Harskamp om aandacht te besteden aan mogelijkheden om hun bedrijven te kunnen laten groeien bij de dorpen? 

  •  Wonen

Onder wonen worden drie speerpunten omschreven: energiezuinig, circulair en klimaatbestendig. We missen hier ‘bewust bouwen’.  En ook in de uitwerking missen we dat, de zin: ‘in foodvalley zuid bouwen we voor bovenregionale behoefte’ jeukt om die reden nog meer. Laten we bouwen voor de behoefte van onze inwoners in Ede. Niet voor de onvoorspelbare beurs van de markt, maar bijvoorbeeld voor onze inwoners die nu vastzitten in een huurwoning, zodat ze in Ede verder kunnen met hun leven. Onze vraag aan de wethouder is, staat u open voor een betere tekst op deze plek?

  •  Verstedelijkingsstrategie

Om terug te komen op onze inbreng bij de verstedelijkingsstrategie: we gaven aan dat we ‘meer stad’ wel zagen in die visie, maar meer landschap het grootste risico vonden. Bij deze omgevingsvisie zit een enorme milieu effect rapportage, waar dit ook uit blijkt: meer wonen en bedrijven zit er wel in, maar het grootste risico’s zitten op: natuurlijk kapitaal, ‘sociaal en gezond’ en de ruimtelijke kwaliteit. We vragen de wethouder of het college dit ook onderkent, en wat er nog extra gedaan aan kan worden.

  • Zoeklocaties voor woningbouw

Dan voorzitter, een lastig punt voor onze fractie. We beseffen ons dat we aantallen willen noemen. Maar voor een paar locaties vinden we dat te vroeg. Het meest duidelijk is het Binnenveld. Over deze zoeklocatie hebben we afgesproken om met prioriteit, een onderzoek te verrichten naar of dit wel kan. We hebben daar grote vraagtekens bij, maar we willen het niet vooraf afschieten. Maar we vinden het wel verbazingwekkend als daarna deze locatie toch veelvuldig wordt genoemd in het vervolg, zelfs met minimale aantallen voor Binnenveld zuid aan toe. Het is alsof we druk speculeren over de uitslag aan de finish, maar dat er geen rekening gehouden wordt of deze race überhaupt eigenlijk wel in onze voorbereiding past. Onze fractie is op het punt dat we geen toezeggingen nodig hebben, maar dat we graag een realistische visie willen vaststellen.

 Dit probleem speelt in mindere mate ook voor de 2e ‘uitrollocatie’ die genoemd staat tussen De Klomp en Ederveen. Graag eenzelfde proces: eerst onderzoek, daarna eventuele resultaten inboeken. En op welke manier is de gemeente Veenendaal bij deze ontwikkeling betrokken?

 Als laatste een opmerking over waar onze fractie ook een zoeklocatie had verwacht: rondom Station Ede-West. Waar we proberen wonen zoveel mogelijk rondom stations te concentreren, had het ons logisch geleken dat er een zoeklocatie voor woningbouw rondom dit geplande station Ede-West zou staan. Een aparte status als zoekgebied wonen doet recht aan de complexiteit en de fasering die hier waarschijnlijk gewenst gaat zijn. 

Bram van der Beek, raadslid
E: bram.van.der.beek@ede.nl 

Arie Barendrecht, fractievolger
E: arie.barendrecht@ede.nl 

Labels: , ,