De WFC Experience: hoe wil ChristenUnie Ede nu verder?

2021 09 WFC
portretdaan.png
Door Daan Weststrate op 1 februari 2023 om 09:45

De WFC Experience: hoe wil ChristenUnie Ede nu verder?

Het World Food Center (WFC) Experience is de afgelopen weken een veelbesproken thema. Na de uitspraak van de Raad van State eind december is de gemeenteraad op donderdag 26 januari jl. geïnformeerd over het vervolg. We kunnen ons goed voorstellen dat ook u vragen heeft hierover, In deze blog neemt raadslid Daan Weststrate u mee in wat de uitspraak betekent en wat het vervolg voor de plannen zijn.

In november 2022 heeft de gemeenteraad de stichting WFC tot 1 juni 2023 de tijd gegevens om met een sluitende businesscase te komen. Hierbij moest rekening gehouden worden met twee grote risico’s:
> de stijgende prijzen van bouwmaterialen;
> de uitspraak van de RvS in een aangespannen bezwaarprocedure tegen het afgeven van het bestemmingsplan.

Het feit dat uitstel tot 1 juni 2023 al nodig was, betekende al dat er veel onzekerheid was over het vervolg. Op woensdag 28 december 2022 volgde de uitspraak van de RvS, waarbij een streep werd gezet door de plannen voor de nieuw- en/of aanbouw van o.a. de ontvangsthal en de theaterzaal van het Experience Center. Dát deze uitspraak gevolgen heeft voor de ontwikkeling van de realisatie van de gehele Experience is duidelijk. Om de gevolgen goed te duiden, is het nodig om even terug te gaan naar het begin: Waar kwam het idee van het ‘World Food Center’ ook alweer vandaan?

De gemeenteraad van Ede is het hele plan van het World Food Center (WFC) Experience met een duidelijke missie begonnen: Ede heeft in de afgelopen tientallen jaren enkele grote werkgevers verloren, en tegelijk zijn de groeiverwachting hoog. Om te zorgen dat we zelf werkgelegenheid blijven kunnen aanbieden, willen we onszelf neerzetten op het thema voedsel: ‘Food’. Hiervoor willen we zowel inzetten op onderwijs, startups, grote bedrijven, lokale bedrijven en bezoekers met elkaar verbinden om te zorgen dat in onze gemeente herkenbaar blijft en de groei van woningen ook gevolgd wordt door een groei in banen. Het vrijgekomen kazerneterrein naast het station is daar een onderdeel van: een plaats waar veel mooie plannen samenkomen: wonen, werken, innoveren, leren en ontspannen komen hier samen, waarbij 'voedsel' het dragende thema is.

Onderdeel van die hele gebiedsontwikkeling was ook de bouw van een ‘Experience’, waar met de uitspraak van de RvS de vergunning voor het nieuw te bouwen deel daarvan niet door kan gaan. Als ChristenUnie zien we dat het plan van het ontwikkelen en realiseren van een Experience Center in een heel andere tijd plaatsvond dan waarin wij ons nu in bevinden. Met een streep door de nieuwbouw vinden wij het een uitgelezen moment om onze plannen opnieuw te bekijken. Nu kan er ook weer bijgestuurd worden, of kunnen keuzes gemaakt worden waarmee plannen beter aansluiten bij de huidige tijd. Wat er op dit moment nog wel of niet kan, willen we laten onderzoeken, zonder ook maar iets krampachtig te blijven vasthouden om te behouden wanneer dit niet bijdraagt aan wat nodig is.

Een prachtig gebied waar je ook met veel plezier kunt wonen. Onze fractie ziet daarvoor de Mauritskazerne als een prachtige locatie waar kansen liggen om dit voedselthema te laten zien en verbinding tot stand te laten komen. Een middel, geen doel op zich.

De uitspraak van de Raad van State betekent dus heroriëntatie naar de (on)mogelijkheden van dit moment. Een van die mogelijkheden zou het stoppen van het project zijn: ‘trek de stekker er maar uit’. Ook deze optie heeft financiële gevolgen, waar we als gemeente mee geconfronteerd kunnen worden. Vandaar dat we als ChristenUnie eerst willen weten welke financiële en juridische gevolgen zo’n besluit heeft.

Voor ChristenUnie Ede is het daarom belangrijk dat het college afgelopen donderdagmiddag gereageerd heeft op de uitspraak van de RvS met een eerste duiding van de situatie. Eigenlijk weten we nu enkel nog maar wat niet kan en zijn er contouren duidelijk(er) aan het worden welke mogelijkheden er gekozen kunnen worden.

Het zoeken naar een nieuwe dan wel aangepaste invulling van de Experience willen we doen met de gedachte dat het hele gebied veel kansen heeft voor een mooie ontwikkeling rond het thema 'voedsel'. Een gebied waar functies als educatie, onderzoek & innovatie en ondernemerschap mooi samen kunnen komen. Waar een eerlijk verhaal over voeding verteld wordt. Een plek waaromheen bedrijvigheid zich al aan het vestigen is en startups (momenteel al ca. 50 stuks) floreren. Mooie food-bedrijven die werken aan oplossingen voor morgen en bijdragen aan de lokale en regionale werkgelegenheid.

Een prachtig gebied waar je ook met veel plezier kunt wonen. Onze fractie ziet daarvoor de Mauritskazerne als een prachtige locatie waar kansen liggen om dit voedselthema te laten zien en verbinding tot stand te laten komen. Een middel, geen doel op zich.

Aan welke scenario’s worden er gedacht?
1.Stoppen met het huidige concept van het WFC Experience.
2. Het huidige plan zoals voorbereid uitvoeren.
3. Het huidige plan aanpassen zonder nieuwbouw.
Dit betekent dat bijvoorbeeld de theaterzaal geen plaats kan krijgen in het bestaande gebouw vanwege de omvang en hoogte die het theater nodig heeft. Gezien het feit dat zo’n aanpassing van het plan ook consequenties heeft voor de bezoekersaantallen moet ook de huidige businesscase worden herzien.
4. Het huidige plan bewaren en op een later moment uitvoeren.
5. Overige alternatieven die nu nog niet bekend zijn.

Wat is nodig voor een weloverwogen besluit en uitwerking?
In de komende weken wordt in beeld gebracht wat de financiële en juridische consequenties zijn van de verschillende scenario’s zoals hierboven geschetst zodat er straks op een goede en weloverwogen manier een besluit genomen kan worden. Niet gehaast, maar op basis van voorliggende feiten.

De ChristenUnie kiest ervoor om zorgvuldig naar de ontstane situatie te kijken en straks met meer informatie de (nieuwe) noodzakelijke en weloverwogen keuzes te maken. Op die volgorde en op deze manier. Met het oorspronkelijke idee van de gebiedsontwikkeling voor ogen houdend.

Reageren?
Wilt u hierop reageren of heeft u vragen voor ons? Wij vernemen graag hoe u hier tegen aan kijkt en luisteren graag naar uw mening. Stuur uw reactie of vraag naar ons of neem contact op via onderstaande contactgegevens.

Daan Weststrate, raadslid
E. daan.weststrate@ede.nl
M. 06-27358585

Labels: , ,