4. Cora Otter

Van de Fractievoorzitter - Juni 2016

Het is alweer een poosje geleden dat u een nieuwsbrief van de fractie heeft gekregen. Niet omdat er geen nieuws was, misschien juist omdat er wat teveel van was....Veel onderwerpen hebben de fractie de laatste maanden bezig gehouden, een bloemlezing daarvan vindt u in deze nieuwsbrief.

Een belangrijk thema wat de afgelopen maanden aandacht vroeg was de opvang van vluchtelingen. Problematiek die ons als ChristenUnie-fractie in het hart raakt. De opdracht uit Mattheus 25:35 (Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven;  Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald) heeft ons gemotiveerd ons in te zetten om in Ede goede opvang voor vluchtelingen te realiseren. We zijn dankbaar dat uiteindelijk op 14 april het besluit is gevallen om in Ede 900 vluchtelingen op te gaan vangen, op 3 locaties. In deze nieuwsbrief de actuele stand van zaken.

Om een indruk te geven wat er verder allemaal voorbij kwam in de raad de afgelopen maanden: WMO en eigen bijdragen, vormgeving Huishoudelijke Hulp vanaf 2017, grondbeleid, oud papier en subsidies, huisvesting statushouders, zwemproduct, Paricipatiewet en Regionaal werkbedrijf, het fietsplan, Cultuurnota, structuurvisie Ede Stad, voorfinanciering onderwijs vluchtelingen, parkeren in Ede-centrum, integriteit en gedragscode raadsleden, rapport Langendijk m.b.t. de toekomst van Permar, strategisch huisvestingsplan onderwijshuisvesting, wijkposten in de wijk, hernieuwbare energie gemeentelijk vastgoed, enz. enz.

De ChristenUnie was initiatiefnemer van een motie 'Inclusie'. Daarin gaat het om het toepassen van het VN-verdrag voor de rechten van de mens met een beperking, op gemeentelijk niveau. Wij vinden het belangrijk dat iedereen zo volwaardig mogelijk mee kan doen in de samenleving. Ook mensen met een fysieke of verstandelijke beperking, mensen met psychiatrische problematiek enz. Toegankelijkheid moet de norm worden. Onze motie heeft steun gekregen van alle fracties in de raad, en het college is nu bezig een voorstel uit te werken hoe dit in Ede vorm gegeven gaat worden. Lees hier het nieuwsbericht over deze motie terug.

Daarnaast heeft onze fractie d.m.v. schriftelijke raadsvragen aandacht gevraagd voor CPO's (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap), de mogelijkheid van 'Tiny Houses' in Ede, de gezondheidsrisico's van de toename van fijnstof in de regio en de inzetbaarheid en draagkracht van mantelzorgers.

Ik wens u veel leesplezier met deze nieuwsbrief!

Cora Otter,
Fractievoorzitter

Tussen de nieuwsbrieven door houden we u graag op de hoogte van de actualiteit via Facebook en onze website. We waarderen het als u reageert op onze berichten, uw inbreng is welkom!

Terugblik onrust in de wijk Veldhuizen

Wat een rustige meivakantie had moeten worden voor veel Edenaren, werd voor inwoners van de wijk Veldhuizen een periode vol onrust en spanning. Al lange tijd was het de bedoeling dat voormalig winkelcentrum Lindenhorst gesloopt zou worden, om plaats te maken voor een nieuw initiatief: Vredehorst. Vredehorst is een bijzonder nieuwbouwproject, een woonvorm waarbij samenleven centraal staat. Buurtbewoners zijn blij met deze ontwikkeling.

In de periode tussen de sluiting van het winkelcentrum, een aantal jaar geleden, en de sloop mocht de Marokkaanse gemeenschap een Theehuis exploiteren in een ruimte van de Lindenhorst. Het Theehuis heeft regelmatig voor overlast gezorgd in de buurt, zo waren er waren signalen dat er drugs gedeald werd. Helaas is het de politie niet gelukt om met harde bewijzen te komen, waardoor er niet opgetreden en tot sluiting overgegaan kon worden.

Na de aankondiging dat maandag 9 mei daadwerkelijk met de sloop van de Lindenhorst begonnen zou worden, begon een nieuwe fase in de wijk. Eerst wat rellen op straat, stenen gooien naar politie, poging tot brandstichting, en uiteindelijk gingen in de weken die volgden 15 auto's in vlammen op. Al snel werd de politie-inzet in Veldhuizen uitgebreid en een rechercheteam ingezet. Volgens de politie is er sprake van een kleine, harde kern jongeren die criminele akties uitvoeren in Veldhuizen. Er wordt hard aan gewerkt om voldoende bewijslast te verzamelen, zodat het daadwerkelijk tot een veroordeling van deze mensen kan komen.

Ondertussen wist de pers Veldhuizen (en de Edese politiek...) te vinden. De uitkomst varieerde van persoonlijke interviews met gedupeerden tot artikelen met veel achtergrondinformatie, van talkshows die maar bleven bellen om de burgemeester of fractievoorzitters in de studio te krijgen tot en met PowNed die de herdenking van de executie van de huzaren op de Edese hei verstoorde en de journalistiek van zijn slechtste kant liet zien.

Als fractie hebben we contact gehad met bewoners en schrijnende verhalen gehoord van mensen die hun auto kwijt zijn en daardoor hun mantelzorgtaken niet kunnen vervullen, in de problemen komen met hun werk enz. Inmiddels wordt er gekeken wat mogelijkheden zijn van crowdfunding en wat de bijdrage van de gemeente Ede hierin zou kunnen zijn. We horen  bijzondere verhalen van bloemen die door leden van PKN-gemeente De Ark bezorgd worden bij gedupeerden, van mensen die juist nu in Veldhuizen willen blijven, die zich in willen zetten voor de wijk en het contact met de Marokkaanse gemeenschap zoeken, bijvoorbeeld door samen te eten. Andersom heeft de Marokkaanse gemeenschap door het organiseren van een tocht door de wijk laten zien ook afstand te nemen van de gebeurtenissen. Wat ons betreft is Veldhuizen naast de onrust daarmee ook een mooi voorbeeld van een sterke samenleving. Mensen die oog hebben voor elkaar, elkaar steunen en praktische hulp bieden.

De ChristenUnie volgt de gebeurtenissen uiteraard nauwgezet. We zijn door de burgemeester inmiddels een aantal keer bijgepraat over de stand van zaken.  Alles moet er wat ons betreft op gericht zijn de bewoners van de wijk Veldhuizen het gevoel van veiligheid in een leefbare omgeving terug te geven en de onlusten en criminele activiteiten van een kleine groep Marokkaanse jongeren terug te dringen. 

Update van het dossier Permar

De financiële situatie van Permar is al geruime tijd slecht. En ook het perspectief voor 2016 ziet er niet rooskleurig uit. Bureau Berenschot heeft op verzoek van de deelnemende gemeenten (Barneveld, Wageningen, Renkum, Scherpenzeel en Ede) in de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar de toedracht, de manier waarop gecommuniceerd is richting de gemeenteraden en de rol van de directeur, het bestuur en de commissaris. Het rapport is 6 november gepresenteerd en afgelopen donderdag 26 november zijn de conclusies en aanbevelingen besproken in de Edese gemeenteraad. De insteek van de ChristenUnie tijdens het debat kunt u lezen via de terugblik en onze bijdrage op de website.

Tijdens het debat vielen een aantal verschillen in benadering op. De meeste fracties willen vooruit kijken: Permar heeft nodig dat er duidelijke keuzes voor de toekomst worden gemaakt. Daarbij heeft onze fractie ook gepleit voor het betuigen van spijt. De werknemers van Permar, veelal mensen met een beperking of een arbeidshandicap, is geen goed gedaan door het slechte beleid. Om schoon schip te maken, en daarmee ruimte om verder te gaan, zijn verontschuldigingen van bestuur, directie, commissaris enz. op zijn plaats. Wethouder Gerry Ligtelijn, vanuit Ede afgevaardigd als bestuurslid van Permar, heeft in de raadzaal aangegeven met de kennis van nu spijt te hebben dat ze niet eerder met vertrouwelijke informatie naar buiten is gekomen. (de manager Finance en Control heeft in november 2014 de wethouder in een vertrouwelijk gesprek te kennen gegeven dat de cijfers zoals de directeur van Permar deze presenteerde aan het bestuur niet klopten, te rooskleurig waren). Inmiddels heeft wethouder Ligtelijn haar bestuurstaken bij Permar neergelegd, en neemt wethouder Eleveld deze taken over. Wat de ChristenUnie betreft een terechte keuze.

Er zijn ook fracties die vooral de nadruk leggen op politieke consequenties: Zij geven aan dat wethouder Ligtelijn niet meer kan functioneren na de fouten bij Permar en haar geloofwaardigheid kwijt is. Zo ver wil de ChristenUnie niet gaan. We zitten middenin allerlei veranderingen in het Sociaal Domein. Vooralsnog lijkt die transitie in Ede redelijk goed te verlopen. En ook al zijn er nog allerlei punten te verbeteren, niet voor niets is Ede genomineerd als gemeente in de top-10 van plaatsen waar de zorg goed georganiseerd is. Wethouder Ligtelijn heeft het Sociaal Domein in haar portefeuille, en wij vinden continuïteit op dit gebied van groot belang.

Hoe nu verder met Permar? Aan een extern bureau met ervaring bij SW-bedrijven is afgelopen vrijdag door het Permar-bestuur de opdracht gegeven om uit te zoeken wat de beste organisatievorm is voor Permar. Hoe kunnen de taken die voortvloeien uit de Participatiewet, zoals beschut werken, arbeidsmatige dagbesteding en het vinden van een passende werkplek voor mensen met een arbeidsbeperking, zo goed mogelijk uitgevoerd worden? Wat kost dat de deelnemende gemeenten? Het is de bedoeling dat er in het eerste kwartaal van 2016 een nieuwe begroting voor Permar op tafel ligt en bestuurlijke keuzes worden gemaakt over de toekomst van Permar.

Het dossier  Permar zal voorlopig de gemoederen in de Edese raad nog wel bezig houden. Voor de ChristenUnie is vooral van belang dat er een passende werkplek is voor iedereen, ook al heb je een beperking of arbeidshandicap. Dit moet goed georganiseerd worden, zodat zo veel mogelijk mensen mee kunnen doen in onze maatschappij!

Cora Otter,
Raadslid ChristenUnie Ede

Vragen of opmerkingen? E. cora.otter@ede.nl

De Nuldelijn, vernieuwd welzijn in Ede

Gemeenten zijn vanaf begin dit jaar verantwoordelijk voor de zorg en hulp aan jeugdigen, ouderen en mensen met een beperking. Het budget vanuit het rijk hiervoor is niet één op één overgegaan. Er is dus minder geld beschikbaar. Inwoners moeten daarom meer gebruik gaan maken van hun eigen sociale netwerk en informele hulp: de nuldelijn.

De nuldelijn is een term die bij veel mensen de wenkbrauwen doet fronsen. Eerstelijnszorg kennen we: dat is zorg waar je in principe zelf, zonder verwijzing, naartoe kunt gaan. Denk aan de huisarts, tandarts, maatschappelijk werk, fysiotherapie. Tweedelijnszorg is zorg waar je gebruik van kunt maken na verwijzing door de eerstelijn, bijvoorbeeld specialisten in het ziekenhuis, de psychiater enz. De nuldelijn is zorg gegeven door mantelzorgers en vrijwilligers. Het is erop gericht om mensen laagdrempelig te ondersteunen.

In Ede kennen we de zogenaamde 'kern-nuldelijn'. Dat zijn professionele, door de gemeente gesubsidieerde organisaties. (de Medewerker, Welstede, SWO). Deze organisaties zitten momenteel in een fusieproces, en het is de bedoeling dat per 1 januari 2016 er één organisatie staat. Daarnaast kennen we de 'brede-nuldelijn': dat zijn charitatieve organisaties met veel vrijwilligers en soms subsidie op projectbasis, zoals het Rode Kruis, Humanitas, Schuldhulpmaatje, Diaconaal Platform, Dien je Stad, Present enz. Ook organisaties die in de kern een ander doel hebben (kerken, scholen, buurthuizen, sportverenigingen) horen bij de brede-nuldelijn.

In Ede is de brede-nuldelijn enorm uitgebreid: sociale cohesie is de kracht van Ede! Nu de overheid zich terugtrekt wat betreft het financieren van zorg is dat iets om dankbaar gebruik van te maken. In de brede-nuldelijn worden mantelzorgers ondersteund, wordt er gewerkt aan leefbaarheid in de buurt, worden boodschappen en huishoudelijke klusjes gedaan voor ouderen of chronisch zieken en zijn ook de maatjesprojecten (bijv. jongeren met autisme die een vast maatje krijgen waar ze wekelijks een activiteit mee ondernemen).

Om een voorbeeld te geven van de inzet in de brede-nuldelijn: Vorige week heeft 'Dien je Stad' zich gepresenteerd aan de gemeenteraad. Dien je Stad is een organisatie die praktische hulp aan ieder die dat nodig heeft, de hulp wordt geboden door jongeren: indivividuele vrijwilligers of groepen studenten, vrienden, verenigingen. Te denken valt aan maatjesprojecten, huiswerkbegeleiding, hulp aan ouderen enz. enz. Jaarlijks zijn er 1700 projecten, en 1200 vrijwilligers steken daar 12000 vrijwilligersuren in. Heel bijzonder, inzet die in Ede niet meer weg te denken is!

In de nuldelijn gaat veel geld om, en de gemeente bezuinigt niet op dat budget. Voor 2016 gaat het om een totaal bedrag van ongeveer 5,7 miljoen. Daar is de ChristenUnie blij mee, want op deze manier kunnen vrijwilligersorganisaties gesteund worden, bijvoorbeeld in de kosten voor opleiden van vrijwilligers, huisvesting en coördinatie. Wel is de vraag hoe het budget verdeelt moet worden. In de uitgangspunten staat dat de kern-nuldelijn de basisvoorziening levert en zorgt voor continuïteit: stimuleren, activeren, netwerken in de brede-nuldelijn verbinden, ontwikkelen en overdragen van kennis, mantelzorgers ondersteunen door te bemiddelen bij respijtzorg enz. De uitvoering ligt vooral bij de brede-nuldelijn. In oktober staan de nota's rond 'Vernieuwd Welzijn' op de agenda van de raad. De insteek van de ChristenUnie zal zijn dat het budget zo verdeelt wordt, dat zoveel mogelijk inwoners die dat nodig hebben ondersteuning kunnen krijgen van vrijwilligers. Via onze website houden we u op de hoogte van de besprekingen hierover!

Cora Otter,
E. cora.otter@ede.nl

De nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO)

In de Tweede Kamer is besloten dat de langdurige zorg hervormd moet worden. Daarom is er een nieuwe Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) aangenomen. Doel is dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen, met de ondersteuning die ze nodig hebben. Te denken valt mensen met een beperking, handicap, chronische psychische problematiek of beperkingen als gevolg van ouderdom. In de gemeente Ede is het uitgangspunt dat iedereen meedoet in de maatschappij. Een mooi streven. De WMO is dan een middel wat helpt bij het oplossen van problemen, zodat mensen inderdaad zo lang mogelijk zelfstandig kunnen zijn. De ChristenUnie heeft bij de bespreking van de nieuwe verordening aandacht gevraagd voor een aantal belangrijke punten.

De Edese  verordening is goed opgezet. Er is veel aandacht voor mantelzorgers, en daar zijn we blij mee. Het PGB (Persoons Gebonden Budget) wordt in stand gehouden, en dat geeft mensen keuzevrijheid om zelf te kiezen bij wie ze zorg inkopen. Dat kan dan ook bijvoorbeeld bij identiteitsgebonden instellingen, of mensen uit het eigen netwerk. De adviezen van de WMO-raad en  Cosbo (samenwerkingsverband van ouderenorganisaties) zijn meegenomen.

Als een inwoner van Ede een beroep doet op de WMO wordt een keukentafelgesprek of maatwerkgesprek gevoerd. Scholing voor medewerkers is volop gaande, want van dit gesprek hangt veel af. Er wordt in korte tijd veel uitgevraagd, en er moet een inschatting gemaakt worden van wat een cliënt nodig heeft. Onze fractie heeft ervoor gepleit de mantelzorger bij dat gesprek te betrekken. Door de mantelzorger vanaf het begin mee te nemen in het proces en deze goed in beeld te hebben, wordt overbelasting voorkomen. Hetzelfde geldt voor de aanwezigheid van de professionele begeleider  indien deze er is (wat vaak het geval is bij mensen die een beroep doen op de WMO). Deze kent een cliënt en zijn systeem vaak al langer, en dat is helpend bij het maken van een goede inschatting. De keuze wie er bij het gesprek betrokken wordt is aan de cliënt, maar wij vinden het belangrijk dat mensen hier goed over geïnformeerd worden.

Verder hebben we aandacht gevraagd voor preventie. Preventie zal voor gemeenten steeds belangrijker worden, omdat mensen met de meest uiteenlopende beperkingen een beroep zullen doen op de WMO. Door vroegsignalering kan worden voorkomen dat mensen een beroep moeten doen op zwaardere vormen van zorg. Daarom is samenwerking met onderwijs, maatschappelijk werk, zorginstellingen enz. belangrijk. Zo kan er gezamenlijk maatwerk geboden worden.

Bij alle veranderingen in het Sociale Domein speelt de vrijwilliger een belangrijke rol. De overheid trekt zich terug en vrijwilligers nemen veel taken over. In Ede zijn al veel vrijwilligers actief, zij zijn van groot belang voor de samenleving. Denk bijvoorbeeld aan organisaties als Schuldhulpmaatje, Present, Dien je Stad, Hulp in Praktijk enz. Deze vrijwilligers én mantelzorgers leveren een onmisbare bijdrage en nemen daarom ook een belangrijke positie in bij de uitvoering van de WMO. We horen van de verschillende organisaties dat ze veel vrijwilligers klaar hebben staan die zich in willen zetten. De vrijwilligersorganisatie bemiddelt tussen de hulpvrager en de vrijwilliger: een goede matching en coaching is belangrijk en vraagt deskundige coordinatie. Vrijwilligersorganisaties hebben vaak een coördinator in dienst die deels betaald wordt. Verhoging van coördinatie-uren geeft een veelvoud aan vrijwilligersinzet. Daarom heeft de fractie van de ChristenUnie een motie opgesteld, waarin we het College vragen te onderzoeken hoe vrijwilligersorganisaties gesteund kunnen worden door middel van cofinanciering en andere vormen van ondersteuning, en in het voorjaar van 2015 met een voorstel naar de raad te komen. Onze motie kreeg brede steun in de raad, en is aangenomen. Dat is goed nieuws voor de Edese samenleving!

Wilt u meer weten over de veranderingen in de zorg in Ede? Op deze website van de gemeente is veel info te vinden.

Cora Otter,
Raadslid ChristenUnie Ede

Wil je reageren? Stuur je reactie naar cora.otter@ede.nl

Beleidsplan jeugd

Vanaf 1 januari  2015 komt de jeugdzorg van het rijk naar de gemeente. De nieuwe landelijke Jeugdwet schrijft voor dat gemeenten een eigen plan maken en eigen regels opstellen.  Met deze wet wil het kabinet de zorg voor jongeren goedkoper en tegelijkertijd beter maken. Gemeenteraden moeten uiterlijk 1 november 2014 zowel de kaders (beleidsplan) als de regels  en voorwaarden (verordening) vaststellen.

De ChristenUnie vindt het van groot belang dat die overgang goed gebeurd en er geen kinderen verstoken blijven van zorg. We zijn voorstander van de decentralisatie, maar betreurt dat het rijk besloten heeft gelijk met die decentralisatie een korting door te voeren.

Als het gaat over jeugdzorg heeft de ChristenUnie een aantal  uitgangspunten die we belangrijk vinden:

1. De  kracht van het gezin. Het gezin is voor ons een belangrijk gegeven. Het is als het goed is de veilige basis waar kinderen zich kunnen ontwikkelen.  Als er problemen zijn is het goed dat de hulpverlening zich inzet om de eigen kracht van het gezin te versterken en  samen met sociale netwerk te kijken naar het beste plan van aanpak . En dan is het goed dat er 1 hulpverlener is die de coördinatie heeft.

2. Centrum voor Jeugd en gezin centraal: Deze signaleert problemen bij kinderen en gezinnen, geeft ondersteuning, voorlichting en advies. Coördineert zorg en onderhoudt contacten met 2e lijnszorg, onderwijs etc.

3. Ruimte voor instellingen met eigen identiteit. Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor hun kinderen, en maken keuzes. Er moet voldoende keuzemogelijkheid blijven om hulpverlening te krijgen van identiteitsgebonden instellingen.  Landelijk opererende , identiteitsgebonden instellingen die specialistische hulp aanbieden, moeten hun plaats behouden in het nieuwe stelsel. Waarbij de kwaliteit uiteraard wel voldoende moet zijn.

Kijkend naar het beleidsplan van de gemeente Ede, is een van de uitgangspunten  dat de veiligheid van het kind en de kwaliteit van de jeugdhulp gewaarborgd  zullen worden. Deze basis geeft ons vertrouwen.

De nieuwe manier van werken vraagt een cultuuromslag bij alle betrokkenen. Het vraagt ook dat er vertrouwen is in professionals en hun inschatting. Het vraagt dat we in onze gemeente een stapje terug kunnen doen. Van aanbodgericht naar vraaggericht is een stap die we met elkaar moeten maken. Uit de cijfers blijkt dat veel jongeren in Ede het 'goed hebben' en 'goed doen'. Voor deze doelgroep gaat op dat je moet normaliseren in plaats van medicaliseren. In het verleden kwamen er nog wel eens jongeren in terecht in het medische circuit die daar ons inziens niet hoorden.

Deze stap is ook nodig om budget beschikbaar te houden voor jongeren die wel specialistische hulp nodig hebben, en daarvan staan voorbeelden genoeg in het Beleidsplan Jeugd: jongeren met een handicap, met psychiatrische problemen, in een onveilige thuissituatie enz. Voor die doelgroep moet passende  hulp aanwezig zijn en blijven.

De decentralisatie vraagt veel van alle betrokken instanties. Het is een proces wat vraagt om zorgvuldigheid, aandacht voor mensen,  vertrouwen in deskundigheid.. We horen in de media allerlei paniekgeluiden, en die zijn ons inziens niet terecht. Ook na 1 januari is er zorg voor jeugdigen die dat nodig hebben, maar dan anders georganiseerd. In Ede wordt er hard aan gewerkt om de overgang zo vloeiend mogelijk te laten verlopen.

Cora Otter,
Raadslid ChristenUnie Ede

Wil je reageren? Stuur je reactie naar cora.otter@ede.nl

Ps.Via de website van de gemeente is veel actuele info te vinden.
Zie: https://www.ede.nl/wonen-en-leven/zorg-en-welzijn/veranderingen-in-de-zorg-samen-voor-elkaar/

Wie is Cora Otter?

Mijn naam is Cora Otter. Ik ben 44 jaar, getrouwd met Maarten en samen hebben we 4 zoons in de leeftijd van 5 tot 17 jaar. Een druk gezin, maar ik voel me vooral bevoorrecht dat ik deze thuisbasis heb. We wonen met veel plezier in Bennekom, wat ons betreft een ideale mix van de rust van het wonen in een dorp, maar toch met alles dichtbij. We voelen ons thuis in het dorp, onze kerkelijke gemeente, met de mensen om ons heen. Een Edenaar van geboorte ben ik niet, voor mijn studie ben ik  in Ede op kamers gaan wonen, en daarna nooit meer vertrokken. Dus ik voel me inmiddels wél Edenaar.

Naast mijn taak in ons gezin werk ik 2 dagen per week als senior begeleider in een woonvorm voor mensen met psychiatrische problematiek. In mijn werk word ik ermee geconfronteerd hoe pittig het leven kan zijn als je chronisch met gezondheidsproblemen te kampen hebt. Hoe moeilijk het is werk te vinden en te behouden, je sociale contacten vorm te geven enz. Het is mooi werk om een steentje bij te dragen aan het welzijn van deze doelgroep!

Sinds 1 1/2 jaar ben ik fractievolger voor de ChristenUnie. Daarvoor had politiek altijd al wel mijn warme belangstelling, maar de combinatie van gezin, werk en andere vrijwilligerstaken, maakte dat ik nog geen tijd kon vrijmaken voor actieve deelname. In het gezin waarin ik opgroeide, is mij met de paplepel ingegoten dat het goed is om je dienstbaar op te stellen in de maatschappij en je talenten te gebruiken.  De ChristenUnie is de partij die helemaal bij mij past. De christelijke uitgangspunten zijn de basis in mijn eigen leven. Mijn diepste motivatie komt voort uit wat in de bijbel in psalm 72 staat: Deze psalm staat midden in het gewone leven van een land, dat bestuurd moet worden, een economie die gezond moet blijven en over een samenleving met hoog en laag, rijk en arm, recht en onrecht. Het gaat erover hoe de overheid daarin moet handelen. En daar wil ik me van harte voor inzetten! De ChristenUnie is niet per definitie links of rechts, maar wil per onderwerp nadenken wat goed is voor onze maatschappij. Constructief meedenken, en als je het ergens niet mee eens bent, met een alternatief komen.

De komende raadsperiode hoop ik mijn voordeel te doen met wat ik in de luwte, als fractievolger, heb geleerd van de huidige fractie. Veel onderwerpen die voorbijkomen vind ik boeiend, zo heb ik mij de afgelopen tijd met name bezig gehouden met Ruimtelijke Ontwikkeling. Een nieuw onderwerp voor mij, en wat zitten er veel facetten aan die interessant zijn. Duurzaamheid, rentmeesterschap enz. Maar met name onderwerpen die te maken hebben met zorg en welzijn hebben mijn hart. In mijn werk merk ik wel eens dat de regel soms boven de mens lijkt te gaan, en er niet altijd sprake is van maatwerk. Dat zou beter moeten kunnen. In Ede zijn veel vrijwilligersorganisaties aktief, ook vanuit de kerken. Ik zou graag zien dat er nog meer samenhang komt, dat we van elkaar weten wie wat biedt, en zo elkaar kunnen versterken. De terugtrekkende overheid maakt dit noodzakelijk, maar participeren zit de ChristenUnie al in het hart, en in de Raad wil ik daar graag handen en voeten aan geven.