8. Dirjanne van Drongelen

Hoe staat het met de azc's?

Zo'n anderhalve maand geleden, op donderdag 14 april, nam de gemeenteraad van Ede het besluit voor drie azc-locaties: De Klinkenberg, De Braamhorst en De Goudsberg. Verdeeld over deze locaties worden er in Ede binnenkort 900 vluchtelingen opgevangen.

Na de besluitvorming zijn de onderhandelingen met de eigenaren van de locaties gestart. Deze onderhandelingen worden door het COA gedaan. Het gaat hierbij o.a. om huurprijzen en aanpassingen aan terrein/gebouw. De gemeente heeft hier geen rol in, maar wordt op de hoogte gehouden van de vorderingen. Voor De Braamhorst geldt dat de gemeente eigenaar is van de grond. De grond is echter gepacht door de Nederlandse Caravan Club, zodoende worden de onderhandelingen met hen gevoerd.  Bij De Klinkenberg wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor de sloop van het gebouw voordat er een azc komt. Dit heeft zeker de voorkeur van de ChristenUnie, vooral omdat dit tegemoet zou komen aan de wens van omwonenden. Mocht dit haalbaar blijken dan zullen de vluchtelingen in tijdelijke units gehuisvest worden.  We hopen van harte dat de vaart er in blijft en er snel gestart kan worden met de benodigde aanpassingen aan de locaties. Wanneer de locaties klaar zijn en open gaan is nog niet duidelijk.

Inmiddels is er voor alle drie de locaties een bewonersbijeenkomst geweest waarin burgemeester Cees van der Knaap en wethouder Marije Eleveld met omwonenden hebben gesproken over het proces van de afgelopen maanden en het vormgeven van de locaties. Een verslag van deze bijeenkomsten is binnenkort te lezen op www.ede.nl/vluchtelingen.

Als ChristenUnie vinden we het van belang dat betrokkenen door de gemeente geïnformeerd blijven worden over het vervolg. Daarnaast hechten we aan de klankbordgroep bij iedere locatie, waar een afvaardiging van omwonenden kan meedenken en -praten over het vormgeven van de locaties.  We horen graag uw vragen, opmerkingen, ideeën en ervaringen! Mocht u die hebben en willen delen, neem dan contact met Dirjanne van Drongelen via dirjanne.van.drongelen@ede.nl.

De noodopvang op het Kazerneterrein loopt tot 1 juli door. Al eerder is door verschillende partijen, waaronder de ChristenUnie, aangegeven dat het om verschillende redenen mooi zou zijn als de bewoners van de noodopvang overgeplaatst kunnen worden naar één van de azc's in Ede. Omdat de azc's op 1 juli niet klaar zijn zal er binnenkort gesproken worden over een eventuele verlenging van de noodopvang.

De noodopvang op het Kazerneterrein stond tot 1 juli gepland. Al eerder is door verschillende partijen, waaronder de ChristenUnie, aangegeven dat het om meerdere redenen mooi zou zijn als de bewoners van de noodopvang wanneer gewenst overgeplaatst kunnen worden naar één van de azc's in Ede. Omdat de azc's op 1 juli niet klaar zijn is het voornemen de noodopvang te verlengen met als streefdatum 31 december van dit jaar.  Dit voorstel wordt deze maand besproken in de raad.

Update: opvang vluchtelingen in Ede

In de vorige nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de ontwikkelingen met betrekking tot de opvang van vluchtelingen in Ede. Op dat moment was nog niet bekend of en wanneer er door het COA gebruik gemaakt zou worden van de beschikbare opvanglocatie op de Mauritskazerne.

Twee weken geleden werd bekend dat de gemeente en het COA overeengekomen waren dat de beschikbare gebouwen daadwerkelijk gebruikt konden worden voor opvang van vluchtelingen. In dezelfde week volgde een informatiebijeenkomst voor omwonenden waar het COA, de burgemeester en de betrokken ambtenaar van de gemeente uitleg gaven over de komst van de opvanglocatie. In deze bijeenkomst was er ruimte om vragen te stellen, waar ruimschoots gebruik van werd gemaakt.

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 15 oktober jl. werd de raad geïnformeerd door het COA, was er ruimte voor debat en vond er besluitvorming over de opvanglocatie plaats. Een ruime meerderheid stemde voor. Op vrijdagavond 16 oktober arriveerden de eerste 300 vluchtelingen.

In eerste instantie leek er sprake te zijn van een POL (procesopvanglocatie), waar mensen de eerste fase van hun asielaanvraag doorbrengen. Later is dat bijgesteld naar een noodopvanglocatie, bedoeld als voorfase op de asielaanvraag. De vluchtelingen verblijven dus in afwachting van de start van hun proces. Het COA is verantwoordelijk voor alles binnen de hekken van de opvanglocatie, de gemeente voor de omgeving.

De bereidheid om bij te dragen aan de opvang van vluchtelingen in goederen en/of vrijwillige inzet is groot. Het burgerinitiatief Coördinatie Vrijwilligers Vluchtelingen Ede brengt in overleg met het COA in kaart waar behoefte aan is en verbindt dit met het aanbod van (lokale) organisaties en burgers.

De fractie van de ChristenUnie is blij dat er ook in Ede ruimte is voor de opvang van vluchtelingen en spreekt haar bewondering uit over de wijze waarop hier vanuit de Edese samenleving op gereageerd is.

Opvang van vluchtelingen in Ede

De vluchtelingenproblematiek staat momenteel voorop in de belangstelling. Als fractie houdt dit ons natuurlijk bezig, te meer omdat ook in Ede de opvang van vluchtelingen gaat spelen. Al eerder lieten we via een bericht op onze website weten dat de vluchtelingenproblematiek wat de ChristenUnie betreft een appèl doet op ons allemaal. We willen niet wegkijken, niet voor het leed en ook niet de voor de (eventuele negatieve) gevolgen.

Een groot aantal voorgangers liet namens de kerken uit Ede, middels een brief aan het college en de raad, weten steun te geven aan mogelijke opvang van vluchtelingen in Ede. We zijn hier blij mee! Ook op Facebook zijn verschillende initiatieven gestart die vluchtelingen welkom heten en aangeven klaar te staan om hulp te bieden. Dit soort initiatieven geeft ons het vertrouwen dat er in Ede voldoende bereidheid is om vluchtelingen een plek binnen onze gemeente te bieden en waar nodig bij te staan. Tegelijk is er ook een andere kant. Er is onzekerheid over wat komen gaat, er zijn zorgen over toenemende onveiligheid en vragen over wat voor gevolgen de komst van de vluchtelingen heeft voor mensen in onze maatschappij die te kampen hebben met bezuinigingen. Als fractie begrijpen we deze zorgen. Het laat zien dat er sprake is van een complexe situatie.

Binnen de gemeente Ede lopen er inmiddels twee trajecten. Er is contact met het COA over een langduriger opvang (AZC). Het gaat hier om een locatie die ruimte biedt aan 600 vluchtelingen en voor minimaal vijf jaar gebruikt zou kunnen worden. Het betreft een locatie die particulier eigendom is. Omdat het overleg nog plaatsvindt is nog niet bekend gemaakt om welke locatie het gaat. Wat de ChristenUnie betreft moet dit proces zo snel mogelijk, maar ook zorgvuldig verlopen. Het college heeft de toezegging gedaan de raad onmiddellijk op de hoogte te brengen als de onderhandelingen rond zijn.

Daarnaast heeft het college gehoor gegeven aan de oproep van het kabinet aan alle gemeenten om met spoed noodopvangplaatsen voor vluchtelingen beschikbaar te stellen. Na onderzoek is gebleken dat de gebouwen 85 en 86 op de Mauritskazerne hiervoor het meest geschikt zijn. Ze zijn gereed gemaakt en tijdens het schrijven van deze nieuwsbrief is nog niet bekend of en wanneer er gebruik gemaakt gaat worden van de aangeboden noodopvanglocatie. Het college is in afwachting van het COA. Deze locatie is geschikt voor ongeveer 200 mensen en bedoeld voor de eerste opvang, in principe tot eind van dit jaar.

Tenslotte, één van de slogans van ons verkiezingsprogramma was destijds: oog voor elkaar. Wat de fractie betreft betekent dit ook oog voor mensen op de vlucht. Daarom steunen wij de inspanningen van het college om ook in Ede ruimte en mogelijkheden te bieden voor de opvang van deze mensen.

Klik hier om op de hoogte te zijn van de laatste ontwikkelingen omtrent de opvang van vluchtelingen in de gemeente Ede.

Dirjanne van Drongelen,
E. dirjanne.van.drongelen@ede.nl

Minimabeleid gemeente Ede

Op donderdag 6 november is in de oordeelsvormende vergadering tijdens de Politieke Dag Ede gesproken over de notitie 'Minimabeleid 2015 en verder'. Door de economische crisis hebben meer Edenaren dan voorheen te maken met financiële problemen. Naast een aantal landelijke ontwikkelingen die gevolgen hebben voor mensen met een laag inkomen was het effectueren van bezuinigingen op eerder vastgesteld minimabeleid per januari 2015 reden om het beleid te herijken.

Om inzicht te krijgen in de koopkracht van de Edenaren met een laag inkomen en in de effecten van landelijk en lokaal beleid heeft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting in opdracht van de gemeente Ede een minima-effectrapportage (MER) gedaan. De uitkomsten van dit onderzoek zijn gebruikt in de voorstellen die beschreven staan in de notitie ‘Minimabeleid 2015 en verder’:
1. De tegemoetkoming voor de maatschappelijke participatie van kinderen voortzetten voor kinderen van 6 tot en met 17 jaar en de doelgroep verbreden. Dit betekent de inkomensgrens vaststellen op 120% en de regeling openstellen voor kinderen van huishoudens die een schuldentraject volgen of gebruik maken van de voedselbank.
2. Het invoeren van een tegemoetkoming voor de maatschappelijke participatie van volwassen. De inkomensgrens gelijkstellen aan overige minimaregelingen (110%). De tegemoetkoming vaststellen op € 150 per kalenderjaar.
3. De voortzetting regeling diplomazwemmen 7/8 jarigen af te laten hangen van evaluatie door Sportservice Ede.
4 Het invoeren van een kindpakket voor kinderen die op de basisschool zitten of voortgezet onderwijs volgen. Inkomensgrens vaststellen op 110% van het sociaal minimum. Bijdrage vaststellen op € 125 voor kinderen op de basisschool en € 150 voor kinderen op het voortgezet onderwijs.
5. Het bezuinigingsbesluit betreffende de invoering van het drempelbedrag terugdraaien.
6. De maatwerkvoorziening chronisch zieken en gehandicapten via de collectieve ziektekostenverzekering voor minima vormgeven. Daarnaast de mogelijkheid openhouden voor individuele bijzondere bijstand, voor de kosten die niet verzekerbaar zijn.
7. Afschaffen van de categoriale bijzondere bijstand ouderen (wettelijke verplichting). Noodzakelijke kosten vergoeden via de individuele bijzondere bijstand (maatwerk).
8. De langdurigheidstoeslag omzetten naar individuele inkomenstoeslag met dezelfde uitgangspunten.
9. Invoeren van een Individuele studietoeslag voor jong gehandicapten. De bijdrage vaststellen op € 100 per maand.
10. Structureel middelen toevoegen aan het budget in verband met stapelingseffecten die bijvoorbeeld door herstructurering van het sociaal domein te verwachten zijn.
11. Fonds voor Meedoen instellen voor maatschappelijke participatie van kinderen en/of volwassenen.
(Voor meer informatie zie: www.ede.nl - Wonen en leven - Werk en inkomen)

In onze bijdrage hebben we aandacht gevraagd voor het volgende:

Werk - De ChristenUnie onderschrijft het idee dat betaald werk de beste weg uit armoede is. Daarbij draagt zinvolle dagbesteding, bijv. in de vorm van betaald werk, bij aan het persoonlijk welzijn van mensen. Vanuit die gedachte snappen we de nadruk op werk zoals we die in de notitie lezen. M.b.t. de haalbaarheid hiervan wil de ChristenUnie ook in deze aandacht vragen voor maatwerk. We denken hierbij bijv. aan alleenstaande moeders waarbij werk niet alleen een oplossing biedt, maar ook organisatorische uitdagingen vanwege opvang en/of schooltijden. 

In de informatieve bijeenkomst van 27 oktober sprak de wethouder de ambitie uit burgers met de vraag om een uitkering te kunnen antwoorden: Hoezo een uitkering? We hebben werk voor u! Hoe reëel is deze ambitie? 

Schuldenproblematiek - We zijn blij met de aandacht voor schuldenproblematiek in de notitie. De ChristenUnie wil benadrukken dat financiële ondersteuning én preventie wat ons betreft hand in hand gaan. Daarbij kan dankbaar gebruik gemaakt worden van initiatieven in de samenleving. We waarderen het voornemen een betere samenwerking te ontwikkelen met partijen uit het maatschappelijk middenveld en zien graag het vervolg. 

Uitvoering -De ervaring van de afgelopen jaren leert ons dat de inspanning die soms gevraagd wordt om gebruik te kunnen maken van één of meerdere regelingen een afhoudende werking kunnen hebben. Zoals gezegd zijn we positief over de voorstellen die gedaan worden in de notitie, maar is de uitvoering hiervan onze zorg. We zouden graag een coulante houding zien bij aanvragen die gedaan worden.

Financiën -In de notitie staat de reservering voor de intensivering van het minimabeleid als financiële consequentie voor de jaren 2015 t/m 2018. In de programmabegroting zijn de laatste twee jaren afhankelijk van de tussentijdse evaluatie. Tijdens de eerste termijn heeft de ChristenUnie hier al aandacht voor gevraagd.

Op donderdag 13 november zijn de voorstellen zoals hierboven te lezen aangenomen tijdens de besluitvormende vergadering van de raad. In de tweede termijn van de bespreking Programmabegroting 2015-2018, die daarna volgde, heeft de ChristenUnie samen met D66 een amendement ingediend. In de Programmabegroting is het budget voor minimabeleid voor de jaren 2017 en 2018 als PM-post opgenomen, afhankelijk van de evaluatie die in 2016 zal volgen. De ChristenUnie is van mening dat het beleid, zoals dat vanaf 1 januari ingezet gaat worden, structureel zou moeten zijn. De doelgroep waar dit van toepassing voor is, is gebaat bij consistentie in beleid en duidelijkheid en zekerheid voor de korte maar zeker ook voor de langere termijn. Het amendement vroeg het college het bedrag voor vier jaar vast te zetten.

Ondanks de steun van D66 en GL/PE heeft dit amendement het niet gehaald. Toch hebben we laten zien dat de ChristenUnie zich in wil zetten voor hen die dat, in dit geval om financiële redenen, nodig hebben. En dat zullen we blijven doen. Want oog voor elkaar betekent zien wat iemand nodig heeft en daar waar mogelijk in tegemoet komen!

mEde Maken!

Dat er bezuinigt gaat worden is geen nieuws. Vanaf 2015 moet gemeente Ede structureel €10 miljoen bezuinigen. Daarnaast wil de gemeente met een extra bezuiniging van €2 miljoen ruimte maken voor nieuw beleid. Van de in totaal €12 miljoen is €5 miljoen vastgesteld aan maatregelen gericht op een efficiëntere bedrijfsvoering. Voor de invulling van de overige €7 miljoen heeft het college een vorm gevonden die wellicht wel nieuw is voor u; het participatietraject mEde Maken.

Op donderdag 11 september jl. is de raad geïnformeerd over het participatietraject dat de naam ‘mEde Maken’ heeft gekregen. Een voorstel waarbij de vraag naar de invulling van het te bezuinigen bedrag en de gemeentelijke kerntaken – wat de gemeente nog wel en niet meer gaat doen, terug wordt gelegd in de Edese samenleving.

Op donderdag 25 september jl. is er in de raad oordeelsvormend gesproken over de opzet van dit traject, waarbij de nadruk vooral lag op de kaders en uitgangspunten die voor de start van het traject vastgesteld moesten worden. Voor de bijdrage van de ChristenUnie zie: http://ede.raadsinformatie.nl/vergadering/102044/Politieke+Dag+Ede+25-09-2014 vanaf 2:07:29.

Gisteren is het raadsvoorstel behandeld in de besluitvormende vergadering. Voor de stemverklaring van de ChristenUnie zie: http://ede.raadsinformatie.nl/vergadering/102045/Politieke+Dag+Ede+09-10-2014 vanaf 1:11:56. De SGP heeft namens o.a. ChristenUnie een amendement ingediend voor een extra kader, namelijk: “voorstellen en ideeën moeten doorgerekend worden op mogelijke negatieve effecten voor de werkgelegenheid van een ieder in de participatiewet. De resultaten moeten zodanig aan de raad gepresenteerd worden dat de raad een afweging van belangen kan maken”. Namens D66 is een motie ingediend voor de instelling van een tijdelijke Raadswerkgroep Participatie, bestaande uit een vertegenwoordiger van elke fractie, die het participatieproces bij het bezuinigingstraject gaat volgen. Zowel het amendement als het raadsvoorstel en de motie zijn aangenomen.

Dat betekent dat er gestart gaat worden met dit traject. Er komen vijf thema’s aan de orde, te weten: 1.) cultuur, 2.) sportaccomodaties, 3.) sociaal cultureel werk en accomodaties, 4.) jeugdvoorzieningen en 5.) beheer openbare ruimte. Via de lokale media gaat u binnenkort uitgenodigd worden uw bijdrage te leveren aan dit traject (analoog dan wel digitaal), wat we van harte willen aanbevelen!
Na een traject van een half jaar zullen de voorstellen via het college in de raad worden besproken. Wat ons betreft houdt de burgerparticipatie daar niet op, maar is dat de kanteling naar een nieuw tijdperk waarin samenleven écht samen leven is.

We zien in dit traject een mooie uitdaging en hebben vertrouwen in de samenwerking tussen de gemeente en haar inwoners.
Ga naar http://gemeenteraad.ede.nl/vergaderingen/ om een vergadering terug te kijken of het verslag te lezen.

Dirjanne van Drongelen,
Fractievolger ChristenUnie Ede

Wil je reageren? Stuur je reactie naar dirjanne.van.drongelen@ede.nl

Volg Dirjanne op Twitter

Wie is Dirjanne van Drongelen?

Mijn naam is Dirjanne van Drongelen. Op 15 juli 1986 te Kampen geboren als 'van Faassen'.
Mijn studie HBO Theologie aan de Christelijke Hogeschool Ede heeft mij in 2005 naar Ede gebracht, de ontmoeting met de man van mijn dromen in 2006 en wat daarna volgde heeft me daar tot nu toe gehouden. In de afgelopen jaren is Ede mijn thuis geworden en ben ik van haar gaan houden. Dit, en mijn persoonlijkheid met de bijbehorende belangstelling voor politiek, hebben eraan bijgedragen dat ik momenteel op de kieslijst van de ChristenUnie Ede sta en bereid ben mijn tijd en kwaliteiten in te zetten als volksvertegenwoordiger voor de gemeente Ede, mits u mij dat vertrouwen geeft.
Voor de Edese samenleving wens ik dat een ieder die daar onderdeel van uitmaakt prettig kan wonen, werken en leven. Als kandidaat raadslid wil ik me inzetten om te ontdekken wat de betekenis hiervan is voor de inwoners van Ede en hoe ik hierin kan bijdragen.