2. Jos van Heuveln

Van de fractievoorzitter - november 2015

Beste vrienden en vriendinnen van de ChristenUnie,

De spannende dossiers over het onderzoeksrapport Permar, een AZC in Ede, Otterlo in opstand, etc. verbleken bij het wereldnieuws. De aanslagen in Parijs, terreurdreiging in Brussel, onrust in Molenbeek, een Russisch vliegtuig neergehaald door Turkije, een gijzeling in Mali, etc. Ondertussen gaat het gewone leven inclusief de politiek in Ede gewoon door.

Maar worden we wel geconfronteerd met de gevolgen. De vluchtelingenstroom blijft doorgaan. En is vervolgens de behoefte voor goede opvangplekken groot. Sommige Europese landen geven al signalen af dat er mogelijk geen opvangplekken genoeg zijn en vluchtelingen op straat komen te staan. Onze eigen regering voelt hier eigenlijk niets voor maar toch is het als noodscenario genoemd. Laten we hopen dat het niet zover komt.

Inmiddels hebben we ook het debat over de onderzoeksrapport Permar gehad. We betreuren het dat Permar weer negatief in het nieuws is geweest. De mensen die bij Permar werken verdienen beter. Er zal nu heel snel met visievorming voor de toekomst gestart moeten worden. Een toekomst die duidelijkheid biedt aan de medewerkers van Permar.

Tenslotte, als raad hebben we dit jaar nog een paar vergaderingen te gaan. En dan op naar 2016. Een jaar waarin we ons opnieuw willen inzetten voor een sterke samenleving. Ik sluit dan ook af met een toepasselijk citaat uit ons verkiezingsprogramma: "Als christelijk-sociale partij wordt onze koers bepaald door ons geloof in Christus. Zijn voorbeeld en boodschap voor de naaste en de schepping bepaalt hoe wij onze stappen zullen zetten. Dat geeft rust in onrustige tijden."

 

Van de fractievoorzitter - oktober 2015

De vluchtelingenproblematiek blijft de politieke agenda beheersen. Lokaal hebben we als gemeenteraad met grote meerderheid het voorstel voor noodopvang van 370 vluchtelingen aangenomen. Mooi dat ook veel hulp is aangeboden door de Edese bevolking. Dat het ook totaal anders kan lopen, weten we inmiddels uit de beelden uit plaats als Oranje, Woerden en Steenbergen. Ik ben dankbaar dat Ede niet op die manier de pers heeft gehaald. Hulp bieden aan mensen in nood is geen vanzelfsprekendheid. Overigens, wie terug gaat in de geschiedenis weet dat dat ook al bij de opvang van Belgische vluchtelingentijdens de eerste wereldoorlog speelde. Nu moeten we ook niet alle 'negatieve' verhalen en bedenkingen terzijde leggen. Ook die burgers verdienen aandacht en antwoorden. Wij zijn ook politici voor hen die er anders over denken.

Intussen gaan ook de andere politieke zaken gewoon door. Voor de inwoners en bedrijven in het buitengebied zijn drie thema-avonden geweest om samen na te denken over de toekomst. Want dat buitengebied verandert. In de afgelopen jaren zijn er ruim 400 agrarische bedrijven verdwenen. En de komende jaren blijft dat doorgaan. Wat doe je met de vrijgekomen agrarische gebouwen? Welke nevenactiviteiten sta je wel en welke niet toe? Welke nieuwe bedrijven krijgen een kans en welke type bedrijf wil je juist niet in het buitengebied? Kortom, genoeg vragen om met elkaar over na te denken.

En ook in het sociaal domein blijft er voor ons politici veel te doen. Hoe pakken de decentralicaties uit nu we op driekwart van het jaar zitten? Hoe loopt het met de zogenaamde kanteling waarbij de Edese inwoner en zijn omgeving zelf veel meer worden aangesproken als hij hulp of zorg vraagt. Maar ook op andere vlakken doen we een groter beroep op de burger zelf. Wat kun je als straat of buurt zelf bij het onderhoud van het groen? En dan hebben we het niet alleen over bezuinigingen maar ook over kansen. Kansen die je als straat of buurt krijgt als jezelf aan de slag wilt gaan.

Kortom, de maatschappij is op veel vlakken in beweging. Wat is het dan een groot goed dat wij als ChristenUnie-fractie terug mogen vallen op onze christelijke uitgangspunten. Die geven houvast, elke keer weer.

Tenslotte, als leden hebben we op afgelopen dinsdag afscheid genomen van onze voorzitter, Jacob van Wier. Vele jaren heeft hij zich ingezet voor de plaatselijke afdeling. Maar ook voor ons als fractie. Jacob, bedankt! En natuurlijk, Aldert heel veel succes en Gods zegen gewenst nu je het stokje van Jacob hebt overgenomen.

Jos van Heuveln,
E. jos.van.heuveln@ede.nl

Van de fractievoorzitter - september 2015

De vakantie ligt al weer een aantal weken achter ons. Als gemeenteraad zijn we dit raadsseizoen begonnen met een uitstapje naar Greenport Venlo. Een regio die verschillende overeenkomsten vertoond met onze regio FoodValley. Gericht op Food, op bestuurlijke samenwerking maar ook op samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid. Het was een leerzaam en inspirerend bezoek.

Maar al snel brak het ritme van de wekelijkse, soms tweewekelijkse vergaderingen weer aan. Deze keer was er nog wat anders wat anders wat onze aandacht in beslag nam: de vluchtelingenproblematiek. Wekenlang beheerste dat het nieuws; als fractie hebben we nagedacht wat wij als fractie kunnen doen. Mooi dat ook de gemeente Ede mogelijkheden heeft voor een AZC en tenslotte ook voor noodopvang. En we vinden het ook fijn om bij anderen in Ede diezelfde drive te zien. Je wil iets betekenen voor de medemens in nood. Maar de vluchtelingenproblematiek dwingt ons ook tot nadenken over de toekomst. Bijvoorbeeld m.b.t. woningbouw. In Ede kennen we al een te lange wachtlijst voor sociale huurwoningen. En die lijst zal alleen maar gaan toenemen als we hier niet op anticiperen.

De economie begint weer voorzichtig te groeien. Er is sinds lange tijd weer ruimte voor salarisverhogingen en voor lastenverlichtingen. Wat mij opvalt bij al dat positieve nieuws is dat er steeds één doelgroep buiten de boot valt: degenen met een uitkering en een inkomen rond het sociaal minimum. Twee berichten vind ik dan extra pijnlijk: Nederland is één van de rijkste landen van de wereld en de kloof tussen rijk en arm neemt toe. Op den duur kan het niet anders dan dat dat ook tot spanningen gaat leiden.

De laatste fractievergadering openden we de vergadering met Gods rijke belofte dat we enkel uit genade hoeven te leven. Rijk of arm, dat maakt geen enkel verschil. Bij Hem is iedereen gelijk. En dan besef je weer: veel draait om materiële rijkdom maar wij mogen genieten van geestelijke rijkdom. Wij hoeven op zondag niet te shoppen maar kunnen 'bijtanken' in de kerk. En dat geeft weer genoeg energie om mee de week in te gaan met onze dagelijkse en onze politieke werkzaamheden.

Jos van Heuveln, fractievoorzitter
E. jos.van.heuveln@ede.nl

Van de voorzitter - terugblik en vooruit kijken

We kunnen het politieke jaar 2014 inmiddels afsluiten, een jaar waarin er veel gebeurd is. Het eerste half jaar stond in het teken van de verkiezingen en de start van een nieuw college. We zijn met een onderbreking van vier jaar weer collegepartij. Maar de vorming van die nieuwe coalitie ging niet bepaald geruisloos. Daar kijken we dan ook met gemengde gevoelens op terug.

In het tweede half jaar zie ik een paar belangrijke ontwikkelen. Gemeenten worden in 2015 verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Een deel van deze taken hebben zij nu ook al, een deel nemen zij over van de Rijksoverheid (decentralisatie). In toenemende mate werd de druk groter om alle regelingen, verordeningen en inkoop op tijd af te krijgen.

Het burgerparticipatieproject ‘mEdemaken’ is van start gegaan.  De gemeente is daarbij in gesprek met inwoners en instanties over de rol van de overheid. We denken dat inwoners goed aan kunnen geven welke taken bij de overheid horen en welke taken niet. En of en hoe inwoners taken dan zelf op kunnen en willen pakken.

De roerige start van de coalitie begint op de achtergrond te raken. Het denken in coalitie versus oppositie verdwijnt steeds meer en er tekenen zich diverse verschillende meerderheden en minderheden af bij raadsvoorstellen, moties en amendementen.  

Tenslotte laaide er een discussie op over de zondagsopenstelling van winkels. Aanleiding was de komst van De Fietser die een uitzonderingspositie 'afdwong'. Daarop roerden zich vooral de grote, landelijke ketens die in Ede al veel langer op zondag open willen. Een discussie die we de komende maanden als raad maar vooral met de inwoners Ede willen aangaan. Uiteraard willen we als ChristenUnie ook graag met u als achterbanner hierover in gesprek. Een simpel 'nee', gebaseerd op het vierde gebod, is wat ons betreft wat te kort door de bocht. Uiteraard spelen Bijbelse argumenten een rol maar direct daaraan gekoppeld kun je de vraag stellen "Heeft de overheid als taak de zondagsrust te handhaven/bevorderen?". Botsen hier democratie en theocratie? Welke andere argumenten spelen nog meer een rol? Zoals bijvoorbeeld 24-uurs economie, kleine ondernemers, gezinsbedrijven, etc. 
Maar ook de vraag hoe je de tekst uit Jeremia 29:7 naar vandaag moet/kunt vertalen: 'Bid tot de Heer voor de stad, zet je in voor haar bloei, want de bloei van de stad is ook jullie bloei'. In de statenvertaling wordt in plaats van 'bloei' over 'vrede' gesproken. In de kanttekeningen kun je dan lezen 'vrede der stad:  dat is, welvaart en voorspoed'. En mocht u het Nederlands Dagblad lezen, zoek nog eens het commentaar op afgelopen 15 december, pagina 3 waar Ruud Ubels wijst op kerken die missionaire kansen zien.
Kortom, een diepgaande discussie hierover is nodig om ons als fractie ook te helpen in onze meningsvorming.

De fractie wenst u gezegende feestdagen toe. Feestdagen waarbij we mogen gedenken dat het Licht naar de wereld is gekomen. Laten we bidden dat dat Licht blijvend in onze harten mag zijn, voor welke beslissingen we ook nog komen te staan.

Jos van Heuveln,
Fractievoorzitter ChristenUnie Ede

Wilt u reageren? Stuur een e-mail naar jos.van.heuveln@ede.nl

Voorwoord - van de fractievoorzitter

We zijn als raad al weer ruim een maand bezig. Het is mooi om in de vakantieperiode even afstand te kunnen nemen van het raadswerk maar al snel is die rust weer voorbij. Veel kleine en grote raadsvoorstellen zijn inmiddels alweer vastgesteld. De datum van 1 januari 2015  komt nu snel dichterbij en houdt zorgvragers, zorgaanbieders en gemeenten bezig. Je merkt dat je daar als raadslid tussen twee belangen in zit. Burgers die willen wat wat er straks gaat veranderen, waar ze straks terecht kunnen, etc. En de gemeente die druk bezig is met de puntjes op de i van de beleidsnota’s en het afsluiten van contracten.

Kortom, die vakantie is snel vergeten. Al heel snel zit je weer vol in het raadswerk. En wat dan elke keer weer zo inspirerend werkt, dat zijn de werkbezoeken en de excursies. Met beide benen in praktijk staan, horen waar de belemmeringen maar ook de kansen liggen. Zo zijn we 9 oktober bij de brandweer geweest om te luisteren naar de ontwikkeling binnen de regionale brandweer. Om te horen wat de evaluatie van de brand op de Hoge Veluwe (weet u het nog, 20 april 2014, het paasweekend) heeft opgeleverd.

Op hetzelfde moment waren andere raadsleden op bezoek bij jeugddorp De Glind (tussen Barneveld en Leusden). Mocht u ooit eens in de buurt komen, het is echt de moeite waard om even te stoppen. Drink er een kopje koffie met wat lekkers en verwonder u ondertussen over wat hier aan jeugdzorg de afgelopen 100 jaar is geboden. Mooi om te horen met hoeveel enthousiasme beroepskrachten en vrijwilligers zich samen bekommeren om die kwetsbare doelgroep. Hun motto, “Ruimte scheppen voor jeugd”, komt daar echt tot zijn recht. En ik verzeker u, al die nota’s over jeugdzorg gaan opeens veel meer voor je leven.

Tenslotte, de excursie van “Van Prunus tot Radiator”. Een excursie in het kader van de dag van de duurzaamheid (10 oktober). Op die dag zijn we letterlijk bij de Prunus begonnen, het bos in dus. Waar de Prunus samen met ander resthout en opslag werd versnipperd. Hele stapels takken, stobben en boompjes werden vermalen tot bergen snippers. Die snippers worden vervolgens weer afgevoerd naar Bio-energie De Vallei. Zij leveren aan zo’n 3.000 woningen in Veldhuizen en Kernhem warmte. Inmiddels is ook zwembad De Peppel aangesloten op het warmtenet. En er zijn plannen voor uitbreiding. Een fantastisch uitje op de dag van de duurzaamheid. Geweldig om te zien dat onze eigen Edese bossen, aangevuld met biomassa uitsluitend uit de regio, 3.000 Edese woningen verwarmen. Een mooie kringloop.

Kortom, als raadslid hoef je je absoluut niet te vervelen. Op vele manieren ben je bezig voor de Edese burgers. Dat vraagt veel energie, maar je krijgt er ook energie voor terug.

Jos van Heuveln,
Fractievoorzitter ChristenUnie Ede

Wil je reageren? Stuur een e-mail naar jos.van.heuveln@ede.nl

Wie is Jos van Heuveln?

Ik ben Jos van Heuveln en samen met m'n vrouw Annette wonen we sinds 1993 in Bennekom. Onze beide kinderen, Jarno en Lusanne, wonen inmiddels op kamers in Ede en Deventer. Ik ben in 1963 geboren in Zuidlaren, Drenthe. Een mooi dorp en een mooie provincie. Maar eerlijk gezegd, Bennekom heeft ons beider hart gestolen. Een gezellig dorp in een geweldig mooie, fiets- en wandelrijke omgeving. En dat is precies waar ik hier mijn vrije tijd mee kan vullen, naast het lezen van spannende thrillers en (oude) sciencefictionboeken.

Ik ben als senior consultant werkzaam bij UP learning. UP is een bedrijf dat zich richt op leren in de volle breedte:  het organiseren en administreren van het leren, het ontwikkelen van leermateriaal, het leren en toetsen zelf en het monitoren en rapporteren. Alles elektronisch, met de modernste technologie en bewezen concepten. Leuk, afwisselend en dynamisch werk, gericht op het beter presteren van mensen en organisaties. Dat is mijn belangrijkste drijfveer.

Sinds 2002 zit in in de gemeenteraad van Ede en vanaf 2006 ben ik fractievoorzitter. Ik heb gemerkt dat ik ook in de politiek graag dingen wil verbeteren. Voor de mensen in Ede maar ook voor de ambtenaren in het gemeentehuis. Beleid voor Ede dat aansluit bij het christelijk sociaal gedachtegoed van de ChristenUnie. Oog voor de zwakkere in de samenleving, voor een duurzame leef-, woon- en werkomgeving. Je niet verschuilen achter beleid maar de mens, onze Edese inwoners zien staan. Want wij zijn er voor hen. Daar wil ik de komende vier jaar voor gaan. Er gaat de komende jaren heel wat veranderen, zeker op sociaal terrein. Maar ik wil me ten volle in zetten voor een sterke samenleving. Een sterke samenleving, een participatiesamenleving heb je niet zomaar. Je kunt mooie theorieën bedenken en goede beleidsnota's schrijven. Maar een sterke samenleving zullen we alleen maar krijgen als we er met elkaar aan werken.  En met elkaar gaan doen.

De afgelopen 12 jaar heb ik met plezier dit werk gedaan en ook de komende vier jaar hoop ik me te kunnen inzetten voor de Edese politiek. God gaf me daar de kracht en de gezondheid voor, ik heb dat als een rijke zegen ervaren. En in vertrouwen dat God ook de komende jaren met mij en ons gezin is, wil ik me blijven inzetten voor onze samenleving.