Ontwikkelingen voor doelgroep Participatiewet

Arbeidsgehandicaptenwoensdag 08 februari 2017 10:19

De gemeente is verantwoordelijk voor alle mensen die kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. Dit is de Participatiewet die sinds 2015 in werking is getreden. De Participatiewet is in de plaats gekomen voor de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong).

Nu de opheffing van Permar per 1 januari 2018 een feit is moet er voor de doelgroep die voorheen onder de Wet sociale werkvoorziening viel een alternatief komen. Dat alternatief is voor Ede een lokaal Participatiebedrijf; één dienstverlening voor alle doelgroepen van de Participatiewet. In januari spraken we als raad over de nota “Ontwerp Participatiebedrijf Ede”. Vorige week hebben we als raad ingestemd met deze nota, wat betekent dat de implementatiefase kan starten. Omdat het hier om een onderwerp en doelgroep gaat die wat de ChristenUnie betreft extra aandacht verdienen hebben we in samenwerking met D66 een motie opgesteld voor het instellen van een raadswerkgroep en de mogelijkheid van het aantrekken van externe deskundigheid. D66 heeft deze motie namens de hele raad ingediend. Een raadswerkgroep is er om een belangrijk beleids- of organisatiedeel van het raadswerk te monitoren en als klankbord op te treden bij beleidsontwikkeling door de ambtelijke organisatie. Elke fractie kan vertegenwoordigd worden in deze raadswerkgroep en er wordt op technisch-inhoudelijke wijze met elkaar gesproken. Door het instellen van deze raadswerkgroep kunnen we het implementatieproces goed blijven volgen, ook als het gaat om de rechtsvorm die uiteindelijk gekozen wordt voor het participatiebedrijf.

Eén van de doelgroepen van de participatiewet zijn de mensen die in aanmerking komen voor een traject bij programma FOCUS. Dit programma wordt binnen gemeente Ede sinds februari 2016 aangeboden als één van de mogelijkheden op de participatieladder.  Programma FOCUS helpt mensen andere inzichten te krijgen en problemen te verkleinen of zelfs op te lossen. Veranderingen die soms noodzakelijk zijn voor een fijner leven en een nieuwe weg naar werk en/of scholing.

In januari zijn we als raad door het college geïnformeerd over de stand van zaken en de actuele resultaten van het programma. Daaruit blijkt dat de uitstroom minder is dan verwacht en ook de start van een tweede groep heeft op zich laten wachten. Dit heeft consequenties voor de instroommogelijkheden. Omdat we ons zorgen maken over de groep kwetsbare mensen die nu nog langer moeten wachten om in een traject geplaatst te worden dat weer perspectief kan bieden hebben we samen met de PvdA schriftelijke vragen gesteld aan het college

Als ChristenUnie vinden we het belangrijk dat er voor mensen die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt mogelijkheden zijn om mee te kunnen doen en dat er wordt meegedacht in een passende plek. De situatie van de persoon in kwestie moet hierin uitgangspunt zijn. We zijn blij met de aandacht die er is voor de brede doelgroep van de Participatiewet, maar we zien ook zorgen bij mensen die de veranderingen die plaatsvinden direct aangaan.

Mocht u uw ervaringen met ons willen delen dan horen we uw verhaal graag!

Dirjanne van Drongelen, raadslid
E. dirjanne.van.drongelen@ede.nl

« Terug