Jos van Heuveln: 'Duidelijkheid gewenst over overname boerderij Dwarsweg Scouting Jan Hilgers'

Banner-template-oogvoordetoekomstvrijdag 07 april 2017 09:37

In het eerste kwartaal van 2016 wordt door de gemeente Ede een optie tot koop van de boerderij aan de Dwarsweg aan de Scouting Jan Hilgers aangeboden. Vanuit de gemeente Ede wordt aangegeven dat er duidelijkheid moet zijn voor 1 juli 2016. Bij gebrek aan duidelijkheid of voldoende financiële middelen vervalt de optie tot koop. Op 8 juni 2016 heeft Scouting Jan Hilgers bij de gemeente Ede aangegeven het benodigde geld bij elkaar te hebben om de opstal aan de Dwarsweg te willen en te kunnen kopen. Tien maanden later is het benodigde contract nog niet ondertekend. Raadslid Jos van Heuveln: "Reden te meer om als ChristenUnie, samen met het CDA en GL/PE, hier vragen over te stellen. Wij willen graag duidelijkheid over de situatie. Niet alleen voor ons maar vooral voor de scouts".

In het eerste kwartaal van 2016 wordt door de gemeente Ede een optie tot koop van de boerderij aan de Dwarsweg aan de Scouting Jan Hilgers aangeboden.  Vanuit de gemeente Ede wordt aangegeven dat er duidelijkheid moet zijn voor 1 juli 2016. Bij gebrek aan duidelijkheid of voldoende financiële middelen vervalt de optie tot koop.

Op 8 juni 2016 heeft Scouting Jan Hilgers bij de gemeente Ede aangegeven het benodigde geld bij elkaar te hebben om de opstal aan de Dwarsweg te willen en te kunnen kopen.

Tien maanden later is het benodigde contract nog niet ondertekend. Over de afgelopen maanden is de huur echter (met ruim 120%) substantieel verhoogd en dus betaald door Scouting Jan Hilgers aan de gemeente Ede. Geld dat eigenlijk bedoeld was voor de aanschaf van de boerderij.

Het CDA, GroenLinks/PE en de ChristenUnie hebben naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen:

1.  Herkent het college de geschetste gang van zaken?
2.  Waarom is het contract tussen de gemeente Ede en Scouting Jan Hilgers nog steeds niet ondertekend?
3.  Hoe beoordeelt het college de gang van zaken tot nu toe?
4.  Wat gaat het college doen om zo snel mogelijk tot ondertekening van het contract over te kunnen gaan?
5.  Door al de vertraging heeft Scouting Jan Hilgers extra huur moeten betalen. Geld dat voor de aankoop bedoeld was. Hoe kijkt het college hier tegen aan?
6.  Is het college bereid Scouting Jan Hilgers te compenseren? 

Wij hopen binnen de gestelde termijn van 30 dagen de beantwoording van u te ontvangen.

Jan Pieter van der Schans, raadslid CDA
Ellen Out, raadslid GroenLinks/PE
Jos van Heuveln, raadslid ChristenUnie

Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 mei 2017

Vanaf 2002 is Scouting Jan Hilgers (SJH) gehuisvest in de Dwarsweg 1 te Ede en vanaf 2003 tot heden zijn SJH en de gemeente met elkaar in gesprek over de huisvesting. De aanvangshuursom was beperkt (€ 2.722,- per jaar) mede omdat SJH hierbij zelf verantwoordelijk was voor het gehele onderhoud.

Vanaf 2015 is, tot op bestuurlijk niveau, intensiever met SJH gesproken over diverse onderwerpen gesproken zoals verruimde exploitatie mogelijkheden (medegebruik), het bestemmingsplan, ruimtebehoefte, een nieuwe huurovereenkomst, een kostprijs dekkende huursom op basis van het gemeentelijk vastgoedbeleid en aankoop van de opstal.

Uiteindelijk is in juni 2015 is met SLH overeengekomen dat zij van de gemeente tegen een kostprijs dekkende huur (€ 16.500,- per jaar) zouden gaan huren. (Hierbij ligt de verantwoordelijkheid voor het onderhoud geheel bij de gemeente). Ondertussen zou SJH een jaar de tijd nemen om te kijken of ze de boerderij zelf met fondsenwerving tegen getaxeerde marktwaarde zouden kunnen kopen. De gemeente heeft hiertoe een toezegging gedaan om bij verkoop een eenmalige subsidie van 20.000,- euro te verstrekken.

Op 8 juni 2016 heeft SJH aan de gemeente gemeld de verwachting te hebben de financiering rond te hebben. Op 26 augustus 2016 melde SJH dat de bank in principe akkoord was met de financiering van het resterende benodigde bedrag voor aankoop. Voor een definitieve beoordeling en afwerking van de aanvraag wenste de bank te beschikken over een koopovereenkomst van de opstal en een uitgifteovereenkomst (zakelijk recht van erfpacht) voor de grond. Naast eigen huiswerk voor SJH (aanpassing statuten c.a.) is door de gemeente Ede gestart met het opstellen van overeenkomsten. Vanaf september 2016 tot het moment van verzending van de koop-en uitgifte overeenkomst (maart 2017) zijn er diverse contactmomenten geweest. Momenteel wordt de overeenkomst door SJH en een jurist van Scouting Nederland beoordeeld. Vooralsnog bestaat er alleen overeenstemming over de koopsom. We hopen snel tot afronding te kunnen komen.

Zoals hiervoor aangegeven betaalt SJH nu een kostprijs dekkende huur, waarbij de kosten voor het onderhoud bij de gemeente liggen. Bij invoering van de kostprijs dekkende huur heeft de gemeente een meer jaren onderhoudsplanning op laten stellen en achterstallig onderhoud geconstateerd. Dit is inmiddels voor een bedrag van ca. € 20.000,- uitgevoerd. Daarnaast blijft de gemeente regulier onderhoud uitvoeren. Omdat de kostprijs dekkende huur uitgaat van de werkelijke lasten is de huidige huursituatie voor SJH vergelijkbaar met die van eigendom. Temeer door de gemeente ook het achterstallig onderhoud is gefinancierd. Compensatie is hierdoor niet van toepassing. 

« Terug