Cora Otter: 'Betrek kerken bij 'Visie op ontmoeten in Ede'

Banner-template-samenlevenvrijdag 21 april 2017 15:30

Ede werkt aan een model voor samenwerking en overleg met haar inwoners. Hiervoor is samen met bewoners in 4 pilots de 'Visie op Ontmoeten en een Edes ontmoetingsmodel' opgesteld. Fractievoorzitter Cora Otter zegt in haar bijdrage hierover: 'De ChristenUnie vraagt in deze speciale aandacht voor samenwerking met kerken, bijvoorbeeld door gebruik van ruimtes overdag. In deze visie wordt de rol van de kerken summier genoemd, wat ons betreft mag dat meer aandacht krijgen'.

Voorzitter,

De tijd van standaard buurt- en dorpshuizen is voorbij. Er wordt nu goed gekeken naar opbouw van een wijk: wat is nodig i.p.v. een blauwdruk in iedere wijk of kern. Samenwerking met nuldelijn (vrijwilligersorganisaties) speelt belangrijke rol. Wij vinden dat een goede ontwikkeling, maar wel eentje die de nodige expertise en toch ook weer budgetten vraagt. Een goed doordachte visie is het startpunt.

De ChristenUnie staat voor een sterke samenleving. Buurt- en dorpshuizen kunnen hier rol in spelen en sociale cohesie bevorderen.

Voor besturen van buurthuizen ligt een flinke opdracht, waarbij een spanningsveld lijkt te bestaan tussen enerzijds faciliteren en anderzijds kijken wat de wijk zelf oppakt. Het besturen van een buurthuis is bijna meer dan vrijwilligerswerk aan het worden, wij spreken graag onze waardering uit voor deze inzet!

Daarnaast is er de druk van deels commercieel moeten draaien als een onderneming, zonder daarbij het sociale doel uit het oog te verliezen.

De buurthuizen kunnen niet alle gaten vullen die vallen door bezuinigingen, voor diverse activiteiten (zoals huiswerkbegeleiding) wordt toch weer subsidie aangevraagd om dit goed vorm te kunnen geven. Ook de huurcomponent kan een bezwarende factor zijn bij sommige initiatieven. Dit vraagt om doordachte visie, zonder allerlei ingewikkelde constructies van -initiatief-huur vragen-subsidie aanvragen-kortom: het broekzak, vestzak-verhaal. 

Van burgers die actief willen zijn in de wijk vragen we én ideeën, én organiserend vermogen en soms ook nog budget. Nodig is dat iemand dat (vanuit een buurthuis?) goed regisseert. 

Ouderen wonen langer zelfstandig, daardoor zijn er meer ouderen in de wijken. Buurthuizen kunnen goed ingezet worden als onderdeel tegen vereenzaming (bijv. huiskamerprojecten, ontmoeting). Waardig ouder worden, deel uit blijven maken van de samenleving voor zover mogelijk: de ChristenUnie vindt dat belangrijk.

De ChristenUnie vraagt daarnaast aandacht voor samenwerking met kerken, bijvoorbeeld door gebruik van ruimtes overdag. In voorliggend document wordt de rol van de kerken summier genoemd, wat ons betreft mag dat meer aandacht krijgen.  Kerken zijn in bijna alle wijken aanwezig, hebben de afgelopen jaren een steeds actievere maatschappelijke rol gepakt. Zoek verbinding! (Bij actiepunt 6 op pagina 20 wat mij betreft kerken invoegen!)

Door het afstoten van sommige buurthuizen, is er wellicht voor bepaalde buurtinitiatieven te weinig ruimte beschikbaar. Ook daarin geldt: zoek samenwerking met kerken! 

Samenvattend kan ik zeggen dat de ChristenUnie blij is met dit document, maar tegelijkertijd ziet dat er nog heel wat moet gebeuren om deze visie goed tot z'n recht te laten komen.

(n.a.v. de opmerkingen van de ChristenUnie heeft wethouder Harry van Huijsstee aangegeven inderdaad het belang van contact met de kerken te zien en dat zeker mee te nemen. Ook heeft hij toegezegd de kosten en mogelijkheden van subsidies voor inwoners inzichtelijker te maken, bijvoorbeeld met behulp van een stroomschema. Op die manier zullen initiatieven hopelijk vlotter gerealiseerd worden!

Cora Otter, fractievoorzitter
E. cora.otter@ede.nl 

« Terug