Daan Weststrate: 'Skaeve Huse niet de vraag óf ze komen, maar wáár ze komen'

Banner-template-oogvoorelkaarvrijdag 12 mei 2017 08:15

De gehele gemeenteraad van Ede heeft op 30 juni 2016 ingestemd met het plan van aanpak voor Skaeve Huse en daarmee met het feit dat het woonconcept Skaeve Huse een plek moet krijgen binnen de Gemeente Ede. De raad heeft het college de opdracht gegeven om tot een locatiekeuze te komen en heeft hen daarbij enkele criteria meegegeven. Daar is nu, na ongeveer een jaar, de Kievitsmeent als voorkeurslocatie uitgerold. Het college vraagt de raad of er ‘wensen en/of bedenkingen’ zijn. Lees hier de bijdrage van raadslid Daan Weststrate terug.

Vanavond sta ik hier met een dubbel gevoel: welke kant dit debat op zal gaan: het zal hoe dan ook winnaars en verliezers kennen. Eigenlijk kun je niet echt in deze over winnaars en verliezers spreken maar dat gevoel is me in de afgelopen dagen bekropen. Of kan ik beter zeggen zoals het in een debat gangbaar is: voorstanders en tegenstanders? Niet óf de Skaeve Huse er gaan komen maar wáár ze moeten komen…. Daar hebben we de eerste overeenkomst te pakken.

Vanavond bespreken we als gemeenteraad de door het college gekozen voorkeurslocatie voor Skaeve Huse aan de locatie Kievitsmeent. Voordat ik hier verder op in gaat wil ik

  • kort terugblikken op het proces hoe we hiertoe zijn gekomen,
  • stilstaan bij de afweging om tot een locatiekeuze te komen en
  • vervolgens vooruit kijken naar de toekomst.

Terugblik op het achterliggende proces              
Voorzitter, tijdens een beeldvormende raadsbijeenkomst op 29 januari 2015 is door de ChristenUnie en verschillende betrokkenen uit de woon- en zorgsector uiteengezet waarom het concept Skaeve Huze voor Ede van groot belang is. Het was al snel duidelijk dat het nut en de noodzaak van de komst van Skaeve Huse naar Ede niet alleen bij de ChristenUnie leefde maar door de gehele raad onderschreven werd. Tijdens de informatieve raadsbijeenkomst van 21 april 2016 is door de raad geadviseerd om het collegebesluit in 2 delen in de besluitvorming van de raad te brengen. Eerst het plan van aanpak en vervolgens de locatiekeuze. Vervolgens is tijdens de besluitvormende raadsbijeenkomst op 30 juni 2016 door de gehele gemeenteraad ingestemd met het plan van aanpak voor Skaeve Huse en daarmee met het feit dat het woonconcept Skaeve Huse een plek moet krijgen binnen de Gemeente Ede. Tot zover het eerste deel van de procedure om mede-inwoners van onze gemeente een dak boven het hoofd te bieden.

De afweging om tot een locatiekeuze te komen
Tijdens de besluitvormende vergadering van 30 juni 2016 werd door de fractie van D66, samen met CDA en Burgerbelangen, een amendement ingediend wat met grote meerderheid in de raad is aangenomen. Dit amendement riep het college op om volgens een aangepast stappenplan de zoektocht naar een of meerdere geschikte locaties te komen. Vervolgens zijn alle punten van a t/m e tot twee maal toe uitgevoerd, eenmaal voor het voorstel aan de Dwarsweg en eenmaal voor de twee locaties Lunterseweg en Kievitsmeent.

De ChristenUnie is blij dat de hele gemeenteraad heeft ingestemd dat het concept Skaeve Huse voor een klein aantal inwoners van onze gemeente een welkome aanvulling is op de tot nu toe geboden hulp en dat deze wooneenheden er moeten komen. Dat is voor de ChristenUnie een halszaak en daar staan wij voor: hulp bieden aan diegene die in de problemen zitten. Dan zijn het wat de ChristenUnie betreft geen probleemgevallen (!) maar unieke personen, mede-inwoners van onze gemeente, die op een gegeven moment door omstandigheden het spoor bijster zijn geraakt en de zoveelste uitstekende hand nodig hebben. Uitgestoken door mensen die met ogen vol liefde en genade naar hen kijken en vol blijven houden. 

Nu het duidelijk is dát de Skaeve Huse in Ede gevestigd zullen gaan worden, is het zaak om te spreken over de locatie waar deze vervolgens moeten komen. Waar we als fractie in de afgelopen tijd met mensen en eventuele toekomstige omwonenden spraken, gaf men aan dat deze mensen geholpen moesten worden. Je hoeft geen socioloog te zijn om vervolgens op te kunnen merken dat daarna een punt en geen komma gezet word: alleen niet bij mij in de buurt – het welbekend NIMBY-effect. En vervolgens komen er een aantal zorgen en argumenten waarom het niet op locatie X of Y gevestigd moet worden. Dit mag en kan gelukkig in Nederland en hiervoor zijn geldende instrumenten beschikbaar. Echter, dit betekent voor de ChristenUnie niet dat er een stille wens ontstaat: ‘van uitstel komt afstel…’ Wat ons betreft wordt dit proces niet eindeloos herhaald en daarom is de ChristenUnie blij dat het college snel heeft geacteerd op het (op goede redenen) afvallen van de locatie aan de Dwarsweg.

Als raad hebben wij het college op pad gestuurd om één of meerdere locaties te zoeken rekening houdend met een criteria zoals o.a. functionaliteit voor de doelgroep, inpassing in de omgeving, reacties vanuit de omgeving en de financiën. Op beide locaties zijn duidelijk zorgen en weerstand geuit. Direct omwonenden willen de Skaeve Huse absoluut niet in hun woonomgeving zien landen. Ook de ondernemers van het bedrijventerrein Kievitsmeent hebben deze zorgen geuit.

Wanneer boze, bezorgde en betrokken burgers ergens hun mening over laten horen, moet er geluisterd worden. Luisteren is niet hetzelfde als gehoorzamen of doen wat zij zeggen… Waar komen de zorgen vandaan? Zijn de zorgen voor het onbekende reden tot verzet? Voelen de omwonenden zich in de steek gelaten door de gemeente? Hebben zij het gevoel dat zij de rekening moeten betalen van een langlopend proces? Wat het ook is, het was goed om op diverse momenten met de betrokkenen in gesprek te zijn geweest om hun zorgen te horen. Daarom wil ik ze ook niet onbenoemd laten.

Als ChristenUnie zijn we de afgelopen periode bezig geweest onder het motto: ‘Voor een sterke samenleving’. ‘Wie wil dat nu niet?’ vraagt u zicht wellicht af… Dat is ‘m nu juist. In een sterke samenleving telt wat de ChristenUnie iedereen mee. Iedereen. Daarom is het niet alleen zaak dat deze Skaeve Huse er zullen komen maar ook dat dit op een zo goed mogelijke manier wordt ingebed in de omgeving, samen met de betrokkenen. Wij willen het college oproepen: maak verbinding en houd het niet als een ‘welles – nietes spelletje’. Daarom is het zo goed om te weten dat het college de omwonenden ook zeggenschap geeft in het vervolgtraject, waarin samen met betrokkenen naar de daadwerkelijke inpassing wordt gekeken. Dit door de omwonenden van de locatie meer kennis te geven van de doelgroep (de beoogde bewoners van Skaeve Huse) en met hen samen een beheerplan op te stellen.

Als laatste roepen wij het college op niet enkel en alleen op de boosheid en de zorgen van de betrokkenen te reageren maar deze ook om te draaien: waar verlangen zij naar? Rust, reinheid en regelmaat. Ik zou daar nog de R van Richting aan toe willen voegen. College, geef richting aan dit gebied: dat betekent leiding nemen en grenzen stellen. Leiding nemen heeft niets te maken met macht uitoefenen of misbruik maken van de autoriteit, zoals wel gedacht wordt, maar met het nemen van verantwoordelijkheid. Wanneer er onvoldoende grenzen worden gesteld, kan de onveiligheid ongemerkt de dienst gaan uitmaken en richting geven aan de situatie in plaats van andersom. Dit alles met als doel een bijdrage te leveren aan het voorkomen en bestrijden van eventueel overlast en aan het creëren van begrip en maatschappelijk draagvlak voor het concept Skaeve Huse, zodat deze voorziening optimaal kan functioneren in deze omgeving.

Vooruitblik naar de toekomst
Voorzitter, ik begon mijn bijdrage met het spreekwoord ‘Beter een goede buur dan een verre vriend’. Zoals in de praktijk hoef je geen goede buren met iedereen te zijn maar ben je wel buren van elkaar. Vriendschappen kies je, buren krijg je. Net zoals in deze situatie waarover we vanavond spreken. De ChristenUnie spreekt de hoop en het verlangen uit dat er in de komende periode met respect en ruimte voor elkaars behoeften gesproken wordt wat toenadering oplevert in plaats van verwijdering. 

Ede, 11 mei 2017

Daan Weststrate
E. daan.weststrate@ede.nl

« Terug