Inzet ChristenUnie tijdens behandeling Perspectiefnota: ‘samen-werken aan samen-leven’

DSC_8334donderdag 22 juni 2017 21:00

In deze nota wordt het financiële perspectief van Ede voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt. Welke ambities hebben we, welke willen we daadwerkelijk realiseren binnen het beschikbare budget en welke niet (meer)? Dat betekent keuzes maken. Vanavond spraken fracties hun zogenaamde Algemene Beschouwing uit over de visie, koers, speerpunten en bestedingsvoorstellen. Lees hier de bijdrage terug die fractievoorzitter Cora Otter heeft uitgesproken tijdens de 1e termijn. De tweede behandeltermijn is op donderdag 6 juli vanaf 16.00 uur. Dan neemt de raad de definitieve besluiten, ook over de ingediende amendementen en moties.

ChristenUnie: ‘samen-werken aan samen-leven’

Voorzitter,

Eerst een fundament leggen, dan bouwen. Het laatste jaar van het huidige college is aangebroken. In de Perspectiefnota zien we dat bouwen terug: allerlei speerpunten zijn de afgelopen jaren in de steigers gezet, nu komt de tijd dat we de uitvoering in de praktijk zien. 

Voor ons ligt een prettig leesbare, compacte Perspectiefnota, waarin de economie de boventoon lijkt te voeren. Wat ons betreft zou het toevoegen van linkjes naar achterliggende beleidsdocumenten de Perspectiefnota toegankelijker en completer maken voor geïnteresseerde lezers.

Voor de ChristenUnie zijn de volgende uitgangspunten de meetlat waarlangs we de Perspectiefnota beoordelen:

  • Een samenleving waarin iedereen meetelt
  • Een samenleving met toekomst voor onze kinderen
  • Een samenleving gericht op een duurzame levensstijl

1. Een samenleving waarin iedereen meetelt

Inclusie
Ede als inclusieve samenleving, waarin iedereen gelijkwaardig is en meetelt: mensen met een beperking, zorgbehoevende ouderen en mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Mensen die al vele generaties in onze gemeente wonen en migranten. Mensen met onaangepast gedrag. Ook al is dit soms lastig of vraagt het naar ons gevoel een offer. Dat vindt de ChristenUnie belangrijk. We zijn dan ook blij dat er serieus werk wordt gemaakt van inclusie, met een jaarlijks budget. Tegelijkertijd willen we nogmaals aandacht vragen voor bewustwording. Voor sommige zaken is budget nodig, voor sommige ook helemaal niet. Denk aan bewustwording bij bijvoorbeeld winkeliers: uitstallingen in de winkelstraat belemmeren de toegankelijkheid, het kost niets om dat anders aan te pakken, maar het levert wel veel op. Krijgt dit aandacht in gesprekken met ondernemers?

Integratie
Tegengaan van vooroordelen is een voorwaarde voor samenleven van mensen met verschillende achtergronden. De insteek om theateronderwijs te koppelen aan een maatschappelijk thema, zoals integratie, vinden wij een goed punt. In de begeleiding van statushouders wordt veel geïnvesteerd. Taalvaardigheid is een belangrijke peiler voor integratie. Kan de wethouder een beeld schetsen hoe dit nu verloopt. Wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van taalstages, zijn er in dat kader contacten met bedrijven en instellingen?

MOE-landers
Arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa (MOE) vormen een specifieke doelgroep, in Ede zijn voorbeelden van problematische situaties. Op bijvoorbeeld de Goudsberg en andere recreatieparken en huisvesting in Hotel De Paasberg. Kortom: We onderkennen het probleem en de huidige situatie is niet in het belang van de betrokkenen, maar ook niet in het belang van de Edese samenleving. De gekozen oplossingsrichting: inventarisatie en opstellen van een plan van aanpak, roept bij ons echter wel de vraag op of dit een kwestie is die op gemeentelijk niveau opgelost kan en moet worden. Is het niet effectiever om naar Den Haag te gaan?

Initiatieven uit de samenleving
Meetellen betekent in onze ogen ook waar mogelijk meedoen. We staan voor een Ede waaraan inwoners een bijdrage leveren. Daarom juicht de ChristenUnie het nemen van verantwoordelijkheid voor het leef- en bewoonbaar houden van de eigen omgeving toe. Een mooi voorbeeld zien we terug in de sociale wijkonderneming hoogbouw Ede-zuid. Als de handen ineen geslagen worden, kan er blijkbaar veel. 

2. Een samenleving met toekomst voor onze kinderen 

Jeugdzorg
Ede moet wat de ChristenUnie betreft een plek zijn waar kinderen en jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien. Toegankelijke en betaalbare jeugdzorg is daarvoor een belangrijke voorwaarde. De afgelopen jaren kregen kinderen in Ede de hulp die nodig was, ook al stond daar niet altijd dekking tegenover. De lobby in Den Haag rond de kosten voor Ede van instellingsvoogdij, lijkt vruchten af te werpen. Dat is goed nieuws. Net als de effecten van de inzet van de specialistisch ondersteuner bij de huisarts (SOH). Wat ons betreft is het van belang dat kwalitatief goede zorg geboden wordt, passend bij de problematiek, laagdrempelig en snel inzetbaar. Een eventuele besparing is mooi meegenomen uiteraard, maar wat ons betreft is dat niet leidend. 

Onderwijs
De Kenniscampus is een mooi voorbeeld van hoe verschillende onderwijsvormen elkaar opzoeken en kunnen versterken. Wat wij op dit moment echter missen op de KennisAs is de levendigheid. Denk hierbij ruimte voor start-ups, ruimte voor creatieve geesten, voor een centrum voor jonge ondernemers zoals dat eerder aan de Zandlaan gevestigd was. De ChristenUnie zou graag zien dat onderwijs en ondernemerschap dicht bij elkaar blijven. Zou de wethouder zich hier voor in willen zetten?

Leren van verleden
Kijken naar de toekomst kan niet zonder leren van het verleden. Ruimte voor herdenken hoort daarbij, en onderhoud van het Mausoleum kan dan ook op steun van de ChristenUnie rekenen. Op scholen is aandacht voor herdenken. Bijvoorbeeld door betrokkenheid van leerlingen bij de herdenking op 4 mei of door de adoptie van een oorlogsmonument. Herinnering levend houden kan door nieuwe initiatieven zoals de vernoeming van straten naar Edese verzetshelden. De inzet van de Historische Vereniging Oud Bennekom om Stolpersteine te plaatsen past ook in dit rijtje: Gedenkstenen in de stoep op plaatsen waar Joden zijn afgevoerd. Het Joods Monument, nog zo’n voorbeeld. Onze vraag aan het college is, of zij naast de investering in het mausoleum ook bereid is deze initiatieven financieel te ondersteunen.

3. Een samenleving gericht op een duurzame levensstijl  

Duurzaamheid als levensstijl
We willen ons hard maken voor een groene en duurzame gemeente. Wat de ChristenUnie betreft zien we duurzaamheid niet alleen als een pakket maatregelen, maar als een ‘way of life’, een levensstijl vanuit de opdracht zorg te dragen voor de Schepping. Vorig jaar is een door  SGP en ChristenUnie geïnitieerde motie aangenomen m.b.t. verduurzaming bestaande bouw. Kern van het verhaal: Je verduurzaamt je huis, vanuit de besparing betaal je de kosten. Zo zijn duurzame maatregelen voor ieder bereikbaar. We zijn benieuwd naar de stand van zaken. 

Ruimte voor de fiets
De fiets als binnenstedelijk alternatief voor de auto is ons ideaal. Fietsvoorzieningen zoals langs de Westzoom en kruispunt Klomperweg in Lunteren en snelle fietsroutes van Ede naar Veenendaal dragen daar aan bij. Fietsvriendelijk en veilig zijn kernwoorden. De uitvoering van het fietsplan komt hiermee weer een stap dichterbij, evenals de uitvoering van onze motie ‘verkeersveiligheid’ van vorig jaar. De ChristenUnie is benieuwd naar de stand van zaken rond de verkeersveilige oversteek van de Emmalaan. 

Openbare ruimte
We willen zorgvuldig omgaan met onze openbare ruimte: niet te veel steen, wel veel groen. In dat kader hebben we de vraag aan het college of het niet het overwegen waard is toekomstige inbreidingsplekken in kaart te brengen, met de daarbij behorende gewenste ontwikkeling. Bijvoorbeeld of een gebied gebruikt gaat worden voor woningbouw, verkocht wordt aan de buurt of terug gegeven aan de natuur. 

Hoogspanningslijnen
Over ruimtelijke ontwikkeling gesproken: In de Perspectiefnota wordt gesproken over onze motie van 2015 waarin opgeroepen wordt de bovengrondse hoogspanningslijnen op kortst mogelijke termijn na invoering van de rijksregeling ondergronds te brengen. Het wetsvoorstel hiervoor zal naar verwachting in 2018 van kracht worden. Dat roept bij ons de vraag op waarom er dan niet alvast middelen gereserveerd worden in aanloop naar de uitvoering. Uiteraard vinden we het belangrijk dat kosten gedeeld worden met o.a. de provincie en dat daar overleg over is. Naar ons idee sluit het ene echter het andere niet uit…. 

Food
Food is een belangrijk thema, eten is onderdeel van de schepping en bindt samen. De komst van de Wereldvoedseldag naar Ede past in dat kader. De kosten zijn fors, wij moesten daar wel even aan wennen. Maar tegelijkertijd vinden we dit nu echt een evenement met meerwaarde: In aanloop naar de start van het WFC kan Ede zich laten zien aan bedrijven en organisaties als Foodstad. Bewustwording van alles wat met voedsel en voedselproductie te maken heeft, gaat vérder dan deze dag. De voedselvraagstukken waar de wereld mee te maken heeft komen aan bod. Hoe gaan we daarmee om? We vinden het dan ook belangrijk dat scholen bij de wereldvoedseldag betrokken gaan worden. Gaat dat inderdaad gebeuren en hoe? En hoe toegankelijk wordt dit evenement voor de doorsnee Edenaar? Het thema is te belangrijk om het een ‘elitefeestje’ te laten zijn. 

Buitengebied
We hechten aan het unieke karakter van het Edese buitengebied. Eind 2016 is gestart met inventarisatie van vitale bedrijvigheid en vrijkomende bebouwing. We lezen dat aan de hand van deze informatie toekomstscenario’s voor het buitengebied worden ontwikkeld. Wanneer komt dit naar de raad? En zit hier gelijk een programma van uitvoering bij? Wat de ChristenUnie betreft is de urgentie, niet in de laatste plaats voor de agrarische gemeenschap, groot. Dezelfde vraag geldt voor de onderzoeken in het kader van biodiversiteit (“om de afname van biodiversiteit in het agrarisch buitengebied een halt toe te roepen, onderzoeken we waar kansen liggen om de landbouw en natuurbeheer en/of - ontwikkeling met elkaar te verbinden”.). Het einde van de collegeperiode nadert, we zouden het jammer vinden als er geen tijd meer is voor uitvoering en plannen op de plank blijven liggen. 

Tot slot
Voorzitter, ik rond af. Voor  allerlei ontwikkelingen geldt, dat goede communicatie van essentieel belang is. Onze inwoners moeten informatie kunnen vinden. Dat de website ede.nl vernieuwd gaat worden, draagt daar hopelijk aan bij. Modern en interactief moet het worden, lezen we. Wat ons betreft vooral ook graag heel duidelijk, met goede zoekfunctie. Wellicht kan een inwonerspanel kritisch meekijken bij de ontwikkeling. 

In deze Perspectiefnota komen veel zaken aan bod. De ChristenUnie is dankbaar dat er veel goed gaat in Ede. Ook komend jaar is het zaak dat we samen-werken aan samen-leven in Ede. Dat we rekening houden met elkaar, verbinding zoeken en samen de schouders onder onze samenleving zetten. Bij de verdere besluitvorming en uitvoering van beleid wensen wij het college Gods zegen toe!

Cora Otter,
Fractievoorzitter ChristenUnie Ede 

Bovenstaande tekst is uitgesproken tijdens de 1e termijn van de behandeling van de Perspectiefnota 2018-2021 van de gemeente Ede op donderdag 22 juni 2017. De gesproken tekst geldt.

« Terug