Bijdrage ChristenUnie tijdens 2e termijn Perspectiefnota 2018-2021

DSC_8334donderdag 06 juli 2017 21:14

Onder het thema 'Samen werken aan samen leven' diende de Edese ChristenUnie-fractievoorzitter Cora Otter in de 2e termijn van de Perspectiefnota een viertal moties in. Cora Otter: 'Aan deze moties kunt u zien waar het hart van de ChristenUnie klopt: zorg voor de Schepping. Zorg voor onderwijs en gezinnen. Zorg voor mensen die vanuit een onveilige situatie een nieuw thuis opbouwen in Ede en zorg voor kinderen die een veilig thuis nodig hebben.' Lees hier de bijdrage terug.

Perspectiefnota 2018-2021 in 2e termijn

De ChristenUnie wil allereerst het college bedanken voor de beantwoording van onze vragen in de 1e termijn, en een aantal toezeggingen, zoals:

 • Hoogspanningslijnen ondergronds brengen wordt opgenomen als P.M.-post  in de Perspectiefnota
 • Inwonerspanel wordt betrokken bij de opzet van een nieuwe website Ede.nl
 • Er komt onderzoek naar medefinanciering van Stolpersteine Bennekom

De ChristenUnie dient zelf de volgende moties in:

Inzetten energiecoaches
De ChristenUnie vindt het belangrijk dat duurzame, energiebesparende maatregelen voor zoveel mogelijk inwoners haalbaar zijn. Pas dan kunnen we spreken van een levensstijl, en dat staat ons voor ogen. Een goed middel is het inzetten van energiecoaches, zodat mensen met een krappere beurs advies op maat krijgen en energie kunnen besparen. Vandaar de keuze voor de motie ‘energiecoaches’, die zojuist door de SGP mede namens de ChristenUnie is ingediend.

Afstemming vakantie primair-, speciaal en voortgezet onderwijs
Veel ouders zullen het herkennen, ook afgelopen schooljaar was het weer het geval: schoolvakanties in de regio op verschillende tijdstippen. Jammer, en een gemiste kans voor gezinnen. Doordat schoolvakanties niet parallel lopen, is het gezinnen moeilijk gezamenlijk activiteiten te plannen. Daarnaast vraagt het veel geregel van ouders op hun werk, in het bijzonder voor eenoudergezinnen. Het gezin is een belangrijk punt voor de ChristenUnie. Tijd samen doorbrengen ook. Vandaar dat wij met een motie komen met het volgende dictum:

Verzoekt het college: 

 • een overleg met scholen uit het primair en het voortgezet onderwijs te arrangeren waarin het plannen van schoolvakanties wordt besproken en deze vervolgens zo veel mogelijk met elkaar af te stemmen, zodat vakantieperiodes in de regio Ede, Wageningen, Veenendaal en Barneveld vanaf het cursusjaar 2018-2019 gelijktijdig gepland worden; 

Taal-/werkstages voor statushouders
Gastvrijheid en daadwerkelijk mee kunnen doen in de samenleving is voor de ChristenUnie een belangrijke waarde. Statushouders willen wij graag de kans bieden zich te ontwikkelen en te integreren in onze samenleving. Uit de cijfers blijkt, dat 1/3 van de statushouders -naast inburgering - vrijwilligerswerk, een taalstage, een werkervaringsplaats of betaald werk heeft. Taalvaardigheid is een belangrijke peiler voor integratie. Daarom zouden wij graag zien dat de gemeente nog meer gaat samenwerken met bedrijven en instellingen in Ede om taalstages te realiseren. Die samenwerking kan wellicht vergroot worden met een financiële prikkel. Met een motie willen wij bewerkstelligen dat er meer plekken voor taal-/werkstages gevonden worden. De motie die wij indienen heeft als dictum:

Verzoekt het college:

 • specifiek budget vrij te maken voor het zo spoedig mogelijk realiseren van een taal-/werkstage voor alle statushouders die daarvoor in aanmerking komen;
 • hiervoor dekking te zoeken binnen het bestaande budget voor de opvang van statushouders;
 • terug te komen naar de raad indien dat niet mogelijk blijkt;

Tekort aan pleeggezinnen
‘Een tekort aan pleegouders dreigt, pleegzorg Nederland roept gemeenten op meer te investeren in pleegzorg en werving van nieuwe pleegouders’. Dat stond te lezen op de NOS-site vorige week. Navraag leert dat er op dit moment in Ede voldoende pleegouders zijn, maar de landelijke tendens: meer pleeggezinnen nodig, minder die zich aanmelden, is ook hier zichtbaar. Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat ieder kind een veilige plek heeft om op te groeien. En als dat niet thuis kan, dan het liefst elders in een gezinssetting. Om het dreigende tekort aan pleeggezinnen voor te zijn, dienen wij een motie in samen met SGP, PvdA, CDA, VVD en GL/PE met het dictum:

Verzoekt het college:

 • in samenwerking met pleegzorg- en maatschappelijke instellingen een campagne op te zetten voor de werving van pleeg- en gastgezinnen in de gemeente Ede;
 • daarbij te kijken naar succesvolle voorbeelden in andere gemeentes
 • daarnaast in overleg te gaan met onderwijsinstellingen in de gemeente Ede, omdat het van belang is dat onderwijs een ondersteunende houding aanneemt en pleegkinderen snel een plek binnen het onderwijs kunnen krijgen;
 • in de campagne aan te geven dat de gemeente garant staat voor financiering van de (pleeg)zorg, zodat onzekerheid hierover geen belemmerende factor hoeft te zijn voor potentiële pleeggezinnen;
 • dekking hiervoor te zoeken in het jeugdbudget;
 • de raad uiterlijk in oktober 2017 op de hoogte te brengen van de wijze waarop deze campagne vorm gegeven wordt;

Voorzitter, ik ga afronden. Aan onze moties kunt u zien waar het hart van de ChristenUnie klopt: zorg voor de Schepping. Zorg voor onderwijs en gezinnen. Voor mensen die vanuit een onveilige situatie een nieuw thuis opbouwen in Ede. Voor kinderen die een veilig thuis nodig hebben. Graag zetten wij ons daar ook de komende periode voor in!

Ede, 6 juli 2017.

Cora Otter
Fractievoorzitter

E. cora.otter@ede.nl

Bovenstaande tekst is uitgesproken tijdens de 2e termijn van de behandeling van de Perspectiefnota 2018-2021 van de gemeente Ede op donderdag 6 juli 2017. De gesproken tekst geldt.

« Terug