9. Niek van den Brink

Update dossier 'Wonen' - Urgentieregeling en Statushouders

Update Wonen
Vanaf de zomer is het onderwerp wonen regelmatig aan bod geweest. Er zijn veel uitdagingen voor Ede. Hoe verkleinen we de wachtlijst voor sociale huurwoningen? Zijn er mensen die in aanmerking dienen te komen voor urgentie die dat nu niet krijgen?

Urgentieregeling
Met enige regelmaat komt deze regeling aan de orde in de raad. Er is landelijk vastgelegd dat sommige doelgroepen urgent zijn. Mensen krijgen voorrang op anderen die op de wachtlijst staan voor een sociale huurwoning. Denk dan bijvoorbeeld aan statushouders. Daarnaast kan ook Ede aan bepaalde doelgroepen urgentie verlenen. Dus ook plaatselijk kunnen er afwegingen gemaakt worden. Namens de ChristenUnie let ik extra op de groepen mensen die moeilijk met ellebogen kunnen werken in de maatschappij. Mensen die van begeleid wonen een grote stap zetten naar zelfstandig wonen bijvoorbeeld. We kuunnen van hen toch niet verwachten dat ze netjes achteraan de wachtlijst terechtkomen? Maar er zijn meer afwegingen. Hoe meer mensen urgentie krijgen, des te groter de wachtlijst wordt.

Statushouders
Asielzoekers met een status worden verspreid over de gemeenten in Nederland. Ook Ede moet jaarlijks behoorlijk veel statushouders onderbrengen in huurhuizen. U voelt de spanning al… met de toestroom van vluchtelingen zou dit aantal in de toekomst verder kunnen oplopen. We houden tegelijkertijd Den Haag in de gaten. De voorrang voor statushouders wordt volgens het kabinet op korte termijn afgeschaft. Containerwoningen en andere sobere huisvesting zou er voor moeten zorgen dat de druk op de wachtlijsten voor sociale huurwoningen wat vermindert. De ChristenUnie ziet dat er wat moet gebeuren maar vraagt zich wel af of deze move nu zo gepast is. Als je wil dat mogelijke nieuwe Nederlanders integreren, dan zou je ze onder de autochtonen moeten laten wonen in gewone huizen. We moeten waken dat we ze de indruk geven dat ze tweederangs zijn en de goede huurwoningen nog niet waard zijn. Als ChristenUnie pleiten we al jaren dat Ede nieuwbouw voldoende betaalbare huurwoningen bouwt.

Kwalitatieve woonvisie
Kwantiteit is belangrijk: hoe huisvesten we al deze woningzoekenden? Daarnaast zijn we echter ook bezig met de kwaliteit. Hoe willen we dat we wonen in Ede? Hoe verduurzamen we de bestaande woningvoorraad? Welke partners zijn daarin betrokken en hoe werken we samen om de doelen te bereiken? Als het gaat om deze thema’s, dan zijn voor ons sociale rechtvaardigheid, duurzaamheid, visie en creativiteit erg belangrijk. Wordt vervolgd…

Niek van den Brink,
E. niek.van.den.brink@ede.nl

45-jarig jubileum raad van kerken Ede

Zaterdag 8 november vierde de raad van kerken haar 45-jarig jubileum. Het was een ingetogen en bezinnende viering waarbij gekeken werd naar de rol van de kerken in deze veranderende samenleving. Hein Pieper sprak op uitnodiging van de raad van kerken over de participatiesamenleving. Daarbij ging hij vooral in op het vastlopen van het huidige politieke, maatschappelijke en economische bestel, veranderingen in samenleving, het overvragen van de samenleving en de kansen voor de samenleving. Bij deze een verslag en een korte reactie.

Allereerst ging Hein pieper in op het idee van de maakbare samenleving. De samenleving die de overheid van bovenaf probeert te reguleren, maar aan alle kanten doorschiet. Denk daarbij aan de tunnel van de A2 bij Maastricht waar duizenden vergunningen voor nodig waren. Denk ook aan de tientallen protocollen voor aangespoelde potvissen op diverse plaatsen aan de Nederlandse kust. De overheid die de samenleving wil dienen met goede wetgeving, maar veel te veel doorslaat. Het ontneemt de burger verantwoordelijkheidsgevoel en geeft hen ook een stok in handen om de overheid mee te slaan als iets fout gaat.

We zien dat dit socialistische denken waarbij de overheid een hele hoop regelt (subsidiekraan) in de samenleving op z’n retour is, zo niet failliet is. De overheid stoot een hele boel af om begrotingen op orde te krijgen. De samenleving wordt daardoor al gauw overvraagt. Naast werk, sport en gezin moeten mensen ook meer participeren door middel van mantelzorg, allicht zelf hun pensioenen gaan regelen etc. Op deze manier komt de burger wel aan zet, maar op een geheel verkeerde wijze. De burger dient dan de gaten op te vullen die de overheid laat vallen. Dit is dus ook gestuurd van boven in plaats vanuit de burger zelf.

De mensen moeten zelf weer eigenaar worden van hun buurt, kerken weer eigenaar van hun kwaliteiten en die inzetten. De overheid dient een dienende taak in te nemen waarbij ze wel kaders stelt, maar vooral datgene faciliteert waar de burger zelf mee komt. Zo stimuleer je dat mensen zich eigenaar voelen van hun bijdrage aan de samenleving. Echter, om dat goed te laten verlopen, is er gemeenschapszin nodig. Een liberale samenleving waarbij het om het individu gaat is ook niet de oplossing. Er zijn mensen nodig die niet alleen vanuit een economisch of persoonlijk belang redeneren, maar waarden en deugden hooghouden en keuzes maken vanuit hun identiteit. Deugden als matigheid en wijsheid. Waarden zoals respect voor dier en milieu en omzien naar elkaar.

Om dit te bereiken is het hard nodig om afscheid te nemen van een ‘neutrale politiek’ en ‘neutrale bedrijven en organisaties’. Identiteit dient weer centraal te staan in overheid en bedrijfsleven. Door het doorgeslagen ‘neutrale denken’ krijgen specifieke waarden en deugden minder ruimte in politiek, bedrijven en organisaties. Hierdoor nemen werkgevers minder verantwoordelijkheid voor de samenleving en worden organisaties flets. Ook de overheid raakt verslingerd aan de waan van de dag en verliest heldere visie met alle gevolgen van dien.

Tot slot kwam er een concrete oproep aan de kerken: ‘Wees actief in de samenleving, maar kies een eigen plan. Laat je niet gijzelen door de politiek, maar zoek naar datgene waar je je echt eigenaar van voelt. Houdt je bezig met bezinning voor de voeding betreffende je waarden en deugden en sta van daaruit volop in de samenleving’.

Als ChristenUnie kunnen we ons vinden in grote delen van zijn betoog. Voor de ChristenUnie is subsidiariteit een belangrijk begrip. Dat houdt in dat de overheid of hogere instantie niet doet wat door een lagere instantie gedaan kan worden. Dit vraagt een nieuwe manier van denken.

In Ede zijn we bezig met het project mEde maken waarbij de burger actief betrokken wordt bij het beleid van de gemeente. Wat kan en wil de burger zelf doen in zijn of haar wijk wat nu door de overheid gedaan wordt? Natuurlijk is het jammer dat dit proces is ingegeven door noodzakelijke bezuinigingen. Daarbij moet er dus goed gekeken worden dat burgers wel echt intrinsiek gemotiveerd zijn om bepaalde dingen zelf op te pakken. Nu zijn de bezuinigingen uitgangspunt, maar in de toekomst dient vooral het belang en initiatief van de burger centraal te staan. Toch staan we positief tegenover dit grootse project omdat het bijdraagt aan de andere bestuursstijl. Niet zelf alles willen vastleggen en regelen, maar de burger laten meespreken.

We vinden wel belangrijk dat zaken ook werkelijk vanuit de burgers en bedrijven zelf geïnitieerd worden. Sociale werkplaatsen dienen niet pardoes afgeschaft te worden met als opdracht aan de bedrijven: 'ga ze maar in dienst nemen’. Er zal voor dit specifieke idee een goed voorstel moeten komen voor lange termijn waarbij duidelijk is dat deze mensen niet weer buiten de bood vallen als het economisch tegen zit. Oftewel, bedrijven dienen echt geworteld te zijn in hun identiteit waarbij geld uiteindelijk niet doorslaggevend is. De overheid blijft een schild voor de zwakkeren en kan ook pas taken loslaten als er goede alternatieven zijn.

Niek van den Brink,
Fractievolger ChristenUnie Ede

Wil je reageren? Stuur je reactie naar niek.van.den.brink@ede.nl

 

Kwalitatieve woonvisie

Tijdens de Politieke Dag Ede (PDE) van gisteravond bespraken we de startnotitie 'Kwalitatieve woonvisie'. De ChristenUnie ziet uit naar de totstandkoming van deze woonvisie en zetten in op sociaal en ecologisch duurzaam wonen.

Voor de ChristenUnie zijn sociale en ecologische duurzaamheid belangrijke punten. Ik heb tijdens het debat deze punten uitgewerkt en hieronder vindt u een korte samenvatting.

Sociale duurzaamheid
In deze tijd waarin mensen steeds ouder worden, dient er goed gekeken te worden naar diverse (nieuwe) woonvormen. Denk bijvoorbeeld aan kangoeroewoningen waarbij zorg voor ouderen makkelijker geregeld kan worden door een familielid die dan dichtbij woont. Dat we meer en meer voor elkaar moeten zorgen in plaats van dat we zorg voor ouderen uitbesteden aan verzorgingshuizen is een noodzakelijkheid, maar gaat niet vanzelf. Mensen die voor anderen willen zorgen dienen dan ook goed gefaciliteerd te worden. Verder kan er ook geïnvesteerd worden in sociale duurzaamheid door in te zetten op goede ondersteuning van het ambtelijk apparaat bij CPO’s (particuliere initiatieven waarbij groepen als collectief een x aantal huizen neerzetten).

Ecologische duurzaamheid
Op het gebied van ecologische duurzaamheid staan we voor een grote uitdaging. Zo moet er bijvoorbeeld vanaf 2020 energieneutraal gebouwd worden.

Hergebruik van bestaande lege panden, het gebruik maken van groene daken, driedubbel glas behoren volgens ons tot de vele voorbeelden van mogelijkheden om duurzamer te wonen in Ede. Verduurzaming is geen hobby, maar een pure noodzaak.
Daarnaast  moet verduurzaming niet alleen toegankelijk zijn voor de rijkere Edese bewoners. Juist ook de mensen met een krappe beurs zijn gebaad bij een duurzame woning. Denk daarbij alleen al aan het terugdringen van de energierekening.

Kortom, er is genoeg om extra op te letten bij de totstandkoming van de woonvisie. Ik zal samen met Jan de Kluijver dan ook nauwlettend het proces volgen en waar nodig ingrijpen.

Niek van den Brink,
Fractievolger ChristenUnie Ede

Wil je reageren? Stuur je reactie naar niek.van.den.brink@ede.nl

Wie is Niek van den Brink?

Mijn naam is Niek van den Brink. Ik ben 24 jaar en ruim 3 jaar gelukkig getrouwd met Lisanne. Ik kom oorspronkelijk uit Nijkerk waar ik tot mijn 18e heb gewoond. Daarna ben ik in Ede komen wonen vanwege mijn studie Godsdienst Pastoraal Werk. Deze studie hoop ik binnenkort af te ronden. Ik woon nu in de Langenhorstflat, in de prachtige wijk Veldhuizen.

Sinds het begin van mijn studie werk ik bij de Lidl Parkweg / Hoog Manen. Handen uit de mouwen en aanpakken. Dat is voor mij een welkome bezigheid omdat ik veel thuis studeer. Ik ben altijd wel in voor een potje tafeltennis of voetbal, ’s winters wandel ik veel. Verder houd ik van muziek, (bord)spellen bedenken, het nieuws volgen en bezig zijn met theologie en politiek.

God staat niet op nummer 1 in mijn leven. God ìs mijn leven. God staat niet bovenaan het lijstje van mijn bezigheden alsof God los staat van de andere bezigheden. Hij is de schrijver en de inkt waarmee al mijn bezigheden kleur krijgen. Zo wil ik ook politiek bedrijven. God is geen onderdeel van de christelijke politiek, Hij mag ons in alle beslissingen inspireren of het nu gaat om natuur, financiën, de zwakkeren of de ontwikkeling van jongeren. Het openstaan voor Zijn inspiratie en de kracht van de Heilige Geest maakt dat ik de ChristenUnie zo waardeer.

Ik wil mij de komende tijd met de ChristenUnie gaan inzetten voor een groen en duurzaam Ede. Een gemeente waar jongeren zich optimaal kunnen ontwikkelen. Ik wil mijn creativiteit inzetten in de politiek en luisteren naar de mensen in de gemeente Ede. Meer en meer wordt er verwacht dat de burger actief participeert in de samenleving. Daarom wil ik naar hen luisteren en goede ideeën verder uitwerken. De burgers zijn immers de ervaringsdeskundigen. Ik wil de ideeën filteren door de waarden van de ChristenUnie en vervolgens deze ideeën een stem geven in de raad.

Voor meer informatie kunt u een bezoek brengen aan: www.facebook.com/niekpolitiek