Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Aanbestedingscultuur

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

Er moet een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor Food-gerelateerde bedrijven komen. Sociale ondernemers krijgen een grotere kans bij aanbestedingen en overheidsinkoop. Bij alle aanbestedingen is ‘social return’ een voorwaarde. Het MKB moet eerlijk toegang krijgen tot gemeentelijke aanbestedingen. Ede moet de aanbestedingsprocedure zó toepassen dat lokale en regionale bedrijven maximaal de kans krijgen, bijvoorbeeld door in te zetten op duurzaam inkopen.

Afval

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

Afval zien we als grondstof. Bronscheiding heeft ten opzichte van nascheiding bewustwording als groot voordeel. Voor lastig te verwerken afval, zoals luiers en incontinentiemateriaal, moet een passende oplossing komen. Afvalscheiding moet gestimuleerd worden en er is zoveel mogelijk hergebruik via kringloopwinkels en afvalbrengstations.

Arbeidsverdringing

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

De ChristenUnie ziet het als onwenselijk dat klussen goedkoper worden gedaan door re-integrerende werknemers, als dat ten nadele is van de zelfstandige ondernemer. Misbruik van 'gratis werk' of goedkoop werk dat ten koste gaat van reguliere arbeidsplaats moet worden aangepakt. Re-integratietrajecten die kansen op betaald werk aantoonbaar verhogen, moeten juist worden gestimuleerd.

Armoede

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

Armoede leidt vaak tot sociale problemen, slechtere schoolprestaties en levert veel stress op. Om dit te voorkomen, moet maximaal worden ingezet op preventie en vroegsignalering. Gezinnen met kinderen verdienen hierbij extra aandacht. De ChristenUnie ziet een inkomen tot 130% van het minimuminkomen als sober. Hierbij is ook de omgeving van het huishouden van belang. Als gezinnen niet op vakantie kunnen, maar iedereen in de buurt of op school gaat wel, wordt soberheid eerder ervaren als armoede.

Armoedeval

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

Armoedeval is het mislopen van voorzieningen en toeslagen als men vanuit een uitkeringssituatie werk aanvaardt met een inkomen iets boven het sociaal minimum. De ChristenUnie is van mening dat de gemeente iedere beleidsruimte die de arbeidswetgeving toelaat moet aanpakken om dit te voorkomen als dit een terugkeer naar de arbeidsmarkt bevordert. Want werken is goed, werk structureert, maar het moet wél lonen.