Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Bedrijven

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

Werk en economie zijn belangrijk voor het duurzaam welbevinden van mensen. Economische ontwikkeling is voor de ChristenUnie echter geen doel op zich, maar staat ten dienste van de samenleving. De ChristenUnie gelooft in het nut van een collectieve rustdag in een wereld waarin de 24-uurs economie toeneemt. Het MKB is onmisbaar voor de werkgelegenheid, de lokale economie, voor het ontwikkelen van producten en voor de leefbaarheid. Daarom komt de ChristenUnie op voor ondernemers, maar wil hen ook beschermen tegen het altijd open moeten zijn.

Bestemmingsplannen

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

In bestemmingplannen wordt vastgelegd wat er op een bepaalde plek toegestaan is en wat niet. Het bestemmingplan is een stimulans voor duurzaamheid. Het is bindend voor burgers, bedrijven en de overheid. De ChristenUnie vindt dat te strikte regels ontwikkelingen in de weg kunnen staan. In sommige gevallen is het goed om minder vast te leggen in het bestemmingsplan en zo meer mogelijk te maken.

Bijstand

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

De ChristenUnie zet zich in voor positief bijstandsbeleid door bijvoorbeeld experimenten met sociale coöperaties, regelluwe zones en vormen van regelarme bijstand. Er is maximale ruimte voor alternatieve re-integratietrajecten, bijvoorbeeld door het instellen van regelluwe zones en door het mogelijk te maken een eigen bedrijfje of onderneming te starten met behoud van uitkering.

Burgerparticipatie

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

De ChristenUnie vindt participatie van burgers en organisaties belangrijk. Dit gaat verder dan het af en toe organiseren van inspraakavonden. De ChristenUnie wil al bij de start, tijdens het bedenken van plannen, gebruik maken van de input van burgers, organisaties en bedrijven. Dit levert vaak originele ideeën op en is goed voor het draagvlak. Als bewoners zelf bijdragen aan de wijk, wordt deze leuker, beter onderhouden en wordt de sociale samenhang versterkt.

Buurtraad

Laatst gewijzigd op: 06-02-18
De ChristenUnie is voorstander van eigen inbreng van buurten en wijken. Wij vinden het belangrijk dat de gemeente budgetten beschikbaar stelt voor initiatieven die de verbinding in buurten bevorderen.
Wij zijn echter geen voorstander van een extra bestuurslaag in de vorm van een buurtraad. Daarnaast vinden wij dat budgetten voor bovenstaande initiatieven uit de bestaande begroting moeten komen, en dus niet uit een belastingverhoging.