Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Inclusie

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

De ChristenUnie pleit voor een lokale inclusieagenda. Op deze manier moeten er daadwerkelijk stappen gemaakt worden naar een inclusievere samenleving. We vinden dat alle gebouwen en voorzieningen van de gemeente goed toegankelijk moeten zijn voor alle inwoners. Dat wil zeggen dat de openbare ruimte op zo'n manier wordt ingedeeld dat ook mensen met een beperking zich zelfstandig kunnen redden. Het doorontwikkelen en uitvoeren van deze lokale inclusieagenda moet gebeuren door samenwerking met de doelgroep en hun organisaties.

Inkomen

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

De ChristenUnie Ede vindt economische zelfstandigheid van personen en gezinnen belangrijk, maar niet allesbepalend. In de Bijbel lezen we dat God vooral waarde hecht aan wat je met je inkomen doet en met de mogelijkheden en talenten die je gegeven zijn. Het huisouder zijn, vrijwilligerswerk doen, mantelzorg verrichten of bidden is ook broodnodig in het dagelijks leven.

De mening van ChristenUnie Ede:

  • Bij het verstrekken van uitkeringen door de gemeente is het vragen van een tegenprestatie in arbeid een gezond uitgangspunt, mits het niet leidt tot arbeidsverdringing. De tegenprestatie moet zoveel mogelijk in het kader staan van een traject van volwaardige terugkeer naar financiële en sociale zelfredzaamheid.
  • Bij mensen en gezinnen met een arbeidsinkomen rond of onder het sociaal minimum kan door aanvullende inkomensondersteuning sociaal isolement voorkomen worden. Vooral voor opgroeiende kinderen in een gezin vindt de ChristenUnie het van belang dat soberheid niet ontaardt in armoede en uitsluiting. 
  • Bij de beoordeling voor aanvullend inkomen is deze sociale uitsluiting, in feite  de vraag achter de vraag, belangrijker dan het lijstje aan voorwaarden en regelgeving afvinken.
  • De ChristenUnie vindt dat bij mensen die geen tot nauwelijks verdiencapaciteit hebben zoals chronisch zieken en ouderen met een laag inkomen, gekozen moet worden voor toegankelijke en regelarme verordeningen. Zeker nu van rijkswege aanvullend doelgroepinkomen lijkt weg te vallen en de gemeenten dit  via maatwerk moeten regelen.