Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Mantelzorg

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

Veel mantelzorgers dreigen overbelast te raken. Daarom maakt de ChristenUnie zich hard voor concrete ondersteuning van mantelzorgers, zodat zij hun taak kunnen volhouden. Deze concrete ondersteuning bestaat onder andere uit: ruim aanbod van mantelzorgondersteuning, zoals respijtvoorziening, mantelzorgwaardering en hulp in eigen huishouding, mantelzorgers actief wijzen op ondersteuning, en gemeentelijke ondersteuning van de coördinatie van informele zorg.

Minderheden

Laatst gewijzigd op: 30-01-18

Het ambtenarenbestand moet zoveel mogelijk een afspiegeling van de samenleving zijn. Echter, de ChristenUnie vindt niet dat leden van minderheidsgroepen in de Edese samenleving voorrang moeten krijgen bij sollicitaties. Wij geloven in een eerlijke kans voor iedereen, waarbij mensen worden aangenomen op hun competenties en niet op hun etnische achtergrond. Wij zijn tegen alle vormen van discriminatie, inclusief zogeheten positieve discriminatie.

Mobiliteit

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

Mobiliteit brengt mensen bij elkaar en is nodig voor een sterke economie. Mobiliteit is in ontwikkeling, onder andere door de opkomst van elektrische vervoersmiddelen, zowel fiets als auto. Mobiliteit mag steeds minder negatieve impact hebben op de kwaliteit van onze leefomgeving en de leefbaarheid. De ChristenUnie kiest voor verduurzaming van de mobiliteit: vermijden van overbodig verkeer, een betere benutting van de bestaande infrastructuur en het beter met elkaar verbinden van de verschillende
vervoerssoorten: auto, publiek vervoer en fiets.

Monumentenzorg en cultuurhistorisch erfgoed

Laatst gewijzigd op: 13-02-14

De ChristenUnie is zuinig op het Edese culturele erfgoed, zoals monumentale gebouwen en woningen, landschappen, dorpsgezichten, bodemvondsten, etc. Er moet gewaakt worden voor te rigoureuze en snelle sloop die tijd- of beeldbepalende objecten naar de vergetelheid stuurt. Het gemeentearchief van Ede is waardevol voor burgers en heeft, samen met de vier Edese musea, een samenbindende functie voor burgers. De ChristenUnie pleit voor optimale samenwerking en afstemming door de musea en gemeente Ede.