Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Scholen

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

Met de onderwijsinspectie houdt de rijksoverheid toezicht op de kwaliteit van het onderwijs. Hoewel de gemeente geen invloed heeft op de inhoud van het onderwijs, kan ze het onderwijs wel ondersteunen met goede gebouwen, financiering van schoolbegeleiding en organisatie van allerhande taken die niet tot de hoofdtaak van een school hoort. ChristenUnie Ede vindt dat kinderen maximaal twee jaar in een noodgebouw les mogen krijgen. Goede huisvesting met een gezond binnenklimaat bevordert het welzijn van kinderen op school. Ede bouwt geen scholen op minder dan 300 meter afstand van de snelweg.

Schuldhulpverlening

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

Te snel gebeurt het dat mensen door ongelukkige samenloop van omstandigheden diep in de schulden raken. Betalingsachterstanden worden tijdig gemeld en er wordt pas tot (dreigen met) afsluiting of huisuitzetting overgegaan nadat actief eerst hulp is aangeboden, zeker bij gezinnen met kinderen. De gemeente moet ook kritisch kijken naar het eigen gedrag als schuldeiser. Daarnaast zorgen we voor voldoende woonvormen voor mensen met een acute woonbehoefte, bijvoorbeeld door scheiding of schulden.

Sociaal isolement

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

Voor de ChristenUnie is sociaal isolement door armoede en ziekte onaanvaardbaar. De gemeente dient hierin creatief mee te denken en het onwenselijke van het niet kunnen meedoen preferent te laten zijn bij de behandeling van de hulpvraag. De gemeente mag zich dan niet achter regelgeving en protocollen verschuilen. De hulpvraag van de burger staat centraal, soms moet de burger ook geholpen worden met het stellen van de hulpvraag.

Sport

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

Mensen die voldoende bewegen en sporten zijn minder vaak ziek. Sporten helpt tegen overgewicht, maar draagt ook bij aan betere prestaties op school. Sporten bevordert de leefbaarheid van een buurt en kan mensen bij elkaar brengen. Ede heeft veel sportverenigingen en goede accommodaties. ChristenUnie Ede vindt dat dit behouden moet blijven.

De mening van ChristenUnie Ede:

  • Breedtesport heeft voorrang op topsport, we willen graag dat zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen. Waar mogelijk komen we toptalenten tegemoet met trainingsmogelijkheden in de regio.
  • Als financiën sportdeelname beperken kan de bijzondere bijstand bijspringen of het jeugdsportfonds.  
  • Voor mensen met een fysieke of verstandelijke beperking worden (meer) mogelijkheden gecreëerd om mee te doen. De ChristenUnie vindt dat hier een taak voor de gemeente ligt om in overleg met de sportverenigingen te zoeken naar uitbreidingsmogelijkheden.
  • Agressie op en rond de sportvelden wordt niet getolereerd. Investering door de gemeente in begeleiding van jeugdteamcoaches voor positieve aansturing is een investering in de gemeenschap.
  • Veel christenen kiezen bewust voor de zaterdagsport. Om hen in de gelegenheid te stellen hun talent te benutten is het van belang dat wedstrijden en sportevenementen op zaterdag plaats vinden.
  • Sport en bewegen voor ouderen wordt een speerpunt in het gemeentelijke sportbeleid.

Streekproducten

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

Food is een belangrijk onderdeel van de economie van Ede. In de eerste plaats zijn er natuurlijk de vele agrarische ondernemers, maar ook de andere food-gerelateerde bedrijven zijn belangrijk voor Ede. De ChristenUnie wil dat Ede zich blijft onderscheiden op dit gebied en wil Ede de plek laten zijn waar kennis, innovatie en nieuwe initiatieven op het gebied van food en gezondheid ontstaan. De ChristenUnie is daarom ook voorstander van de komst van het World Food Centre en juicht verdere ontwikkeling van de Kennis-as en de Kenniscampus toe. Samenwerking met andere gemeenten is daarbij nodig.

Studentenhuisvesting

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

Ede wil aantrekkelijk zijn voor studenten. Dat betekent dat er voldoende studentenwoningen moeten zijn. De ChristenUnie juicht de ontwikkeling van de studentencampus toe. De ChristenUnie vindt dat er ook ruimte moet  zijn voor studentenwoningen in woonwijken.  Overlast  moet vanzelfsprekend voorkomen worden.