Standpunten A t/m Z

Standpunten A t/m Z

Veiligheid

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

De gemeente moet er alles aan doen om de veiligheid van haar inwoners te garanderen. Inwoners van Ede hebben daar ook zelf een taak in. Het is belangrijk dat burgers aangifte doen, alert  zijn op verdachte zaken in de woonomgeving en dat doorgeven aan de wijkagent en de buurtbewoners. De whatsapp-groep in sommige Edese wijken is daar een goed voorbeeld van.

De mening van ChristenUnie Ede:

  • De wijkagent is een onmisbare schakel in de veiligheid van de buurt. Hij of zij kent de buurt, weet welke personen extra aandacht nodig hebben en is het eerste aanspreekpunt voor buurtbewoners bij veiligheidszorgen. De gemeente moet voorkomen dat de wijkagenten diensten moeten overslaan omdat ze door het korps  ingezet worden bij de beveiliging van voetbalwedstrijden in Arnhem.
  • Ongeveer een derde  van de Edese bevolking is jonger dan 23 jaar. Het overgrote deel van de Edese jongeren gedraagt zich prima. Helaas komen er ook overlastgevende en criminele jeugdgroepen voor. De inzet van Jeugdboa’s  (Buitengewoon Opsporingsambtenaar) helpt om de overlast terug te dringen en jongeren van het criminele pad af te houden. De ChristenUnie wil continuering van het aantal jeugdboa’s in Ede en goede samenwerking met het sociaal team, als stap naar het zoveel mogelijk uitbannen van jeugdcriminaliteit en alcoholmisbruik. Ouders dienen consequent aangesproken te worden op hun verantwoordelijkheid als hun kinderen overlast veroorzaken.
  • Het veiligheidshuis is een samenwerkingsverband van verschillende organisaties die zich bezig houden met mensen die met justitie in aanraking (dreigen te) komen en coördineert de samenwerking van de organisaties die bij een gezin of jongere betrokken zijn. De gemeente moet ervoor zorgen dat het Veiligheidshuis in Ede blijft en daar voldoende middelen voor reserveren.
  • En als het dan toch misgaat moet Ede zwaardere middelen niet schuwen. Bij aanhoudende overlast zijn samenscholingsverboden en gebiedsontzeggingen inzetbaar.

Verkeersdrempels

Laatst gewijzigd op: 30-01-18

De aanleg van extra verkeersdrempels verhoogt de veiligheid op de Edese wegen niet, volgens de ChristenUnie. De verkeersdremepels die er al zijn, doen hun werk goed. In tegenstelling tot de aanleg van nieuwe verkeersdrempels, zetten wij liever in op andere veiligheidsverhogende maatregelen, waaronder verkeerslessen op scholen. Daarnaast geloven we dat extra verkeersdrempels alleen de schijnveiligheid verhogen. Veel mensen geven na de drempel immers weer vol gas. Bovendien werken verkeersdrempels erg belemmerend voor de hulpdiensten. Daarom hoeven er geen nieuwe verkeersdrempels aangelegd te worden.

Verslaving

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

De ChristenUnie wil dat preventie in het lokale gezondheidsbeleid een belangrijke plek krijgt. Niet alleen gericht op alcohol en softdrugs, maar ook gameverslaving en het gebruik van synthetische drugs. De opkomst en acceptatie van het gebruik hiervan is zorgelijk, de risico’s van het gebruik van pillen als XTC en MDMA zijn groot. Voorlichting op scholen en bij feesten moet vooral gericht zijn op preventie en pas dan op het veilig gebruik en controle ervan. Conreet wil de ChristenUnie het aantal coffeeshops terugbrengen naar nul.

Vluchtelingen

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

Tijdens de recentelijke vluchtelingencrisis hebben velen huis en haard verlaten op zoek naar een veilig onderkomen. Zo ook in Ede. We willen dat nieuwkomers zo snel mogelijk worden opgenomen in onze samenleving. De ChristenUnie pleit voor kleinschalige en gespreide opvang van vluchtelingen met speciale aandacht voor minderjarigen. Daarnaast vindt de ChristenUnie dat ook uitgeprocedeerde asielzoekers en staatlozen recht hebben op onderdak. De gemeente moet voor hen minstens bed, bad en brood bieden, ook wanneer dit landelijk niet meer geldt.

Voor- en Vroegschoolse educatie

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

Er is een sterke tendens in de samenleving om kinderen eerder te laten beginnen met leren. De ChristenUnie vindt dat dit een keuze van de ouders zelf is. In het geval er sprake is van (taal)achterstanden wijzen consultatiebureaus ouders actief op de mogelijkheid van voor- en vroegschoolse voorzieningen.

Vrijwilligerswerk

Laatst gewijzigd op: 06-02-18

De gemeente Ede kent vele vrijwilligers en is trots op al het werk dat vrijwilligers verzetten (53% van de inwoners van Ede is actief als vrijwilliger!). Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde binnen onze samenleving. Daarom wil de gemeente vrijwilligerswerk faciliteren en niet moeilijker maken door extra regels of beperkingen. We zetten onder andere in op een gratis Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor alle vrijwilligers. Daarnaast willen we dat nieuwkomers, zoals vluchtelingen, zo snel mogelijk aan de slag kunnen, en vrijwilligerswerk is daar bij uitstek geschikt voor.

Vuurwerk

Laatst gewijzigd op: 30-01-18

Gezien de hoeveelheid ongelukken die elk jaar weer gebeuren met vuurwerk, vooral onder kinderen en jongeren, pleiten wij voor een centrale plaats waar vuurwerk wordt afgestoken. Op deze manier kunnen we verantwoord, veilig en gezamenlijk genieten van Oud en Nieuw.