ANBI

Gegevens ANBI en giften

De ChristenUnie is een ANBI, dus uw giften en contributie zijn aftrekbaar van uw belastbaar inkomen.

Statutaire naam:  ChristenUnie Ede
RSIN: 8189.90.168
KvK-nummer: 09179192

Post- en bezoekadres

ChristenUnie Ede
Meerberg 22
6718 DC Ede
M. (06) 27 46 24 04
E. bestuur@ede.christenunie.nl

Doelstelling

De doelstelling is verwoord in haar grondslag. Op het partijcongres van 13 juni 2015 heeft de ChristenUnie haar grondslag aangepast en als volgt geformuleerd:

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

Het kernprogramma van de ChristenUnie bevat haar politieke visie voor de lange termijn. De ChristenUnie komt tot haar politieke visie vanuit een richtinggevend perspectief, vanuit een vast fundament en vanuit centrale kernwaarden.

De politieke visie van de ChristenUnie staat in het perspectief van geloof, hoop en liefde. Geloof in de almachtige Schepper geeft richting aan de politiek: Hij laat niet los wat Zijn hand begon. Jezus Christus, Wie alle macht is gegeven in hemel en op aarde, geeft hoop op een leven over de grenzen van deze wereld heen. De Heilige Geest inspireert tot navolging van Christus in Zijn liefde.

Zoals vastgelegd in haar grondslag, fundeert de ChristenUnie haar politieke visie op het betrouwbare Woord van God, de Bijbel. Met haar politieke visie staat de ChristenUnie in een levende traditie van eeuwenlang christelijk denken over mens, maatschappij en overheid, vanaf de kerkvader Augustinus tot op de dag van vandaag. De ChristenUnie put politieke wijsheid uit de Oecumenische Belijdenissen, de Drie Formulieren van Eenheid, de Verklaring van Lausanne en andere belangrijke verwoordingen van de Bijbelse boodschap voor het publieke leven.

De lokale afdeling heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie en
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De begroting voor 2018 vindt u hier.

Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met de penningmeester van het bestuur, dhr. Leo Klapwijk, via e-mail: bestuur@ede.christenunie.nl.

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier.

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vakantiegeld of andersoortige vergoedingen.

Jaarverslagen

Het jaarverslag van de ChristenUnie Ede over het jaar 2022 vindt u hier.
Het jaarverslag van de ChristenUnie Ede over het jaar 2021 vindt u hier.
Het jaarverslag van de ChristenUnie Ede over het jaar 2020 vindt u hier.
Het jaarverslag van de ChristenUnie Ede over het jaar 2019 vindt u hier.
Het jaarverslag van de ChristenUnie Ede over het jaar 2018 vindt u hier.

Financiële verantwoording

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. Het financiële jaarverslag van 2022 vindt u hier.

Gedeelte in verband met giftenreglement

Aantal ontvangen giften en de hoogte daarvan
In het het financieel verslag van 2018, het financiële verslag van 2019, het financieel jaarverslag van 2020, en het financieel jaarverslag van 2021 kunt u zien wat er aan giften is gedoneerd door donateurs in de afgelopen jaren.

Overzicht van bijdragen > €4500
Geen

Financieel verslag op basis van WFPP