Nieuws

 1. Dirjanne van Drongelen (breed)
  5. Dirjanne van Drongelen
  Door Dirjanne van Drongelen op 12 januari 2018

  Voortgang ‘Programma Inclusie’

  Sinds twee jaar zet de fractie van de ChristenUnie zich actief in voor een toegankelijke  gemeente. Aanleiding was de ratificatie van het VN-verdrag in 2016, waarmee mensen met een beperking dezelfde rechten kregen als ieder ander. Hierdoor is elke gemeente verplicht zich in te zetten voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen meetelt en meedoet. Dat betekent dat iedereen een gebouw binnen moet kunnen, een website moet kunnen lezen of geld moet kunnen opnemen. Maar ook dat er op de werkvloer, bij de sportclub en in het onderwijs ruimte is voor iedereen. Dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het voor heel veel mensen niet. En voor deze mensen, die soms zelfs in de dagelijkse praktijk obstakels ondervinden, willen wij ons in blijven zetten om toe te werken naar een zo inclusief mogelijke samenleving. 

  Lees verder

  Labels:

 2. Dirjanne van Drongelen (breed)
  5. Dirjanne van Drongelen
  Door Dirjanne van Drongelen op 12 januari 2018

  Update huisvesting Centrum voor Popcultuur (Kuiperplein 31)

  In december werden we door het college van B&W schriftelijk geïnformeerd over de stand van zaken van het pand aan Kuiperplein 31, het nieuwe Centrum voor Popcultuur. Na twee geluidsonderzoeken bleken er meer aanpassingen nodig dan in eerste instantie gedacht. Het college besloot daarom een haalbaarheidsonderzoek te starten naar de (on)mogelijkheden van dit pand of eventuele andere panden. Ondertussen zouden er in het huidige pand wat aanpassingen gedaan worden om het programma voor talentontwikkeling, waar het Centrum van Popcultuur voor bedoeld is, zoveel mogelijk voort te kunnen zetten. Gisteravond werd op verzoek van de SGP dit memo geagendeerd voor een oordeelsvormende vergadering, waarin ik namens de ChristenUnie de onderstaande inbreng heb geleverd. 

  Lees verder
 3. Peter Jansen (brede foto)
  3. Peter Jansen
  Door Peter Jansen op 11 januari 2018

  Menukaart Regio FoodValley: 'Niet de mens is de maat van alles...'

  De gemeenten van Regio FoodValley streven naar duurzaam en maatschappelijk verantwoord produceren. Hoe past dit in de ambitie om in de landbouw op internationaal niveau de concurrentie aan te gaan? In de menukaart die vanavond door de gemeenteraad besproken is, staan de kaders voor de afwegingen. Vanavond mocht ik in mijn bijdrage hierop ingaan en ben ik begonnen met een filosofische invalshoek van de schrijver Lemaire, en sloot daar ook mee af: “niet de mens is de maat van alles – zoals hij in zijn zelfoverschatting gedacht heeft -, maar de aarde is de maat van de mens”. Lees hier mijn hele bijdrage. 

  Lees verder
 4. 20180110 Eppo Bruins luistert in Ede naar bezwaren lage vliegroutes - 2
  CU-Logo-Ede plusje-PosterVariant-in-cirkel-CMYK
  Door Fractie op 10 januari 2018

  Tweede Kamerlid Bruins luistert naar bezwaren lage vliegroutes

  Vandaag heeft een afvaardiging van de gemeenteraad, twee adviseurs van de gemeente (een voormalig piloot en luchtverkeersleider) én wethouder Leon Meijer een gesprek gehad met Tweede Kamerlid de heer Eppo Bruins (ChristenUnie). Hij deed Ede aan als onderdeel van een regiotour speciaal om te luisteren naar de zorgen en bezwaren rondom de besluitvorming en daaraan gekoppelde opening van Lelystad Airport op 1 april 2019.
  Lees verder

  Labels:

 5. Vliegtuig op schiphol.jpg
  CU-Logo-Ede plusje-PosterVariant-in-cirkel-CMYK
  Door Fractie op 5 januari 2018

  Reactie op uitspraak Eppo Bruins inzake Lelystad Airport

  In navolging van de ChristenUnie Zwolle geeft de fractie in Ede graag een uitgebreidere reactie op het nieuws van vandaag. De Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie geeft vandaag een duidelijk signaal af. De ChristenUnie Ede neemt de zorgen over laagvliegroutes boven de gemeente Ede zeer serieus en heeft dat in de afgelopen maanden ook gedaan: de zorg van onze burgers gaat ons boven het commerciële belang van een vliegveld. 

  Lees verder

  Labels:

Herko van Beek: 'Uitstel opening vliegveld Lelystad'

Herko van Beek (staand)woensdag 06 december 2017 11:15 De fractie van de ChristenUnie wil dat het college van B&W krachtig stelling neemt door expliciet uit te spreken eerst het luchtruim opnieuw in te richten alvorens vakantievluchten vanaf Lelystad Airport mogelijk te maken. Ze neemt het initiatief om a.s. donderdag een motie vreemd aan de agenda in te dienen, hierbij gesteund voor GroenLinks, GemeenteBelangen en PvdA. lees verder

ChristenUnie: 'Koop het recht van erfpacht Kalverkampweg 3 terug'

9. Harry Hindriksmaandag 13 november 2017 12:43 De gemeenteraad van Ede is een voorstander van een zo groen en zo toegankelijk mogelijk houden van de locatie van het voormalige tuincentrum aan de Kalverkampweg 3 in Ede. Dit is de strekking van een amendement wat de ChristenUnie hiervoor indiende bij de behandeling van de Programmabegroting 2018-2021 door fractievoorzitter Cora Otter. Hiervoor is het nodig dat de gemeente de locatie van het voormalige tuincentrum Kernhem tegen een koopsom van maximaal 650.000 euro aankoopt. Dit plan werd door een grote meerderheid in de gemeenteraad gesteund. lees verder

Uitleg bij stemmingen ChristenUnie m.b.t. moties bij Programmabegroting 2018-2021

20170705 Portretfoto Cora Otter bij bekendmaking kandidatenlijstzaterdag 11 november 2017 14:15 Op 26 oktober en 9 november jl. heeft de Edese gemeenteraad uitgebreid stilgestaan bij de (financiële) positie van de gemeente toen de Programmabegroting voor 2018-2021 besproken werd. Waar moet de gemeente volgens de raadsfracties op inzetten? Welke onderdelen verdienen extra aandacht en geld? Waar liggen de risico’s en (dus) waar moet de gemeente op letten? Lees hier terug met welke plannen de ChristenUnie kwam en welke moties wij gesteund hebben en waarom. lees verder

Bijdrage in 2e termijn Algemene Beschouwingen 2017 - ‘Samen-werken aan samen-leven’

1. Cora Ottervrijdag 10 november 2017 09:59 De programmabegroting geeft een overzicht van de te verwachten inkomsten en uitgaven van de gemeente. Ieder jaar wordt een nieuwe begroting voor het komende jaar en de 3 jaren daarna vastgesteld. In de begroting staat wat de gemeente wil bereiken, hoe ze dat gaat doen en hoeveel geld daarvoor wordt uitgetrokken. Ook de (financiële) risico’s staan beschreven. Lees hier de bijdrage in 2e termijn van fractievoorzitter Cora Otter terug waarin wordt aangegeven welk amendement de ChristenUnie indient en gestemd wordt over de overige moties en amendementen. lees verder