Nieuws

Blog

ChristenUnie: 'Koop het recht van erfpacht Kalverkampweg 3 terug'

9. Harry Hindriksmaandag 13 november 2017 12:43 De gemeenteraad van Ede is een voorstander van een zo groen en zo toegankelijk mogelijk houden van de locatie van het voormalige tuincentrum aan de Kalverkampweg 3 in Ede. Dit is de strekking van een amendement wat de ChristenUnie hiervoor indiende bij de behandeling van de Programmabegroting 2018-2021 door fractievoorzitter Cora Otter. Hiervoor is het nodig dat de gemeente de locatie van het voormalige tuincentrum Kernhem tegen een koopsom van maximaal 650.000 euro aankoopt. Dit plan werd door een grote meerderheid in de gemeenteraad gesteund. lees verder

Uitleg bij stemmingen ChristenUnie m.b.t. moties bij Programmabegroting 2018-2021

20170705 Portretfoto Cora Otter bij bekendmaking kandidatenlijstzaterdag 11 november 2017 14:15 Op 26 oktober en 9 november jl. heeft de Edese gemeenteraad uitgebreid stilgestaan bij de (financiële) positie van de gemeente toen de Programmabegroting voor 2018-2021 besproken werd. Waar moet de gemeente volgens de raadsfracties op inzetten? Welke onderdelen verdienen extra aandacht en geld? Waar liggen de risico’s en (dus) waar moet de gemeente op letten? Lees hier terug met welke plannen de ChristenUnie kwam en welke moties wij gesteund hebben en waarom. lees verder

Bijdrage in 2e termijn Algemene Beschouwingen 2017 - ‘Samen-werken aan samen-leven’

1. Cora Ottervrijdag 10 november 2017 09:59 De programmabegroting geeft een overzicht van de te verwachten inkomsten en uitgaven van de gemeente. Ieder jaar wordt een nieuwe begroting voor het komende jaar en de 3 jaren daarna vastgesteld. In de begroting staat wat de gemeente wil bereiken, hoe ze dat gaat doen en hoeveel geld daarvoor wordt uitgetrokken. Ook de (financiële) risico’s staan beschreven. Lees hier de bijdrage in 2e termijn van fractievoorzitter Cora Otter terug waarin wordt aangegeven welk amendement de ChristenUnie indient en gestemd wordt over de overige moties en amendementen. lees verder

ChristenUnie kritisch op plannen World Art Center (WAC)

5. Dirjanne van Drongelenvrijdag 03 november 2017 09:34 Tijdens de oordeelsvormende vergadering van de Politieke Dag Ede van gisteravond is in de raad gesproken over het plan voor een World Art Center (WAC) op het Kazerneterrein. Dit World Art Center, voorheen Exposeum, zal samen met het Akoesticum onderdeel uit moeten gaan maken van de culturele infrastructuur op de Veluwse Poort. Voor de realisatie hiervan is een bestemmingsreserve van € 4,5 ton en een structurele subsidie van € 5 ton nodig. lees verder

Dirjanne van Drongelen: ’Verlies controlerende taak niet uit het oog’

Dirjanne van Drongelendonderdag 02 november 2017 21:55 Op 1 januari 2018 start het nieuwe lokale participatiebedrijf ‘Werkkracht Ede BV’. Voor de oprichting hiervan zijn nog enkele aanpassingen nodig, zoals de inrichting van een weerstandsvermogen en wettelijke balansverplichtingen. Raadslid Dirjanne van Drongelen riep donderdagavond tijdens de oordeelsvormende vergadering op om als gemeenteraad in deze situatie de controlerende taak niet uit het oog te verliezen. Lees hier haar bijdrage terug. lees verder

Bijdrage Algemene Beschouwingen 2017 - ‘Samen-werken aan samen-leven’

1. Cora Otterdonderdag 26 oktober 2017 22:32 De programmabegroting geeft een overzicht van de te verwachten inkomsten en uitgaven van de gemeente. Ieder jaar wordt een nieuwe begroting voor het komende jaar en de 3 jaren daarna vastgesteld. In de begroting staat wat de gemeente wil bereiken, hoe ze dat gaat doen en hoeveel geld daarvoor wordt uitgetrokken. Ook de (financiële) risico’s staan beschreven. Lees hier de bijdrage van fractievoorzitter Cora Otter terug. lees verder

ChristenUnie ondertekent motie ´Inzet vliegroutes gemeente Ede´

Herko van Beek (staand)donderdag 26 oktober 2017 21:56 Constaterende dat voor de zomer bekend werd dat de vliegroutes voor stijgende vliegtuigen vanaf Lelystad voor een deel over onze gemeente Ede lopen en dat op 25 september bekend werd dat ook de routes voor dalend vliegverkeer vanuit Lelystad zijn gepland boven onze gemeente, steunde vanavond bijna raadsbreed een motie ´Inzet vliegroutes´van de VVD. In deze motie roept de raad het college op om meer expertise in te winnen om hier tegenin te gaan en maakt de raad extra geld vrij voor het college om hiermee aan de slag te gaan. lees verder

Reactie ChristenUnie Ede op kabinetsformatie Rutte-III

Expertmeeting m.b.t. input verkiezingsprogramma -2donderdag 26 oktober 2017 12:15 Na een lange formatieperiode staan Carola Schouten (minister van Landbouw) en Arie Slob (minister van Onderwijs) namens de ChristenUnie op het bordes. We zijn dankbaar dat onze benoemde ministers, samen met Paul Blokhuis (staatssecretaris VWS), namens de ChristenUnie een bijdrage mogen gaan leveren aan de uitvoering van het regeerakkoord. Een akkoord waar veel over valt te zeggen. Hier leest u de reactie van de fractie van de ChristenUnie Ede op de kabinetsplannen. lees verder