Verkiezingsprogramma

Als ChristenUnie Ede willen we 'een samenleving met aandacht'. Dat is ons hoopvolle perspectief voor Ede. Om dat te bereiken vragen wij:

 • Aandacht voor elkaar
 • Aandacht voor de schepping
 • Aandacht voor wonen. 

U vind hieronder een korte samenvatting van ons verkiezingsprogramma en onze belangrijkste speerpunten per thema. 

Aandacht voor elkaar

We zijn geschapen om in verbinding met elkaar te leven. Dat krijgt vorm in een samenleving waarin we aandacht hebben voor elkaar en waarin iedereen naar vermogen bijdraagt. De gemeente neemt daarbij een dienstbare rol aan. Als het eigen netwerk niet de nodige hulp kan bieden, dan zijn er professionals die klaar staan. Al het leven, in gaafheid en gebrokenheid, verdient het om tot ontplooiing te komen, te worden beschermd en om - indien nodig - zorg te ontvangen. De ChristenUnie kiest daarom voor:

 • Sociaal ondernemen

 • Werving pleegouders

 • Ruimhartig armoedebeleid

 • Ondersteuning vrijwilligers/mantelzorgers

 • Waardig ouder worden 2.0

 • Actief integratiebeleid

 • Campagne ‘brede inclusie’

 • Preventie alcohol- en drugsgebruik

 • Aanpak eenzaamheid

 • Preventief (v)echtscheidingsbeleid

Aandacht voor de schepping

We genieten van onze groene leefomgeving. De Veluwe is om de hoek en op het boerenland komen het landschap en bedrijvigheid mooi samen. Tegelijkertijd staat de kwaliteit van de leefomgeving onder druk: de recreatie neemt toe, boeren staan voor veel uitdagingen, de biodiversiteit is teruggevallen en de luchtkwaliteit geeft reden tot zorg. Wij willen dit stukje aarde met zorg doorgeven aan de volgende generaties en nemen daarvoor onze verantwoordelijkheid. De ChristenUnie kiest daarom voor:

 • Natuurinclusief bouwen
 • Publiekscampagnes energiebesparing
 • Groene schoolpleinen
 • Bevorderen van duurzame mobiliteit
 • Meer bomen en parken
 • Zonnepanelen op alle daken
 • Duurzame landbouw
 • Duurzame energie langs snelwegen
 • Meer landschapselementen
 • Circulaire economie

Aandacht voor wonen

Een dak boven je hoofd is een basisbehoefte. In de gemeente Ede is er een groot tekort aan starterswoningen, sociale huurwoningen en seniorenwoningen. De ChristenUnie maakt daarom bewuste keuzes bij het bouwen van woningen. Daarbij koesteren wij de eigenheid van dorpen en wijken. Wij zetten ons in voor jongeren zodat zij opgroeien met een hoopvol perspectief: een plek in de gemeente Ede waar je prettig kunt studeren, wonen en werken. De ChristenUnie kiest daarom voor:

 • Starters- en seniorenwoningen
 • Uitdagende speel- en sportplekken
 • 700 extra sociale huurwoningen
 • Studentvriendelijk Ede
 • Opvang dak- en thuislozen
 • Medezeggenschap dorpsraden
 • Nieuwe woonvormen
 • Vitale dorpskernen
 • Veilige woonomgeving
 • Lokale bedrijven ondersteunen