Verkiezingsprogramma

Een samenleving waarin iedereen meetelt

We kiezen voor een Ede waar iedereen zich thuis voelt. Daarom willen we werken aan een inclusieve samenleving, waarin iedereen gelijkwaardig is en meetelt: mensen met een beperking, zorgbehoevende ouderen en mensen aan de onderkant van of afstand tot de arbeidsmarkt, mensen die al vele generaties in onze gemeente wonen en nieuwkomers zoals immigranten en vluchtelingen. En meetellen betekent in onze ogen ook waar mogelijk meedoen. We staan voor een Ede waaraan iedereen een bijdrage levert. Daarom juichen we het nemen van verantwoordelijkheid voor het leef- en bewoonbaar houden van de eigen omgeving toe. Buurtpreventie, vrijwilligerswerk en initiatieven vanuit de samenleving zoals CPO-projecten als ‘de Vredehorst’ stemmen ons hoopvol. Samen-werken aan samen-leven, is wat de ChristenUnie betreft het motto.

Een samenleving met toekomst voor onze kinderen

Dat we kiezen voor toekomstige generaties, is voor onze een principiële keuze. Ede moet wat de ChristenUnie betreft een plek zijn waar kinderen en jongeren veilig en toekomstgericht kunnen opgroeien. Daarom willen we ons hard maken voor toegankelijke en betaalbare jeugdzorg. Maar ook goed en kindgericht (basis)onderwijs, waarbij oog is voor kinderen die extra aandacht of zorg nodig hebben. We zijn trots op de vele scholen voor voortgezet onderwijs in Ede en op de scholen voor middelbaar- en hoger beroepsonderwijs. De Kenniscampus is een mooi voorbeeld van hoe verschillende onderwijsvormen elkaar opzoeken en kunnen versterken. Met de komst van een mogelijk interdisciplinair onderzoekslab bij het WFC, heeft Ede alles in huis om een plek te zijn waar niet alleen kinderen maar ook studenten zich kunnen ontwikkelen. Door in te zetten op regionale samenwerking, zoals bijvoorbeeld in Regio FoodValley, kan ook de lokale economie versterkt worden. Dat zorgt ervoor dat Ede niet alleen een fijne plek is om op te groeien, maar ook om er te blijven werken en wonen.

Een samenleving gericht op een duurzame levensstijl

De ChristenUnie wil zich hard maken voor een groene en duurzame gemeente. We zetten in op verminderen van energieverbruik en we willen dat duurzame energievoorziening de norm wordt. Afval zien we als grondstof en de fiets als binnenstedelijk alternatief voor de auto. Ook gaan we zorgvuldig om met onze openbare ruimte: niet te veel steen, wel veel groen. De ChristenUnie hecht aan het unieke karakter van het Edese buitengebied: we zijn trots op onze natuur en dragen de vele agrarische (familie)bedrijven een warm hart toe. De agrarische sector biedt goede mogelijkheden voor diverse vormen van duurzame opwekking van energie. Tegelijkertijd wil de ChristenUnie haar ogen niet sluiten voor problemen met bijvoorbeeld fijnstof en mestoverschot. De ChristenUnie juicht korte voedselketens toe en vindt bewustwording omtrent voedsel en natuur belangrijk. Want, last but not least: duurzaamheid is niet een set maatregelen, maar vooral een manier van leven.