ChristenUnie vraagt college om overlast vuurwerk terug te dringen

20180705 Vuurwerk - Rotje
portretniek.png
Door Niek van den Brink op 5 juli 2018 om 23:07

ChristenUnie vraagt college om overlast vuurwerk terug te dringen

De ChristenUnie wil het vuurwerk dat het meest leidt tot onveiligheid aanpakken. De hoeveelheid letsel en onveiligheid rond Oud en Nieuw loopt zo langzamerhand uit de hand. Raadslid Niek van den Brink wil daarom de schade en overlast van vuurwerk beperken en diende daartoe een motie in tijdens de behandeling van de meerjarenbeleidsvisie. De motie, die met één stem verschil werd aangenomen, roept het college op met een plan van aanpak te komen om de overlast van consumentenvuurwerk terug te dringen door onder andere het centraal afsteken van vuurwerk te stimuleren en te faciliteren.

Vuurwerk is emotie: inwoners zijn fel tegenstander of vinden het een traditie waar je niet aan mag komen. De politie pleit al langer voor een verbod op met name knalvuurwerk en vuurpijlen. Ook oogartsen, de Dierenbescherming en verzekeraars willen een vuurpijl- en knalverbod. De schade na iedere jaarwisseling is enorm, het is standaard het openingsitem op het journaal van 1 januari. 

Verminderen overlast
Na het aannemen van een motie in de Tweede Kamer op 26 juni jl. die gemeenten de mogelijkheid geeft om over te gaan tot een gemeentelijk vuurwerkverbod, zien wij de mogelijkheid om in Ede door te pakken. Echter, er is op dit moment onvoldoende draagvlak in de raad van Ede om over te gaan op een gemeentelijk vuurwerkverbod. Wel bleek er een krappe meerderheid te vinden voor het stimuleren van het centraal afsteken van vuurwerk, een actieplan voor het verminderen van de overlast en een onderzoek naar het draagvlak in Ede voor een gemeentelijk vuurwerkverbod. De ChristenUnie diende daartoe een motie in, samen met de SGP, GroenLinks en DKE.

Gezondheid
Jaarlijks belanden tussen de 4 en 9 mensen in het ziekenhuis Gelderse Vallei met letsel door vuurwerk. Daarnaast zijn de concentraties fijnstof op oudejaarsdag en nieuwjaarsdag tot wel 10x hoger dan gemiddeld. Blootstelling aan fijnstof leidt op lange termijn tot vervroegde sterfte. De luchtvervuiling kan ook acute gezondheidsproblemen veroorzaken. Mensen met astma lopen de kans vaker een astma-aanval te krijgen en bij mensen met COPD, ouderen, en mensen met hart- en vaatziekten kunnen de klachten verergeren. Maar denk ook aan acute stress door de harde knallen, vaak ook buiten afsteektijden.

Schade
Daarnaast heeft de gemeente Ede heeft jaarlijks een schadepost van ongeveer € 15.000. Denk dan aan schade aan wegen, putten, verkeersborden, plantsoenen en prullenbakken. De extra inzet voor het schoonmaken van de openbare ruimte komt nog bovenop dit bedrag. Vóór invoering van vuurwerkvrije zones en de kortere afsteektijd was dit bedrag aan schade aanzienlijk hoger, rond de €25000. Het is daarmee aannemelijk dat met een verdere beperking en/of een betere regulering van vuurwerk het bedrag aan schade verder terug zal lopen. 

Natuur en milieu
Ede wil een duurzame gemeente zijn, en dan moeten we onze ogen niet sluiten voor de schadelijke effecten van vuurwerk voor natuur en milieu. Vogels vliegen massaal naar grotere hoogte of proberen een schuilplek te vinden. Honden gaan aan de pillen tegen de stress. Maar ook ter land, ter sloot en in de lucht ontstaat schade door de uitstoot van zware metalen zoals barium, koper (schadelijk voor het waterleven), strontium, titaan en antimoon.   

De motie
Deze opsomming van ‘de donkere kant van vuurwerk’ mag wat de ChristenUnie betreft niet langer in deze mate voortbestaan. Het college krijgt nu een duidelijke opdracht mee doordat onderstaande motie is aanvaard:

verzoekt het college:
1. met een plan van aanpak te komen om de overlast van consumentenvuurwerk terug te dringen door onder andere het centraal afsteken van vuurwerk te stimuleren en te faciliteren;
2. uiterlijk in november 2018 dit plan van aanpak voor te leggen aan de raad;
3. onderzoek te doen naar het draagvlak in de gemeente Ede voor het verbod op consumentenvuurwerk.

De fracties SGP, CU, GL, D66, PvdA, DKE en D66 hebben voor gestemd (20 stemmen).
De fracties CDA, GB, VVD, BB en EK/M hebben tegen gestemd (19 stemmen).

Labels: , ,