ChristenUnie houdt vinger aan de pols in sociaal domein

kindermishandeling 624x270
Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
Door Dirjanne van Drongelen op 18 januari 2019 om 18:40

ChristenUnie houdt vinger aan de pols in sociaal domein

Vanaf 1 januari 2019 is de toegang tot hulp bij problemen op verschillende leefgebieden georganiseerd via het algemeen maatschappelijk werk, toegangsteam jeugd en het loket Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Een verandering ten opzichte van de jaren daarvoor, toen de Sociaal Teams daar een grote rol in vervulden. Reden van deze wijziging zijn de oplopende kosten binnen het sociaal domein en de zoektocht naar een efficiëntere uitvoering. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er passende ondersteuning geboden kan worden aan mensen die het (tijdelijk) niet op eigen kracht redden en dat duidelijk is waar zij terecht kunnen met hun vraag. Daarom heeft raadslid Dirjanne van Drongelen vragen gesteld over de nieuwe werkwijze.

In de wijk
Tot voor kort konden inwoners van Ede met een hulpvraag op meerdere leefgebieden zichzelf melden bij het Sociaal Team. Daarnaast waren de Sociaal Teams aanwezig in de wijk, waardoor het contact laagdrempelig kon verlopen. De nieuwe werkwijze moet de Sociaal Teams helpen meer de regie te kunnen voeren bij situaties waarin sprake is van meervoudige, complexe problematiek. De omringende zorgstructuur van de teams is zo ingericht dat alle zorgvragen die vanaf dat moment buiten de teams vallen, adequaat opgepakt kunnen worden. De Sociaal Teams zijn dus niet meer direct zichtbaar in de wijk aanwezig. Dirjanne van Drongelen: “Een nieuwe werkwijze is wennen. In dit geval was iedereen misschien net gewend aan het werken met Sociaal Teams in de wijk. Een wijziging daarin vraagt dus extra aandacht, om te voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen of van het kastje naar de muur worden gestuurd. We vragen het college daarom op welke manier in deze nieuwe situatie duidelijk is gemaakt hoe de toegang tot hulp georganiseerd is. Daarnaast vragen we ons af welk alternatief er is voor de aanwezigheid van de Sociaal Teams in de wijken.” 

Hulpverleners
Naast zorg en aandacht voor mensen in een kwetsbare situatie is de ChristenUnie van mening dat het belangrijk is oog te hebben voor de mensen die dit werk uitvoeren. Dirjanne van Drongelen: “Sinds de decentralisatie in 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. Deze verandering heeft veel gevraagd van zorg- en welzijnsorganisaties en hun medewerkers, de werkdruk was vaak hoog. De nieuwe werkwijze vraagt mogelijk weer veel van hulpverleners. We vinden het daarom belangrijk dat zij gehoord worden. Hun expertise kan een waardevolle bijdrage leveren aan een antwoord op de vraag hoe we binnen de middelen die er zijn de kwaliteit van zorg hoog kunnen houden.” De ChristenUnie vraagt het college daarom hoe medewerkers uit de verschillende Sociaal Teams zijn meegenomen in het proces, maar ook hoe dat voor de toekomst vormgegeven gaat worden. Daarnaast vraagt ze aandacht voor de communicatie met samenwerkingspartners. 

Vervolg
De gestelde vragen liggen ter beantwoording bij het college, die daar maximaal 30 dagen de tijd voor heeft. Dirjanne van Drongelen: “Het stellen van deze vragen is één van de middelen om op de hoogte te zijn en blijven van de uitvoering binnen het sociaal domein. Daarnaast spreken we regelmatig met mensen die een hulpvraag hebben, maatschappelijke organisaties, welzijnswerkers e.d. En dat zullen we blijven doen.”

Lees hieronder de ingediende schriftelijke vragen:

Schriftelijke vragen van het raadslid Dirjanne van Drongelen van de fractie ChristenUnie, ingevolge artikel 42 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Datum: 17 januari 2019

Onderwerp: Nieuwe werkwijze Sociaal Teams

De vier Sociaal Teams binnen de gemeente hebben de afgelopen jaren belangrijk werk gedaan voor de inwoners met een hulpvraag in de verschillende wijken van Ede. Vanaf 1 januari werken de Sociaal Teams met een nieuwe werkwijze die hen moet helpen meer de regie te kunnen voeren bij situaties waarin sprake is van meervoudige, complexe problematiek. De omringende zorgstructuur van de teams is zo ingericht dat alle zorgvragen die vanaf dat moment buiten de teams vallen, adequaat opgepakt kunnen worden.

De ChristenUnie heeft zes vragen over deze nieuwe werkwijze en de consequenties daarvan.

1. Wat zijn de eerste ervaringen met de nieuwe werkwijze van de Sociaal Teams?

2. Op welke manier zijn de hulpverleners uit de verschillende teams meegenomen in het proces tot nu toe en hoe wordt dit voor de toekomst vormgegeven?

3. Welke zorgen/risico’s zijn er bij de keuze voor deze werkwijze en hoe wordt hierop geacteerd?

Op de website van de Sociale Kaart Ede staat het Sociaal Team als hét aanspreekpunt wanneer er verschillende problemen zijn in iemands situatie. Daarnaast wordt genoemd dat Sociaal Teamleden elke dag aanwezig zijn in de wijk. Dit lijkt niet te rijmen met de nieuw gekozen werkwijze om het Sociaal Team meer de regiefunctie te geven en de toegang tot zorg via andere wegen te laten lopen.

4. Hoe is de inrichting van de omringende zorgstructuur gegaan en wat is de actuele status hiervan?

5. Op welke manier communiceert het college naar de inwoners en samenwerkingspartners waar zij terecht kunnen met hun hulpvraag, zodat duidelijk is hoe de toegang tot zorg georganiseerd is en wordt voorkomen dat mensen tussen wal en schip vallen of van het kastje naar de muur worden gestuurd?

6. Welk alternatief is er binnen de nieuwe werkwijze voor de aanwezigheid van het Sociaal Team in de wijken? Hoe wordt het vindplaatsgericht werken vormgegeven?

Ik verzoek u deze vragen binnen de gestelde termijn van 30 dagen te beantwoorden.

Dirjanne van Drongelen,
Raadslid ChristenUnie

E. dirjanne.van.drongelen@ede.nl

Deel dit bericht