Berichten geschreven door Dirjanne van Drongelen

 1. Rijtjeshuis.jpg

  Zorgen over mogelijke afschaffing urgentieregeling

  Sociale huurwoningen zijn schaars; de wachtlijst is lang en er worden netto nauwelijks nieuwe woningen bijgebouwd. Een zorgelijke situatie waar geen makkelijke oplossing voor bestaat. Voor mensen in schrijnende situaties waarbij huisvesting dringend noodzakelijk is bestaat er de urgentieregeling. Op donderdag 18 april 2019 steunden een aantal fracties een motie om de urgentieregeling voor statushouders af te schaffen. De ChristenUnie maakt zich zorgen over de gevolgen voor de Edese maatschappij wanneer de urgentieregeling wordt afgeschaft. Hierbij spelen principiële en praktische argumenten een rol. Omdat de gemeenteraad binnenkort gaat spreken over de huisvestingsverordening, waar de urgentieregeling deel van uitmaakt, wil de ChristenUnie inzichtelijk hebben welke praktische gevolgen het eventueel afschaffen van de urgentieregeling voor statushouders met zich meebrengt en stelt daarom vragen hierover aan het college.

  Lees verder
 2. Oude vrouw helpen
  5. Dirjanne van Drongelen
  Door Dirjanne van Drongelen op 18 april 2019

  ChristenUnie stemt in met 1e fase ombuigingen Sociale Domein

  Net als veel andere gemeenten geeft ook Ede meer geld uit aan taken in het sociaal domein dan dat er binnenkomt. Alleen bijsturen is niet genoeg om deze overschrijdingen terug te draaien en op te lossen. In de afgelopen periode zijn de financiële tekorten op de zorg en ondersteuning aan inwoners van Ede flink opgelopen. Daarom is door de gemeenteraad gesproken over mogelijkheden om deze tekorten terug te dringen, zodat zorg en ondersteuning ook in de toekomst geboden kan worden. De ChristenUnie heeft haar zorgen over deze ontwikkelingen geuit tijdens de raadsvergaderingen van 21 maart en 4 april jl. Vanavond stemde de ChristenUnie in met het agendapunt 'Transformatie en ombuigingen in het sociaal domein'. Hieronder leg ik nader uit waarom wij in dit stadium voor het voorstel hebben gestemd en wat dit betekent voor de komende tijd. 

  Lees verder
 3. Oude vrouw voor het raam
  5. Dirjanne van Drongelen
  Door Dirjanne van Drongelen op 22 maart 2019

  ChristenUnie bezorgd over voorgestelde bezuinigingen in sociaal domein

  In de afgelopen periode zijn de financiële tekorten op de zorg en ondersteuning aan inwoners van Ede flink opgelopen. Daarom is door de gemeenteraad gesproken over mogelijkheden om deze tekorten terug te dringen, zodat zorg en ondersteuning ook in de toekomst geboden kan worden. De ChristenUnie heeft haar zorgen over deze ontwikkelingen geuit tijdens de raadsvergadering van gisteravond. Lees hier een nadere duiding van de situatie en mijn bijdrage die ik tijdens het debat heb uitgesproken. 

  Lees verder
 4. Asielzoekerscentrum hokjes.jpg
  5. Dirjanne van Drongelen
  Door Dirjanne van Drongelen op 5 februari 2019

  Nieuwe Edenaren

  In december meldde zich een vrouw bij Vluchtelingenwerk Ede. Ze had gehoord dat een jong gezin een flat in Ede had gekregen en binnenkort vanuit de opvang elders in het land zou verhuizen naar hier. Ze had wat spullen over die ze graag wilde geven aan dit gezin. Vanuit mijn werk bij Netwerk Dien je Stad (jongerenvrijwilligersnetwerk) werd me gevraagd of we konden ondersteunen in vervoer. Zodoende kwam ik in contact met deze vrouw en later ook met de man van het gezin waar we de spullen in januari uiteindelijk af hebben kunnen leveren. Deze vrouw heeft zonder dat het haar gevraagd werd willen delen uit haar overvloed en veel tijd en energie gestoken in de organisatie daarvan. Het herinnert me aan het warme welkom toen in oktober 2015 de noodopvang in Ede opende. Het is voor mij ook tekenend voor de bereidheid die ik in de afgelopen jaren bij zoveel organisaties en mensen heb gezien om vluchtelingen in Ede te ondersteunen.

  Lees verder
 5. Waardig ouder worden 1
  5. Dirjanne van Drongelen
  Door Dirjanne van Drongelen op 18 januari 2019

  ChristenUnie houdt vinger aan de pols in sociaal domein

  Vanaf 1 januari 2019 is de toegang tot hulp bij problemen op verschillende leefgebieden georganiseerd via het algemeen maatschappelijk werk, toegangsteam jeugd en het loket Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Een verandering ten opzichte van de jaren daarvoor, toen de Sociaal Teams daar een grote rol in vervulden. Reden van deze wijziging zijn de oplopende kosten binnen het sociaal domein en de zoektocht naar een efficiëntere uitvoering. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er passende ondersteuning geboden kan worden aan mensen die het (tijdelijk) niet op eigen kracht redden en dat duidelijk is waar zij terecht kunnen met hun vraag. Daarom heeft raadslid Dirjanne van Drongelen vragen gesteld over de nieuwe werkwijze.

  Lees verder
 6. Looprek
  5. Dirjanne van Drongelen
  Door Dirjanne van Drongelen op 22 november 2018

  Stand van zaken binnen het sociale domein

  In de afgelopen periode hebben we diverse keren melding gemaakt over de financiële tekorten binnen het sociaal domein en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. De kosten voor de zorg in Ede blijven binnen zowel de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) als de Jeugdwet oplopen, terwijl de budgetten die we vanuit het Rijk ontvangen voor het leveren van deze zorg afnemen. Dat heeft consequenties voor de manier waarop de zorg in Ede georganiseerd is. Het college houdt zich als verantwoordelijke voor de uitvoering bezig met de vraag: welke ombuigingen kunnen er gedaan worden om de zorg zo efficiënt mogelijk te regelen voor de inwoners van Ede zonder af te doen aan de kwaliteit van zorg? 

  Lees verder
 7. 20160429 Mantelzorg doen we samen
  5. Dirjanne van Drongelen
  Door Dirjanne van Drongelen op 10 november 2018

  'Dag van de Mantelzorger'

  Raadslid Dirjanne van Drongelen: ‘Mantelzorgers zijn een typisch voorbeeld van mensen die veel van hun tijd, liefde en aandacht geven aan de zorg voor een hulpbehoevende naaste. Als ChristenUnie zullen we ons in blijven zetten voor concrete ondersteuning van deze mantelzorgers, zodat het voor hen haalbaar blijft dit vol te houden. We zijn dankbaar voor hun waardevolle bijdrage aan onze samenleving.’ Bekijk hier een uitgebreidere reactie van Dirjanne vanuit De Wiekslag, de wijkpost van Ede-Centraal waar onder andere Malkander werkzaam is.

  Lees verder
 8. Verpleegster met oude vrouw.jpg
  5. Dirjanne van Drongelen
  Door Dirjanne van Drongelen op 15 juni 2018

  Duidelijkheid gevraagd voor Edese klanten en medewerkers Vérian

  Op 23 mei is het faillissement van zorgverlener Vérian Care & Clean uitgesproken. Daarmee is voor ongeveer 400 klanten en 70 medewerkers uit Ede een onzekere situatie ontstaan. Wat volgde was onrust en onduidelijkheid over het vervolg van de huishoudelijke ondersteuning. Omdat de klanten en medewerkers de dupe zijn van deze onrust en onduidelijkheid heb ik namens de ChristenUnie het college in de raadsvergadering van donderdag 14 juni om duidelijkheid gevraagd.

  Lees verder

  Labels:

 9. Dirjanne van Drongelen (breed)
  5. Dirjanne van Drongelen
  Door Dirjanne van Drongelen op 11 april 2018

  ChistenUnie vraagt duidelijkheid over arbeidsrelatie Wsw-werknemers

  Op 1 januari jl. is Werkkracht Ede van start gegaan. Zij voeren de Participatiewet uit voor gemeente Ede en begeleiden alle mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de zoektocht naar een passende werkplek. Ook de Wsw-werknemers, die voorheen werkzaam waren bij Permar, vallen hieronder. Er is door de gemeente Ede gekozen voor een constructie waarbij het formeel en materieel werkgeverschap van elkaar wordt gescheiden en het materieel werkgeverschap bij Werkkracht Ede is belegd. Als raadslid wil ik graag duidelijkheid over wat dit betekent voor de arbeidsrelatie van deze Wsw-werknemers, hoe daarover gecommuniceerd is en hoe het zit met de verdeling van verantwoordelijkheden en gelden en daarom heb ik hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college.   

  Lees verder
 10. Dirjanne van Drongelen (breed)
  5. Dirjanne van Drongelen
  Door Dirjanne van Drongelen op 12 januari 2018

  Voortgang ‘Programma Inclusie’

  Sinds twee jaar zet de fractie van de ChristenUnie zich actief in voor een toegankelijke  gemeente. Aanleiding was de ratificatie van het VN-verdrag in 2016, waarmee mensen met een beperking dezelfde rechten kregen als ieder ander. Hierdoor is elke gemeente verplicht zich in te zetten voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen meetelt en meedoet. Dat betekent dat iedereen een gebouw binnen moet kunnen, een website moet kunnen lezen of geld moet kunnen opnemen. Maar ook dat er op de werkvloer, bij de sportclub en in het onderwijs ruimte is voor iedereen. Dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het voor heel veel mensen niet. En voor deze mensen, die soms zelfs in de dagelijkse praktijk obstakels ondervinden, willen wij ons in blijven zetten om toe te werken naar een zo inclusief mogelijke samenleving. 

  Lees verder

  Labels: