Veel vragen bij beleidskaders maatschappelijke opvang

20200703 Maatschappelijke Opvang.jpg
Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
Door Dirjanne van Drongelen op 3 juli 2020 om 19:22

Veel vragen bij beleidskaders maatschappelijke opvang

Gisteravond werd in de gemeenteraad gesproken over de maatschappelijke opvang. Niet alleen de acht voorgestelde kaders kwamen aan de orde, ook de renovatie van het Sociaal Pension en het bijbehorende budget was onderdeel van het raadsvoorstel. Namens de ChristenUnie voerde Dirjanne van Drongelen het woord, waarbij een aantal voor ons belangrijke vragen werden gesteld. Het debat riep echter zoveel extra vragen op over de kaders die het college had voorgelegd als uitgangspunten bij de maatschappelijke opvang, dat is besloten dit onderwerp uit te stellen. 

Zoals het nu lijkt wordt er op donderdag 9 juli wel gestemd over de renovatie van het Sociaal Pension, zodat dit traject verder kan. Het gesprek en de stemming over de kaders van maatschappelijke opvang in Ede wordt uitgesteld tot na de zomer.

Dirjanne van Drongelen: "In de afgelopen tijd hebben we regelmatig aandacht gevraagd voor maatschappelijke opvang. Onder andere als het gaat om zwerfjongeren, de mensen die in het bos slapen en de toegang tot opvang. Onderdeel van de beantwoording op vragen van ons was steeds een verwijzing naar het beleidskader dat nog naar de gemeenteraad zou komen. Het is dan ook frustrerend dat het moment dat dit beleidskader besproken wordt in de raad vooral veel vragen oproept in plaats van dat het antwoorden geeft. Met die onduidelijkheid is wat ons betreft niemand in Ede geholpen. Daarom zal dit gesprek op een later moment nog eens goed gevoerd moeten worden. Onze insteek blijft in elk geval gelijk: goede opvang gaat primair over wat iemand nodig heeft om te kunnen herstellen en dat willen we terugzien in de kaders die we vast gaan stellen."

Lees hieronder de bijdrage van raadslid Dirjanne van Drongelen, die tijdens de raadsvergadering van donderdag 2 juli is uitgesproken. 

Voorzitter,

Er is volop aandacht voor dakloosheid en dat is maar goed ook. Want het zou, zeker in een welvarend land als Nederland, niet nodig moeten zijn op straat te leven of van onderkomen naar onderkomen te zwerven. We zijn dan ook blij dat we hier vanavond met elkaar over kunnen spreken. Zodat we de maatschappelijke opvang in Ede op een goede manier vorm kunnen geven, voor zover dat nog niet gebeurt.

Kaders
Er worden acht kaders voorgesteld om als uitgangspunt te gaan hanteren. Namens de ChristenUnie heb ik daar drie opmerkingen over:

* Wat is de toegevoegde waarde van de kaders ‘lokaal wat kan, regionaal wat moet’ en ‘lokale regie’? Is dit niet een verkapte vorm van regiobinding, een kader dat wettelijk helemaal niet gehanteerd mag worden? In plaats daarvan zou het hier moeten gaan over welk traject/welke plek de meeste kans van slagen heeft voor de persoon die aanklopt voor hulp.

* ‘Uitstroom binnen drie maanden’ is op zich een mooi streven. Maar in onze huidige werkelijkheid misschien ook een utopie. Mensen verblijven nu veel langer in de MO. Enerzijds vanwege de complexiteit van hun situatie, anderzijds vanwege gebrek aan uitstroommogelijkheden. Als we dit kader willen vaststellen betekent dat in elk geval dat we echt met meer alternatieven moeten komen, zoals (tijdelijke) studio’s en uitbreiding van Housing First. Welke concrete plannen liggen daarvoor?

* ‘Actief werken aan herstel’ is zelfs gekoppeld aan een aantal uur. Dat getuigt wat ons betreft wat weinig van maatwerk, nog even los van de meetbaarheid hiervan. In april heeft de RVS (Raad voor Volksgezondheid en Samenleving) een advies uitgebracht wat o.a. ingaat op de verschillende routes waarop mensen dakloos kunnen raken en de diversiteit van de groep daklozen. Wat overeenkomt is de bestaansonzekerheid waarin zij verkeren. Vanuit die constatering zou ‘samen werken aan herstel’ of ‘tijd voor herstel’ wellicht beter zijn. Waarbij ik met ‘samen werken aan herstel’ bedoel dat je het niet overlaat aan degene die hulp nodig heeft, maar er ondersteuning is en met ‘tijd voor herstel’ dat iemand ook de tijd en ruimte krijgt om te herstellen. 

Renovatie
Dat Gebouw 17, het Sociaal Pension, gerenoveerd moet worden lijkt ons evident. Op zich zijn we dan ook blij met de strakke planning die daarvoor staat. We vragen ons wel af hoe haalbaar dat is, aangezien er nu nog niet meer is dan wat schetsen. Die overigens wel in samenspraak met organisaties binnen maatschappelijke opvang zijn gemaakt, daar zijn we blij om. Er wordt gesproken over participatietrajecten rondom de renovatie, maar daar wordt niets concreets over gezegd. Hoe ziet dat eruit, wat mogen we daar van verwachten, hoe kunnen we achteraf beoordelen of dit traject goed is verlopen (even los van uitkomst)? En ook: wat mag het kosten? Is er ruimte voor tegemoetkomende maatregelen bijv.? Past dat in het geraamde budget?

Bosslapers
Als ChristenUnie Ede hebben we gepleit voor opvang van deze mensen. We waren dan ook blij met voortvarende aanpak van het college, waardoor dit relatief snel gerealiseerd kon worden en er tijdens natte, koude, zelfs stormachtige dagen/nachten, en corona in elk geval een plek was om te slapen. Het gaat hier om een doelgroep met ingewikkelde problematiek. Daar zijn geen makkelijke oplossingen voor, maar uit de weg gaan is geen optie. Deze mensen zijn onderdeel van onze samenleving en daar kunnen we onze ogen niet voor sluiten. Dat is misschien wel te lang gebeurd, waardoor passende opvang eerder niet geregeld is. En vanaf 1 augustus is het wederom niet geregeld, want dan sluit de noodopvang. Hoe is dit te rijmen met het uitgangspunt dat niemand tegen zijn wil op straat slaapt? Eerder zijn toezeggingen gedaan over het regelen van een alternatief in aangrenzende regio's. Hoe staat het daarmee? Hoeveel beschikbare plekken zijn inmiddels toegezegd?

Dank u wel, 

Dirjanne van Drongelen,
E. dirjanne.van.drongelen@ede.nl

Labels: ,