Integraal veiligheidsplan

Politiewapens.jpg
Cora Otter - Portretfoto.png
Door Cora Otter op 1 februari 2019 om 14:52

Integraal veiligheidsplan

Veilig wonen en leven in Ede. Een belangrijk thema, en de gemeente heeft de regie op het gebied van lokale veiligheid. De plannen hiervoor staan beschreven in het íntegraal veiligheidsplan’. Eens per 4 jaar stelt de gemeente dit plan op. Per thema wordt beschreven wat er al gebeurt, wat we gaan doen en wat we daarmee willen bereiken. In Ede zijn in aanloop naar het nieuwe veiligheidsplan een aantal sessies met de gemeenteraad geweest. Er is met een brede blik gekeken naar allerlei thema’s die raakvlakken hebben met onze veiligheid. In samenspraak met de gemeenteraad, het college, de veiligheidspartners, maatschappelijke organisaties en het onderwijs, maar ook inwoners en ondernemers is gekozen voor 9 thema’s die prioriteit krijgen en die ik verder zal toelichten.

1. Wijkveiligheid
Hieronder vallen zaken als inbraakpreventie, parkeerbeleid, overlast, buurtapps, terugdringen vuurwerkoverlast, vuurwerkvrije zones enz.

2. Ondermijning
Ondermijning is georganiseerde criminaliteit, waarbij onder- en bovenwereld met elkaar verweven zijn. De belangrijkste onderwerpen zijn hierbij witwassen, drugs, mensenhandel (waaronder arbeidsuitbuiting en illegale prostitutie, milieu, illegaal gokken)

3. Jeugdcriminaliteit
Reduceren van jeugdcriminalteit door samen te werken met allerlei organisaties en onderwijs, nazorg na detentie, recidive voorkomen, een speciale aanpak voor jongeren met een licht verstandelijke beperking enz.

4. High impact crimes
Woninginbraken, straatroven, overvallen, maar ook fietsendiefstal hebben grote impact op het leven van inwoners. De gemeente zet zich in door bijv. het veilig inrichten van wijken en goede verlichting.

5. Preventie, radicalisering en tegengaan polarisatie
Een gepolariseerd Ede willen we voorkomen, onder andere door met elkaar in gesprek te blijven over allerlei thema’s. Een vertrouwensrelatie opbouwen met lokale gemeenschappen heeft grote aandacht.

6. Aanpak personen met verward gedrag
Er is sprake van intensieve samenwerking van politie en GGZ. Er komt een 24/7 meldpunt voor personen met verward gedrag. Het Interventie Team heeft een centrale rol.

7. Veilig uitgaan
Veiligheid rond uitgaansgebieden en evenementen, bijv. door inzet van de borrelbus, bodycams, excessen door alcoholgebruik bij zowel minder- als meerderjarigen terugdringen.

8. Rampen- en crisisbeheersing
Goed voorbereid zijn op ramp of crisis door onder andere een duidelijke organisatiestructuur. Uniform werken in de regio.

9. Verkeersveiligheid
Opschoonaktie verkeersborden om meer duidelijkheid te krijgen, controles op snelheid en alcohol, uitbreiding bewustwordingscampagnes, alles met als doel: minder verkeersslachtoffers. 

Evaluatie
Halverwege de 4 jaar wordt een evaluatie gehouden, en uiteraard wordt de gemeenteraad regelmatig geïnformeerd over de veiligheid in Ede en de voortgang van het beleid.

Wilt u het plan integraal lezen? U kunt het vinden via deze link.

Mocht u n.a.v. deze bijdrage vragen of aanvullingen hebben, neem dan gerust contact met mij op.

Cora Otter-van den Bosch, fractievoorzitter
Portefeuillehouder Openbare orde & Veiligheid

E. cora.otter@ede.nl

Deel dit bericht