'Menselijke maat en eenvoud'

Beediging Harry Hindriks en Annemiek Stam voor ChristenUnie in gemeenteraad Ede - Foto Niek Stam-535
CU-Logo-Ede-RGB-SocialMediaPF.jpg
Door Fractie Ede op 12 september 2019 om 20:23

'Menselijke maat en eenvoud'

De gemeenten in de regio FoodValley hebben samen met het UWV een voorstel opgesteld om de rechten en plichten voor werknemers en werkgevers op elkaar af te stemmen. De voorgestelde lokale regelgeving wordt binnen alle regiogemeenten hetzelfde vastgesteld. Fractievolger Annemiek Stam hield deze avond haar maidenspeech over dit onderwerp en zei o.a. het volgende in haar bijdrage: 'Een gemeente die zowel inclusie als participatie hoog op de agenda heeft staan moet mijns inziens willen uitblinken in heldere en eenduidige taal richting haar burgers in alle vormen van communicatie'. Lees hier haar hele bijdrage terug.

Geachte voorzitter,

Nu er sprake is van een wijziging in de re-integratieverordening van de participatiewet, hou ik mezelf voor ogen dat dit gaat over mensen die baat hebben bij een wijziging. Want dat werk, inkomen en onduidelijkheid daarover grote stressfactoren zijn is voor iedereen helder. En de positieve kant van de arbeidsmedaille; het gezien worden in de talenten die je hebt en het gevoel hebben nuttig te zijn en een bijdrage te kunnen leveren geeft voldoening en is voor iedereen aan te raden.

Even een uitstapje. De ambitie waar de participatiewet voor staat; “Meer mensen aan het werk en meedoen waar mogelijk” wil ik koppelen aan een vergelijkbare persoonlijke ambitie. “Meer mensen die snappen waar het over gaat in de huidige wet en regelgeving van de gemeente”. Ik zal dit toelichten. Ik laat wel eens brieven van de gemeente lezen aan mijn kinderen met de vraag; snap je wat hier bedoeld wordt? De reactie is dan vaak “waarom gebruiken ze zulke moeilijke woorden?”.  Een gemeente die zowel inclusie als participatie hoog op de agenda heeft staan moet mijns inziens willen uitblinken in heldere en eenduidige taal richting haar burgers in alle vormen van communicatie. Het is de burger die we dienen en dan moet er geen onnodige afstand gecreëerd worden. In welk medium dan ook. Waar een Tweede Kamerlid de maidenspeech gebruikte om zijn beheersing van het Latijn ten toon te spreiden en andere ingewikkelde taalconstructies op te voeren, wil ik juist pleiten voor eenvoud. Het huidige agendapunt bracht me op het idee om op de website van de gemeente Ede.nl als zoekterm “werk” in te voeren. Hoe ‘vindbaar’ zou de juiste informatie zijn als ik op zoek zou zijn naar werk. Na de hits “nieuwsbrief werk&inkomen”, “werk aan de weg” vond ik als 5e hit “op zoek naar werk” en door daar op te klikken was ik direct bij de informatie over o.a. Werkkracht en het Serviceplein. Voorzitter, daar wordt ik blij van. Heldere taal, overzichtelijke opsommingen en korte zinnen. Vindbare informatie in korte klappen. Mijn complimenten voor de inrichting van het digitale portaal van de gemeente Ede.

Maar, als ik nou iemand zou zijn met een “afstand tot de arbeidsmarkt” en ik benieuwd was welke verordening aangepast gaat worden en wat dat voor me betekent, en ik zou als burger de agendastukken van vandaag op de gemeentelijke website bekijken, dan heb ik wel een vertaler nodig vanaf alinea één. Zinnen als: “In de bijlage ‘Harmonisering werkgeversinstrumenten’ is per werkgeversinstrument aangegeven wat de vraagstellingen waren in de inventarisatiefase en welke overwegingen hebben geleid tot het betreffende harmoniseringsvoorstel”  pfff Ik hou van lezen maar niet als ik stukken 3x moet lezen om ze te begrijpen. Ik weet dat dit juridisch taalgebruik is en wellicht daarom niet helemaal representatief voor het punt dat ik in mijn maidenspeech wil maken. Maar het lijkt me het streven waard om in alle communicatie te streven naar begrijpelijke taal. Anders kan het factsheet van St. Lezen & Schrijven[1] daar een goed hulpmiddel bij zijn. Juist bij de mensen om wie het gaat in deze verordening is helderheid, duidelijkheid en overzicht iets dat rust kan geven.

Een mooie Loesje uitspraak hierbij is:

“Eenvoudige taal. Daar is vast een moeilijke term voor te verzinnen” – Loesje

En ook een grote meester waar we hier op de Veluwe bekend mee zijn – Vincent van Gogh-  sprak de woorden ”hoe moeilijk is het om eenvoudig te zijn”

Ik zou van harte de uitdaging bij het college willen neerleggen om uit te gaan blinken in eenvoudige taal en zo maximaal bij te dragen aan inclusie en participatie. Heb het lef en wordt eenvoudig zodat we elkaar begrijpen.

Dan nog een paar inhoudelijke opmerkingen over het harmoniseringsvoorstel (een woord dat ik zal gaan gebruiken bij scrabble of Galgje):

  • Positief staan we over de toevoeging over meeneembare voorzieningen aangezien kleine aanpassingen grote impact kunnen hebben op arbeid en soms ook voor werkgevers een belastende kostenpost kunnen zijn.
  • In de verdere uitwerking van artikel 9 over proefplaatsing wordt nauwkeurig een soort werkwijze voor matching beschreven en bijkomende rechten en plichten. Uit navraag blijkt dit een wens te zijn van de samenwerkende partners in de regio. Mooi om hierin zowel het belang van de werkgever als de werkzoekende geborgd te zien en dat het irreële kader van 3 maanden proef tot de overgang naar betaalde arbeid menselijker gemaakt wordt.
  • We willen meegeven dat proefplaatsingen niet onnodig verlengd moeten worden. Werkgevers doen er goed aan om ondernemersrisico’s te durven blijven nemen en arbeid en inzet belonen met een contract. Zeker in reintegratietrajecten speelt herwonnen vertrouwen in zichzelf en in goed werkgeverschap een belangrijke rol.
  • Uit de reactie van B&W op het advies van de ASDE blijkt er (vanwege de verschillen in de regio) een keuze te worden gemaakt om mogelijk stigmatiserende tekst (door doelgroepen te kaderen) uit de verordening te halen. Een mooie keuze die burgers niet onnodig wegzet maar die het instrument centraal stelt en mensen niet vooraf uitsluit. Dit soort keuzes brengt de menselijke maat terug in regelgeving. Een keuze waar we als ChristenUnie van harte mee instemmen.

Als zowel werkgevers als re-integratieklanten baat hebben bij aanpassing als bescherming voor beider posities juichen we een aanpassing – harmonisering -  als ChristenUnie toe.

Vanaf deze plaats mevrouw de voorzitter, wil ik ook graag mijn blijdschap uitspreken over het voorspoedige herstel van collega Sandra Kooij.

Hartelijk bedankt,

Annemiek Stam
Fractievolger 

Deel dit bericht