Voortgang ‘Programma Inclusie’

Arbeidsgehandicapten 624x270
Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
Door Dirjanne van Drongelen op 12 januari 2018 om 17:45

Voortgang ‘Programma Inclusie’

Sinds twee jaar zet de fractie van de ChristenUnie zich actief in voor een toegankelijke  gemeente. Aanleiding was de ratificatie van het VN-verdrag in 2016, waarmee mensen met een beperking dezelfde rechten kregen als ieder ander. Hierdoor is elke gemeente verplicht zich in te zetten voor een inclusieve samenleving, waarin iedereen meetelt en meedoet. Dat betekent dat iedereen een gebouw binnen moet kunnen, een website moet kunnen lezen of geld moet kunnen opnemen. Maar ook dat er op de werkvloer, bij de sportclub en in het onderwijs ruimte is voor iedereen. Dat klinkt misschien vanzelfsprekend, maar dat is het voor heel veel mensen niet. En voor deze mensen, die soms zelfs in de dagelijkse praktijk obstakels ondervinden, willen wij ons in blijven zetten om toe te werken naar een zo inclusief mogelijke samenleving. 

Dat startte met een motie ‘Toegankelijke gemeente’ die op 11 februari 2016 door de hele gemeenteraad werd ingediend en aangenomen. De motie vroeg het college beleid op te stellen voor algemene toegankelijkheid in Ede. Wat volgde is een traject waarbij onder begeleiding van een aantal experts op dit gebied werd gekeken naar waar Ede als inclusieve gemeente staat en werd nagedacht over hoe inclusie verder vorm zou moeten krijgen binnen onze gemeente. Dit gebeurde aan de hand van onder andere (straat)interviews, thema-tafels en een denktank. De uitkomsten hiervan werden vastgelegd in de ‘Routekaart Ede inclusief’. 

In december vorig jaar werden we als raad schriftelijk geïnformeerd over het ‘Programma Inclusie’, zoals opgesteld naar aanleiding van het voortraject. Omdat dit programma naar de mening van de ChristenUnie een aantal essentiële onderdelen mistte en het onderwerp belangrijk genoeg is om regelmatig te bespreken hebben we gevraagd om agendering hiervan. 

Gisteravond bespraken we het ‘Programma Inclusie’. Als ChristenUnie hebben we een dubbel gevoel bij wat er tot op heden is gedaan. Enerzijds zijn we blij met de aandacht die dit onderwerp heeft gekregen en de inzet die is getoond. Anderzijds voldoet het niet in alle opzichten aan de verwachtingen die we hadden.

Het was goed om weer eens met elkaar om tafel te zitten en van gedachten te wisselen over waar we staan en waar we graag naar toe zouden willen. Het programma heeft een aantal concrete acties in zich, waarbij, in het kader van ‘doen wat je zegt’, de eerste prioriteit wordt gegeven aan het zijn van een inclusieve organisatie. Daarnaast zijn er verschillende toezeggingen gedaan over onder andere de komst van een integraal communicatieplan en de start van een koplopersgroep met betrokken burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De wethouder zal ons periodiek informeren middels een raadsinformatiebrief en/of raadsinformatiebijeenkomst. 

Bent u op één of andere manier betrokken bij dit thema of zou u dat graag willen zijn, dan horen we dat graag van u! Inclusie is een ingewikkeld onderwerp waar we graag het gesprek over aan blijven gaan. Daarnaast kunnen we u in contact brengen met de betrokkenen bij de gemeente als u bereid bent mee te denken en doen. 

Dirjanne van Drongelen 
E: dirjanne.van.drongelen@ede.nl

Deel dit bericht

Labels: