Bijdrage ChristenUnie tijdens behandeling Meerjarenbeleidsvisie 2019-2022

20180329 Raadzaal
CU-Logo-Ede-RGB-SocialMediaPF.jpg
Door Fractie Ede op 5 juli 2018 om 20:11

Bijdrage ChristenUnie tijdens behandeling Meerjarenbeleidsvisie 2019-2022

In deze nota wordt het financiële perspectief van Ede voor de komende jaren inzichtelijk gemaakt. Welke ambities hebben we, welke willen we daadwerkelijk realiseren binnen het beschikbare budget en welke niet (meer)? Dat betekent keuzes maken. Op 5 juli spraken de fracties hun zogenaamde Algemene Beschouwing uit over de visie, koers, speerpunten en bestedingsvoorstellen van het nieuwe college. Aangezien het nieuwe college nog maar net is aangetreden wordt dit ook wel de Meerjarenbeleidsvisie over de komende drie jaar genoemd: 2019-2022. Aan het einde van de avond nam de gemeenteraad een definitief besluit hierover, ook over de ingediende amendementen en moties. Lees hier de inzet en de bijdrage van de ChristenUnie terug. 

Datum:                 5 juli 2018
Locatie:                Raadszaal, Gemeentehuis Ede
Spreker:               Mevr. Cora Otter - van den Bosch, fractievoorzitter 

ChristenUnie: ‘Ruimte voor Ede’

Voorzitter,

‘Ruimte voor Ede’, het bestuursakkoord voor de periode 2018-2022 is nog maar net vastgesteld. De inkt van de handtekeningen is nauwelijks droog. Dat de meerjarenbeleidsvisie er eentje op hoofdlijnen is, is dan ook niet verwonderlijk. De concretisering volgt, en daar is tijd voor nodig. Die tijd geven wij het nieuwe college met vertrouwen.

De ijkpunten voor de ChristenUnie bij het gemeentelijk beleid zijn: 

- Een samenleving waar iedereen meetelt
- Met toekomst voor onze kinderen
- Gericht op een duurzame levensstijl

In dat kader vallen een paar punten in de meerjarenbeleidsvisie ons op, dit zijn:

Hoogspanningslijnen
Al jaren pleiten we voor het ondergronds brengen van de hoogspanningslijnen. Vanwege de risico’s voor de volksgezondheid, maar ook vanwege de belemmeringen die ze geven in wijken en tuinen. Nu lijkt het eindelijk te gaan gebeuren, mede vanwege een rijksbijdrage. Dat er nu doorgepakt gaat worden, is een punt wat de ChristenUnie waardeert.

Levendig centrum
Opnieuw wordt een flink budget voor dit speerpunt gevraagd. Ja, het centrum had echt wat nodig. Maar wanneer is het einde in zicht van de kosten? Er gaat relatief veel geld naar ambtelijke ondersteuning en weinig naar echte realisatie van de fysieke omgeving, denk aan de geveltjes. Recent lanceerde het college het plan om het centrum compacter te gaan maken, met een logischer looproute. Dat idee kunnen wij omarmen. Maar wat zijn de kosten? Want laten we eerlijk zijn, met alleen ‘verleiden van winkeliers’ komen we er echt niet.

Valleihopper, Leerlingvervoer en WMO-vraagafhankelijk vervoer
De afrekening over 2017 van met name het leerlingvervoer valt hoger uit dan gedacht, daarom wordt gekeken hoe hier minder geld aan uitgegeven kan worden. Kijken naar bespaarmogelijkheden is uiteraard goed, maar roept in dit dossier bij ons verbazing op:  Is juist dit niet de aanleiding geweest voor een hoop gedoe, onzekerheid en onrust bij betreffende leerlingen en hun ouders? De ChristenUnie kiest in deze situatie liever voor kwaliteit dan voor een ogenschijnlijke besparing. Goedkoop is duurkoop.

Brandweerkazerne Bennekom
Goed om de investering in de nieuwe locatie voor deze kazerne terug te zien. De oude kazerne is veroudert en voldoet niet meer aan de huidige eisen. Mooi dat medewerkers van de Bennekomse brandweer mee hebben gedacht over ontwerp van de nieuwe kazerne.

Fietsplan
We lezen in de beleidsvisie dat het fietsplan één van de projecten is waar getemporiseerd wordt. Dat roept vragen op. Want in het bestuursakkoord staat: ‘We investeren in de fiets. We onderschrijven het ambitieniveau van het Fietsplan.’ Daarnaast is uitgangspunt van het bestuursakkoord dat huidig beleid wordt voortgezet. Maar in de afgelopen maanden blijkt de fietsstraat Verlengde Maanderweg al gesneuveld, de fietsstraat Bennekom wordt volop ter discussie gesteld. Onze vraag is dan ook aan het college: Wat wordt precies bedoeld met temporisering? Kan die temporisering in kaart gebracht worden? Of is temporisering hier een ander woord voor het spreekwoord ‘van uitstel komt afstel’?

Tenslotte vraagt de ChristenUnie aandacht voor vuurwerk 

Vuurwerk is emotie: inwoners zijn fel tegenstander, of vinden het een traditie waar je niet aan mag komen, ondanks de vele argumenten die tegen vuurwerk pleiten. De politie pleit al langer voor een verbod op met name knalvuurwerk en vuurpijlen. Korpschef Erik Akerboom sprak eerder van 'een ernstige bedreiging' voor agenten, andere hulpverleners en het publiek. Ook onder meer oogartsen, de Dierenbescherming en verzekeraars willen een vuurpijl- en knalverbod. De schade na iedere jaarwisseling is enorm, het is standaard het openingsitem op het journaal van 1 januari.

Na het aannemen van een motie in de Tweede Kamer op 26 juni jl. die gemeenten de mogelijkheid geeft om over te gaan tot een vuurwerkverbod, zien wij de mogelijkheid om in Ede door te pakken. Ede wil een duurzame gemeente zijn, en dan moeten we onze ogen niet sluiten voor de schadelijke effecten van vuurwerk.

Daarom dient de ChristenUnie samen met GroenLinks een motie in met als titel: Vuurwerk in gemeente Ede: van ‘ja-tenzij’ naar ‘nee-tenzij’

Het dictum van deze motie luidt:

We verzoeken het college:

- binnen een termijn van 4 jaar over te gaan van het huidige beleid ‘toestaan consumentenvuurwerk tenzij in vuurwerkvrije zones’ naar
‘verbieden van consumentenvuurwerk en het afsteken van (sier)vuurwerk mogelijk maken op enkele daarvoor aangewezen centrale locaties’;
- uiterlijk in november 2018 hiervoor een plan van aanpak voor te leggen aan de raad;

Voorzitter, ik rond af. Raad en college hebben de verantwoordelijkheid gekregen om het goede te zoeken voor Ede en alle inwoners. Als fractie van de ChristenUnie weten we ons daarin afhankelijk van God, Die mensen de verantwoordelijkheid geeft om voor de schepping en de naaste te zorgen. Ik wens ons allen daarbij wijsheid en Gods zegen.

Cora Otter,
Fractievoorzitter ChristenUnie Ede 

Bovenstaande tekst is uitgesproken tijdens de 1e termijn van de behandeling van de Meerjarenbeleidsvisie 2019-2022 van de gemeente Ede op donderdag 5 juli 2018. De gesproken tekst geldt.

Bijlagen

Deel dit bericht

Labels: ,