Wind- en Zonnewijzer

Zonnepanelen op dak
Bram van der Beek - Portretfoto.png
Door Bram van der Beek op 15 februari 2019 om 07:01

Wind- en Zonnewijzer

De gemeente Ede wil in 2050 energieneutraal zijn. Deze doelstelling is opgenomen in de Routekaart Ede energieneutraal (vastgesteld door de gemeenteraad op 8 maart 2018) en in het bestuursakkoord Ruimte voor Ede 2018-2022. De ChristenUnie is voorstander van een snelle én zorgvuldige energietransitie. Tot op heden ontbrak het echter aan ruimtelijk beleid dat de ambitie om energieneutraal te zijn in 2050 mogelijk maakt. Lees hier een terugblik op het debat m.b.t. de Wind- en Zonnewijzer wat in de gemeenteraad heeft plaatsgevonden. 

Om die reden is er een ‘uitnodigingskader duurzame opwekking met wind en zon’ ontwikkeld. Op 14 februari werd de Wind- en Zonnewijzer ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad. Zoals u misschien in diverse media heeft vernomen, is er een breed maatschappelijke discussie ontstaan over het inzetten van zonnepanelen in veldopstelling. Als ChristenUnie Ede hebben wij middels een amendement en een motie (beide aangenomen) gepleit om bij zonnevelden kwaliteit toe te voegen door sterk te sturen op biodiversiteit (amendement) en het combineren met andere gemeentelijke doelen zoals natuur, recreatie en educatie (motie). Hiermee proberen wij te voorkomen dat we rücksichtsloos blauwe zeeën neerleggen in ons mooie buitengebied. Ja, zonnevelden zijn nodig in een energiemix om naar energieneutraliteit toe te werken. Laten we er tegelijkertijd ook iets moois van maken waardoor het draagvlak in de samenleving voor de energietransitie behouden blijft of zelfs toeneemt.

Bram van der Beek, raadslid
E. bram.van.der.beek@ede.nl

Deel dit bericht