Zorgen over mogelijke afschaffing urgentieregeling

Rijtjeshuis.jpg

Zorgen over mogelijke afschaffing urgentieregeling

Sociale huurwoningen zijn schaars; de wachtlijst is lang en er worden netto nauwelijks nieuwe woningen bijgebouwd. Een zorgelijke situatie waar geen makkelijke oplossing voor bestaat. Voor mensen in schrijnende situaties waarbij huisvesting dringend noodzakelijk is bestaat er de urgentieregeling. Op donderdag 18 april 2019 steunden een aantal fracties een motie om de urgentieregeling voor statushouders af te schaffen. De ChristenUnie maakt zich zorgen over de gevolgen voor de Edese maatschappij wanneer de urgentieregeling wordt afgeschaft. Hierbij spelen principiële en praktische argumenten een rol. Omdat de gemeenteraad binnenkort gaat spreken over de huisvestingsverordening, waar de urgentieregeling deel van uitmaakt, wil de ChristenUnie inzichtelijk hebben welke praktische gevolgen het eventueel afschaffen van de urgentieregeling voor statushouders met zich meebrengt en stelt daarom vragen hierover aan het college.

Datum: 7 mei 2019

Onderwerp: Urgentieregeling huisvestingsverordening

Sociale huurwoningen zijn schaars; de wachtlijst is lang en er worden netto nauwelijks nieuwe woningen bijgebouwd. Een zorgelijke situatie waar geen makkelijke oplossing voor bestaat. Voor mensen in schrijnende situaties waarbij huisvesting dringend noodzakelijk is bestaat er de urgentieregeling. Er zijn twee wettelijke urgentiecategorieën, namelijk:
1. Woningzoekenden die verblijven in een voorziening voor tijdelijke opvang voor personen die hun woning hebben moeten verlaten in verband met relationele problemen of geweld;
2. Woningzoekenden die mantelzorg verlenen of ontvangen.
Daarnaast heeft gemeente Ede een regeling voor vergunninghouders (ook wel statushouders genoemd), sociale urgentie, financiële urgentie, medische urgentie en urgentie vanwege echtscheiding/verbreken samenwoning.

Op donderdag 18 april 2019 steunden een aantal fracties een motie om de urgentieregeling voor statushouders af te schaffen. De ChristenUnie maakt zich zorgen over de gevolgen voor de Edese maatschappij wanneer de urgentieregeling wordt afgeschaft. Hierbij spelen principiële en praktische argumenten een rol. Omdat de gemeenteraad binnenkort gaat spreken over de huisvestingsverordening, waar de urgentieregeling deel van uitmaakt, wil de ChristenUnie inzichtelijk hebben welke praktische gevolgen het eventueel afschaffen van de urgentieregeling voor statushouders met zich meebrengt.

Daarom stelt de ChristenUnie de volgende vragen aan het college:
1. In de Jaarrapportage 2018 van Vluchtelingenwerk wordt beschreven dat er in het afgelopen jaar 131 vluchtelingen zijn gehuisvest in Ede en dat er 30 huizen en 15 kamers beschikbaar gesteld zijn door Woonstede. Kan het college dit aantal bevestigen?
2. Wat was de verplichte taakstelling voor het huisvesten van statushouders in het jaar 2018? En wat is de verplichte taakstelling voor 2019?
3. Wat zijn de consequenties wanneer deze taakstelling niet gehaald wordt?
4. Stel dat de gemeenteraad zou besluiten tot het schrappen van de urgentieregeling voor statushouders, waardoor statushouders niet meer met urgentie een sociale huurwoning kunnen krijgen via een woningcorporatie, welke mogelijkheden ziet het college om statushouders in 2019 en de jaren erna toch te huisvesten?
5. Kan het college hierbij aangeven welke invloed de taakstelling (lagere of hogere taakstelling) heeft op die mogelijkheden?
6. Kan het college inzichtelijk maken welke voor- en nadelen zij ziet van de te verwachten effecten van het afschaffen van de urgentieregeling voor statushouders?

Wij verzoeken het college (indien mogelijk) de vragen voor de behandeling van de huisvestingsverordening te beantwoorden.

Niek van den Brink, Raadslid ChristenUnie Ede
E. niek.van.den.brink@ede.nl

Dirjanne van Drongelen, Raadslid ChristenUnie Ede
E. dirjanne.van.drongelen@ede.nl

Deel dit bericht