Het eerlijke verhaal over het WFC

Overheid-World-Food-center.jpg
9. Harry Hindriks
Door Harry Hindriks op 20 juli 2019 om 10:12

Het eerlijke verhaal over het WFC

Er was de afgelopen week veel te doen over het World Food Center (WFC). Met name het grotere verlies op de grondexploitatie speelde daarbij een rol. De grondexploitatie is namelijk verslechterd van € 10,5 miljoen naar € 19,2 miljoen euro. En dat vonden enkele fracties in de raad al te gortig worden. “De kosten blijven maar oplopen” zo redeneerde men, het wordt tijd om over een exit-strategie en alternatieven na te denken. 'Het wordt tijd om het eerlijke verhaal over het WFC te vertellen' aldus raadslid Harry Hindriks. 

Exploitatieverliezen
Als fractie van de ChristenUnie waren en zijn we het daar niet mee eens. Het klopt dat er sprake is van een toegenomen exploitatieverlies op de gronden waar het WFC is gesitueerd. Maar exploitatieverlies zou er ook zijn als er van de aanvang af een andere bestemming, bijvoorbeeld woningbouw, aan de gronden was gegeven. Ter vergelijking: op de voormalige kazerneterreinen waar reeds woningbouw tot stand is gekomen drukt een exploitatieverlies van € 15 miljoen. 

Oorzaak
Dat dergelijke exploitatieverliezen ontstaan heeft vooral te maken met de toerekening van ambtelijke uren en rente aan deze in 2011 van het Ministerie van Defensie aangekochte gronden, de termijn daarop een andere bestemming kan worden gerealiseerd en autonome kostenstijgingen, zoals bijvoorbeeld de sterk gestegen kosten van het bouwrijp maken van de gronden, waaronder de aanleg van riolering en wegen. Het is dus onjuist om de € 19,2 miljoen exploitatieverlies geheel aan het WFC toe te rekenen. Het deel dat hiervan wel aan het WFC toe te rekenen valt is € 6,2 miljoen.

Eenmalig geld
Let wel: deze € 6,2 miljoen is een eenmalig geldbedrag. Een bedrag dat verder kan oplopen, maar niet een bedrag dat ieder jaar terugkomt. Zoals dat bijvoorbeeld wel het geval is met de uitgaven van de gemeente aan bijvoorbeeld Cultura waarvoor de gemeente niet eenmalig maar structureel en dus jaarlijks een bedrag van € 6 miljoen aan kosten heeft! De genoemde 6,2 miljoen voor het WFC betreft overigens het gehele gebied. Dus zowel het gedeelte dat bestemd is voor de WFC Experience (circa 1 ha van de in totaal 28 ha) als het gedeelte dat bestemd is voor wonen en bedrijvigheid (27 ha van de in totaal 28 ha).

Belang nieuwe overeenkomsten
Juist daarom is het zo belangrijk dat in de nieuw af te sluiten overeenkomsten een knip wordt gemaakt tussen het WFC Experience aan de ene kant en de bouwontwikkeling voor woningen en bedrijvigheid aan de andere kant. Want door deze knip, die er niet is in de thans nog bestaande overeenkomst, kan die bouwontwikkeling los van de realisering van het WFC Experience in gang worden gezet. En daarmee kan voor het overgrote deel van de in totaal 28 ha die het gebied omvat het al maar verder oplopen van de verliezen in de grondexploitatie in belangrijke mate worden beperkt.

Gevolgen niet afsluiten van de nieuwe overeenkomsten
Uit de berichten in de pers kan het beeld zijn ontstaan dat we met het nu stoppen Met het WFC helemaal van het verder oplopen van de verliezen in de grondexploitatie af zijn. Dat beeld is onjuist. Het nu stoppen met het WFC zou betekenen dat de bestaande overeenkomst gehandhaafd blijft en dat de gemeente door de wederpartij aansprakelijk wordt gesteld voor het niet nakomen daarvan. Met mogelijk jarenlange juridische procedures en een als gevolg daarvan explosieve verdere stijging van het verlies op de grondexploitatie. Om nog maar niet te spreken over de kosten (tenminste € 9 miljoen) en de gederfde winst die de wederpartij in dat geval op de gemeente zal geen verhalen en die eveneens ten laste van deze grondexploitatie zullen komen.

Keuze voor Food
“Ede kiest voor Food” luidt de ondertitel van de Visie Ede 2015. Als fractie van de ChristenUnie Ede staan we nog steeds achter die keuze. We vinden niet alleen Cultuur maar ook Food belangrijk voor Ede. Daarom lopen we als fractie van de ChristenUnie niet weg voor onze bestuurlijke verantwoordelijkheid als we op de weg daarnaar toe geconfronteerd worden met tegenvallers. Maar steunen we in plaats daarvan de maatregelen die getroffen worden om die tegenvallers het hoofd te bieden.

Het eerlijke verhaal
Want het eerlijke verhaal is dat de WFC Experience niet de grootste kostenpost in de grondexploitatie is en dat het stoppen daarmee dus ook niets oplost. Integendeel, die experience gaat volgens deskundigen jaarlijks 300.000 bezoekers en kan zich daarmee zelf bedruipen. En juist die experience gaat andere Food gerelateerde en aanverwante bedrijven naar dit gebied trekken. Dat komt ten goede aan het woon-, werk- en leefklimaat van Ede, het landelijk gebied en de gehele regio. Het is dan ook niet zomaar dat de provincie Gelderland met  € 17 miljoen en het Rijk met € 5 miljoen aan deze economische ontwikkeling van het gehele gebied substantieel willen bijdragen. Bijdragen die uiteraard verspeeld zullen worden als de gemeenteraad van Ede door die economische ontwikkeling een streep zet.

Harry Hindriks,
E. harry.hindriks@ede.nl

Labels: , ,