Reactie op Strategische Agenda - Regio Foodvalley 2020-2025

Regio Foodvalley - platte foto.png
portretdaan.png
Door Daan Weststrate op 24 januari 2020 om 10:59

Reactie op Strategische Agenda - Regio Foodvalley 2020-2025

De Strategische Agenda geeft de richting aan waarin de Regio Foodvalley zich verder ontwikkelt. Kort gezegd: in wat voor gebied willen wij wonen, leven en werken? Gisteravond bespraken we dit document in de gemeenteraad tijdens een oordeelsvormende vergadering. Lees hier mijn bijdrage terug.

Voorzitter,

Voor ons ligt de Strategische Agenda van de Regio Foodvalley ter bespreking. Voordat deze definitieve versie van de Strategische Agenda (SA) er lag, hebben we enige tijd geleden eerst in deze raad gesproken over de bijbehorende startnotitie.

Belangrijkste vragen en opmerkingen in mijn bijdrage in april vorig jaar waren: - Waar willen we als regio naar toe? - Met wie? - En in welke samenstellingen? Daarnaast is er dezelfde periode een amendement aangenomen waarin wij als raad onder de aandacht brachten om de onderwerpen governance, oftewel het bestuursmodel van deze regionale samenwerking, en democratische legitimering expliciet als onderwerp toe te voegen bij de verdere ontwikkeling en invulling van de strategische agenda. Dit is wel gebeurd, alleen blijft de vraag: waarom is deze volgorde gekozen? Waarom spreken we tijdens deze bijeenkomst over de inhoud van de SA en de verdieping met de zeven hoofdgebieden wanneer er pas later over het bestuursmodel en de democratische legitimering verder wordt nagedacht. Ditzelfde geldt ook voor de financiële onderbouwing.

Dat één en ander doorgang moet hebben, is begrijpelijk alleen het bevestigd wel het gevoel dat je als enkele gemeenteraad, raadsfractie of zelfs als raadslid wel achter de feiten aan loopt. Pas wanneer we in de gemeenteraad iets bespreken en via wensen of bedenkingen meegeven aan het college om in het Regiobestuur in te brengen, is het maar de vraag of en zo ja wat er mee gedaan wordt. En dat versterkt nu niet het vertrouwen in een gemeenschappelijke samenwerking oftewel: waar gaan we als gemeenteraad van Ede eigenlijk over?

Wanneer ik mijn bijdrage teruglees bij de behandeling in de raad bij de notitie ‘Op weg naar een Strategische Agenda 2015-2019’ heb ik destijds aandacht gevraagd bij twee hoofdvragen:
1.) Welke opgaven moeten we nu oppakken voor de doorontwikkeling van Foodvalley
2.) Hoe gaan we regelen dat we dit samen kunnen doen?

Wanneer ik nu, anno 2020, terugkijk, lijken het redelijk gelukt om op deze vragen antwoord te geven. Datzelfde geldt eigenlijk ook voor de toenmalige geformuleerde ambitie: “We willen een economische topregio op het terrein van food zijn en blijven; een regio met hoge toegevoegde waarde, lage werkloosheid en volop kansen voor alle lagen van de bevolking, inclusief de nieuwe ‘intreders’ op de arbeidsmarkt.” Stuk voor stuk lijken deze onderdelen van deze ambitie te zijn verwezenlijkt. Wat dat betreft complimenten en zou ik zeggen dat de samenwerking loont en successen boekt of moet ik het nu ‘correct’ formuleren: de GR heeft zijn nut bewezen...?

Dan enkele woorden over de Strategische Agenda die nu ter bespreking voorligt:

1.) Wanneer regionaal de focus wordt gelegd op de landbouwtransitie kan dit het provinciale beleid raken of zelfs in de weg zitten. In hoeverre bijt de implementatie van de provinciale menukaart (het helpen we ondernemers met extra fysieke groeiruimte) met het regionaal inzetten op landbouwtransitie (op een andere manier en/of kleiner boeren)?

2.) Als ChristenUnie worden we wel blij van alle inzet op onderwerpen als gezonde voedselomgeving en gezondheidsbevordering. Dit roept wel de vraag op hoe dat vorm gaat krijgen (en hoe het iets van inwoners Foodvalley is of wordt). Wellicht dat de portefeuillehouder hier iets over zou kunnen zeggen?

3.) Dat een Strategische Agenda specifiek meetbare doelen moet formuleren die ook realistisch zijn, is en blijft wel een opgave. Om een voorbeeld te geven: in paragraaf ‘voeding voor een gezond leven’ staat bij doel 1b ‘terugdringen overgewicht’ als aanpak alleen genoemd: monitoren van gezondheidsindicatoren. Dat lijkt me geen ‘aanpak’. Dit is misschien wat op detailniveau, maar illustreert voor de ChristenUnie wel dat het onduidelijk is en blijft wat ‘de gemiddelde Edenaar’ nou aan de Foodvalley heeft...

4.) Daarnaast zou de ChristenUnie graag onderstrepen dat het belangrijk is dat de doelen en aanpak uit de agenda verbonden worden met lokaal (sociaal) ondernemerschap en bewonersinitiatieven. Kan de portefeuillehouder hier iets over zeggen wat de insteek of inzet hiervan is?

Prioriteiten voor de regio blijven wat de ChristenUnie betreft echt de focus aanbrengen en versterken in economische samenwerking en het vorm geven aan de structuurversterking. Het aandachtspunt van helderheid van rollen en de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen blijft wat de ChristenUnie betreft een zoektocht waar we op een later moment graag nog maar eens van gedachten over wisselen. Gelukkig hebben we hier een toezegging over gekregen van de wethouder in het debat van vorige week donderdag n.a.v. het rekenkamerrapport ‘Zicht op de Regio Foodvalley’. Daarom is het goed dat het amendement vanuit de Edese raad is aangenomen om hier aandacht voor te vragen bij de commissie met punten als de governance en de democratische legitimiteit oftewel: wie gaat waar over en waarover moet je je verantwoorden en aan wie?

De ChristenUnie ziet met belangstelling uit naar het voorgestelde proces en traject om tot een toekomstbestendig bestuursmodel van de Regio Foodvalley te komen met een praktische en concrete uitwerking van taken en verantwoordelijkheden.

Dank u wel,

Daan Weststrate
E. daan.weststrate@ede.nl

Labels: , ,