De Omgevingswet komt eraan

mijnoverheid
9. Harry Hindriks
Door Harry Hindriks op 14 juli 2020 om 15:40

De Omgevingswet komt eraan

Momenteel wordt gewerkt aan de invoering van de Omgevingswet. Dit is een nieuwe wet die al in 2016 is aangenomen en gepubliceerd maar nog altijd niet in werking is getreden. De daarvoor benodigde Invoeringswet is in februari 2020 door de Eerste Kamer aanvaard. Aan het ministeriële Invoeringsbesluit, dat het sluitstuk voor de invoering vormt, wordt nog gewerkt.

Het was de bedoeling dat de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking zou treden. Maar dit bleek niet haalbaar en inmiddels is de invoering met een jaar uitgesteld tot 1 januari 2022. Daarvoor waren twee redenen. De ene was het coronavirus. De andere het nog niet volledig beschikbaar zijn van het benodigde Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO). 

In de Omgevingswet worden tientallen wetten en honderden regelingen die met ‘de omgeving’ te maken hebben geïntegreerd. Uitgangspunt daarbij is het vinden van de goede balans tussen het benutten en het beschermen van de fysieke leefomgeving. Volgens het motto van de Rijksoverheid: “Ruimte voor ontwikkeling, waarborgen voor kwaliteit”.

De nieuwe wet moet gaan zorgen voor:
* minder en overzichtelijke regels;
* een samenhangende benadering van de leefomgeving;
* ruimte voor lokaal maatwerk en
* een betere en snellere besluitvorming

Een van de instrumenten die de nieuwe wet daarvoor biedt is de Omgevingsvisie. Dat is een integrale en langetermijnvisie voor het hele grondgebied van Ede waarin alle aspecten en ambities voor de fysieke leefomgeving integraal worden afgewogen. Een indrukwekkende klus dus voor de gemeente Ede. Een klus die naar verwachting  ook niet op 1 januari 2022 helemaal gereed zal zijn. Dat is overigens ook niet nodig. want in de Omgevingswet is voorzien in een overgangstermijn tot 1 januari 2029. Maar dat de wet er gaat komen staat nu wel vast, al moet nog worden afgewacht of en zo ja, in hoeverre de aangekondigde versoepeling in de regelgeving past in de 1,5 meter-samenleving waarnaar we op weg lijken te zijn. 

Harry Hindriks, fractievolger 
E. harry.hindriks@ede.nl

Deel dit bericht

Labels: ,