Bijdrage bij behandeling begroting veiligheidsregio Gelderland Midden

2021 04 VGGM
portretarie.png
Door Arie Barendrecht op 12 april 2021 om 07:45

Bijdrage bij behandeling begroting veiligheidsregio Gelderland Midden

De gemeeenteraad van Ede heeft vergaderd over de begroting van het jaar 2022 en bestemming van de jaarrekening over 2020 van de veiligheidsregio Gelderland Midden. Fractievolger Arie Barendrecht voerde namens de fractie het woord. Wij hebben voor de begroting een wens en bedenking ingebracht. 

Fractievolger Arie Barendrecht tijdens de vergadering van de gemeenteraad: 'de fractie van de ChristenUnie heeft een bedenking en een wens over de begroting van de VGGM. Maar voordat wij die aangeven willen wij onze grote dank uitspreken voor al het harde werk dat de VGGM in deze uitzonderlijke tijden doet.'

Namens de fractie van de ChristenUnie gaf Arie een bedenking over de voorliggende begroting: 'De betalingen binnen de gemeenschappelijke regeling VGGM zijn geregeld in artikel 32. Hierin staat dat het inwonersaantal leidend is voor de berekening van de betalingen. Dat wordt anders nu er een nieuwe verdeelsleutel is voor de brandweerzorg op basis van het gemeentefonds. Dat leidt bij de fractie van de ChristenUnie tot de bedenking, dat voor een goede invoering van de verdeelsleutel ook de gemeenschappelijke regeling aangepast moet worden. Het voorstel van een nieuwe verdeelsleutel lijkt met de bestaande verdeelsleutel binnen de GR een juridische onmogelijkheid. Hoe kijkt het college daar tegenaan? Zou de GR niet aangepast moeten worden? En zou dat in ieder geval niet moeten voor de eerste betaling van 16 januari 2022?'

Daarnaast was er ook een wens bij de voorliggende begroting: 'De fractie van de ChristenUnie heeft meer dan begrip voor het feit dat de GGD buiten de benchmark wordt gehouden in verband met hun grote inzet voor de bestrijding van het coronavirus. Helaas wordt ervoor nu dus niet een alomvattend onderzoek gedaan waarna wij een goed gesprek kunnen hebben over de risico’s en ontwikkelingen van de VGGM. De wens van de ChristenUnie is een zo breed mogelijk onderzoek incl. risicoanalyse, zodat er een zo realistisch mogelijk gesprek gevoerd kan worden over de financiële risico’s. Deelt het college dit met ons?'

Vanuit het college werd gedeeld dat bedenking en wens meegenomen worden naar het overleg van het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio. Ik blijf de ontwikkelingen en de riscio's rondom de VGGM kritisch volgen. Want pas dan kan er een realistisch gesprek gevoerd worden. 

Arie Barendrecht, fractievolger
E: arie.barendrecht@ede.nl 

Labels: , ,