Bijdrage bij behandeling programmarekening 2020

2021 04 programmarekening
portretarie.png
Door Arie Barendrecht op 29 april 2021 om 07:45

Bijdrage bij behandeling programmarekening 2020

De programmarekening is een document waarin beschreven staat wat er is uitgegeven en hoe het komt dat er een afwijking is ten opzichte van de begroting. Namens de fractie van de ChristenUnie voerde Arie Barendrecht, fractievolger, het woord. 

Onderstaande tekst werd uitgesproken tijdens de gemeenteraadsvergadering van 29 april 2021. 

Voorzitter, de ChristenUnie is dankbaar voor deze programmarekening. Met een positief resultaat hebben we als gemeente 2020 afgesloten. En dat in roerige tijden. Daarnaast hebben we kunnen lezen over de enorme inzet en ondersteuning aan onze inwoners en ondernemers; bijvoorbeeld de TOZO-regeling, de noodopvang, acties tegen eenzaamheid, compensatieregelingen voor zorgaanbieders en culturele instellingen. 

 Na het lezen van de programmarekening hebben wij enkele vragen en opmerkingen. Allereerst over het domein overstijgend werken. De verschillende zorgwetten sluiten niet goed op elkaar aan. Daarom zijn we in Ede bezig met een pilot om wel een goede verbinding te leggen. De fractie van de ChristenUnie vindt dit een goed initiatief. Zeker nu ook deze manier van werken ook in wetgeving wordt vastgelegd. Kan het college aangeven wanneer we geïnformeerd worden over uitbreiding van en/of verbreding van deze pilot? 

Ten tweede. Als ChristenUnie zijn we voorstander om inclusie onderdeel te laten zijn van al het beleid. Maar ook dat we specifiek plannen maken om de samenleving steeds inclusiever laten zijn. We vinden het daarom dan ook jammer dat middelen die hiervoor bestemd waren nu terugvloeien naar de algemene reserve. Kan het college aangeven of de projecten die in voorbereiding waren in 2021 van voldoende middelen zijn voorzien om tot adequate uitvoer te komen?

Als derde. De volwasseneducatie kende een wachtlijsten. Voor het oplossen daarvan was in 2020 extra geld gereserveerd. Door corona is deze educatie niet doorgegaan en konden wachtlijsten ook niet weggewerkt worden. Voor nu wordt er 110.000 euro bestemd om wachtlijsten in 2021 te voorkomen. Maar is dit wel voldoende? Onze verantwoordelijkheid voor deze volwasseneducatie en doelstellingen zijn echter niet verdwenen. Kan het college aangeven hoe de vertraging uit 2020 inlopen gaat worden? En is daarvoor juist niet meer geld nodig?

 Verder verdient de toeleiding van VVE-peuters blijvend aandacht. Om het bereik en instroom te vergroten wordt uitgebreid actie ondernomen. De verwachting is ook dat de instroom zal toenemen. Kan het college aangeven of met de verwachte instroom de werklast nog steeds voor één toeleider behapbaar is of dat er wel een tweede toeleider moet komen?

Voorzitter, nog enkele opmerkingen over de programmarekening. De leesbaarheid van de programmarekening verdient meer aandacht. Een voorbeeld is daarvan ‘de vingerafdrukken van Food…’ Graag zien wij helder, duidelijk en eenduidig taalgebruik. Dat verhoogt de leesbaarheid van de programmarekening. Wat dat betreft ook een compliment voor de duidelijke infographic die in de Ede Stad te zien waren.

Als we richting de toekomst kijken dan heeft de fractie van de ChristenUnie drie aandachtspunten. Allereerst merken we op dat het solvabiliteitsratio (de verhouding tussen eigen/vreemd vermogen vanaf 2022 onder de norm van 20% zakt. Kan het college aangeven hoe er over het weerbaar houden van de begroting nagedacht wordt?

Ten tweede de incidentele gelden, bijdrages en subsidies die wij als gemeente Ede ontvangen. Het is voor ons niet altijd goed te herleiden of deze gelden ook altijd helemaal worden besteed voor het ontvangen doel of dat deze bijvoorbeeld bij onderbesteding vloeien naar de algemene middelen. Kan hiervan bij toekomstige jaarrekeningen een overzicht worden gemaakt?

Voorzitter, ik rond mijn bijdrage voor de programmarekening af. We zijn op weg naar de herstelfase na corona. Aandacht verdienen ondernemers, organisaties en instellingen. Bij de aankomende perspectiefnota worden wij daarover geïnformeerd. De zorgen van de ChristenUnie zitten vooral rondom de kwetsbaren in onze samenleving. De gevolgen door corona blijken vele van hen harder dan gemiddeld te raken. Naar verwachting zijn er hogere kosten door armoede, bijstand en schuldhulpverlening te verwachten. Wil het college ons voor de aankomende perspectiefnota hierover informeren zodat we daar voldoende financiën voor kunnen reserveren?

Voorzitter, dan het meerjarenperspectief van de grondexploitaties in onze gemeente. Er is uitvoerig beschreven over de ontwikkelingen en welke risico’s er zijn richting de toekomst. Al met al blijft de positie van de grondbedrijf kwetsbaar.

Als fractie van de ChristenUnie zien wij vooral uit naar de voorstellen omtrent een maatschappelijk verantwoord grondbeleid. Naar onze mening is de rol van de gemeente als ontwikkelaar steeds belangrijker om voldoende betaalbare huur- en koopwoningen te realiseren zeker in deze tijden van woningnood. Kan het college aangeven wanneer we hiermee gaan starten? 

Arie Barendrecht, fractievolger
E: arie.barendrecht@ede.nl 

Labels: