Bijdrage perspectiefnota 2022-2025

2021 06 perspectiefnota
Cora Otter - Portretfoto.png CU-Logo-Ede-RGB-SocialMediaPF.jpg
Door Cora Otter, Fractie Ede op 24 juni 2021 om 19:48

Bijdrage perspectiefnota 2022-2025

Fractievoorzitter, Cora Otter, sprak de volgende bijdrage uit tijdens de 1e termijn van de Algemene Beschouwingen behorende bij de behandeling van de Perspectiefnota 2022 - 2025. We vragen aandacht voor de bloei van stad en dorpen, aandacht voor elkaar en aandacht voor de schepping. Lees hier de volledige bijdrage. 

 Voorzitter, Het afgelopen jaar was een jaar waarin ons gewone, vertrouwde leven compleet anders werd en we uitzagen naar betere tijden!

 We hoopten het afgelopen jaar van alles: voor onszelf en onze gezinnen. Voor onze inwoners die kampten met eenzaamheid, kinderen die niet naar school konden, jongeren die hun leefwereld kleiner en kleiner zagen worden.

 We hoopten op betere tijden voor onze ondernemers, voor al die inwoners werkzaam in de zorg, voor alle mantelzorgers voor wie het soms bijna niet meer vol te houden was. Het was een tijd van aanpassen, maar ook van veerkracht en nieuwe initiatieven. Mensen waren bereid elkaar bij te staan en hulp te bieden.

 Hoop, ik heb het woord al een paar keer genoemd voorzitter, is essentieel in ons leven. De ChristenUnie wil kijkend naar de toekomst dan ook hoopvolle keuzes maken. Keuzes waarin we aandacht hebben voor elkaar, aandacht voor de schepping en aandacht voor de bloei van de stad en de dorpen. In de Perspectiefnota en Herstelagenda zien we dat terug en ik loop een aantal punten langs.

 Allereerst vinden we de balans in keuzes opvallend. Gemeentelijke middelen worden ingezet op de plekken waar ze voor bedoeld zijn. Ede staat niet stil, maar ontwikkelt door. De ChristenUnie is blij met het zorgvuldig uitgebalanceerde beleid dat Ede voert. Vanaf deze plaats willen we wethouder Meijer complimenteren met het resultaat wat bereikt is na onderhandelingen met het Rijk over de jeugdzorggelden. Vanuit de motivatie dat kinderen in Ede de hulp moeten krijgen die nodig is, is veel moeite gestoken om dat ook daadwerkelijk vergoed te krijgen. Die miljoenen waren heel hard nodig, en geven nu ruimte om ook andere zaken door te laten gaan.

Aandacht voor de bloei van de stad en de dorpen

De ChristenUnie wil voor iedereen een (t)huis. En Ede groeit: ons inwoneraantal staat op 117.000 en de verwachting is dat we binnen 10 jaar op 125.000 zitten. In deze sprong wil de ChristenUnie graag de menselijke maat bewaren.

  • Kinderen moeten de ruimte hebben om buiten te spelen, in iedere wijk in Ede moet daar een plek voor zijn. Het moet niet afhangen van bewoners die daarvoor handtekeningen en Ede Doet-bonnen verzamelen, of juist tegen gehouden worden door enkele bewoners die een speelplek niet willen. Concrete voorbeelden dat het anders moet en wij de regie moeten nemen zijn wat de ChristenUnie betreft de situatie in de Bosrand en het Beatrixpark, waar de PvdA recent ook al vragen over stelde. Wil het college daar mee aan de slag?
  • Ouderen moeten in Ede waardig ouder kunnen worden. Met passende woonruimte in een omgeving waar zij passende zorg kunnen krijgen en bijvoorbeeld veilig een ommetje kunnen maken. Generaties hebben elkaar nodig en kunnen elkaar de helpende hand bieden. We wisten dat al hoe belangrijk dat is, maar de coronaperiode heeft het nog eens geïllustreerd.
  • Dit signalerend, pleiten wij voor een manier van bouwen en inrichting van wijken  waarin inclusie uitgangspunt is. Waar plek is voor starters. Waar woningen komen die geschikt en betaalbaar zijn voor mensen die uitstromen vanuit Beschermende Woonvormen zodat zij op een goede manier kunnen landen in de samenleving. Is er in dit kader wel eens gedacht aan omklapwoningen bijvoorbeeld? Graag horen we de visie van het college.
  • Vanuit het Rijk ontvangen we extra middelen voor de aanpak van dak- en thuisloosheid. Dat is goed nieuws, maar het beleidskader in Ede is er nog steeds niet. Wij willen voor iedereen een (t)huis in Ede, ook als dat anders vormgegeven moet worden. Hoe kijkt het college hier naar? 

Voor veel ondernemers was het een pittig jaar. De ChristenUnie is dan ook blij dat er aandacht voor hen is, en de website ondernemen.ede.nl is gelanceerd. Met veel praktische informatie en ervaringsverhalen. In de werkbezoeken die onze fractie het afgelopen jaar heeft gedaan, hebben we gemerkt dat daar behoefte aan is.

Wat verkeersveiligheid betreft noemen wij nog een keer de N224. De problemen zijn helder en actie is nodig. De wethouder heeft tijdens de behandeling van de Programmabegroting n.a.v. vragen van D66 en de ChristenUnie beloofd om voor de Perspectiefnota met een plan te komen voor verbetering van de verkeersveiligheid. Nu blijkt het plan van aanpak vertraagd te zijn naar Q4 van dit jaar. Wordt nu echt alles op alles gezet, of komt van uitstel afstel? 

Aandacht voor elkaar

In Ede wordt naar elkaar omgezien. Niemand staat op zichzelf, we dragen zorg voor elkaar. Aan vrijwilligers is meestal geen gebrek, en het aantal mantelzorgers groeit nog steeds. In de Perspectiefnota lezen we dat we soms de beweging maken om middelen voor maatwerk aan de voorkant in te zetten. Investeren in preventie, waarbij de kosten voor de baten uitgaan. Hiermee laten we als gemeente zien dat we regie nemen en lef tonen. De ChristenUnie kan zich goed in deze denkrichting vinden. Maar als we het hebben over lef tonen: wat wordt gedaan om bij bestaande relaties te werken vanuit vertrouwen en de administratieve druk te verlichten? We willen onze vrijwilligersorganisaties toch niet extra belasten, maar juist ondersteuning bieden? De gemeente moet niet ervaren worden als een orgaan waar je soms meer last dan gemak van hebt, maar als een partner. Dat is de manier waarop vrijwilligers tot bloei komen en hun inzet tot zijn recht komt.

In het Sociaal Domein gaat veel geld om. Terecht dat we kijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen besteden. Onze financiën moeten zo besteed worden, dat passende zorg komt bij inwoners die dat nodig hebben. Om dit goed in de hand te houden, is 2 jaar geleden het besluit genomen voor een aantal ombuigingsmaatregelen. Niet alle maatregelen blijken te realiseren te zijn, zoals het verlagen van de PGB-tarieven en het uitbesteden van de thuisondersteuning van mantelzorgers. Nu wordt ons gevraagd akkoord te gaan met het alternatief opvangen daarvan. In eerdere debatten over dit thema bleek hoe gevoelig bepaalde keuzes liggen. We houden graag zicht en grip op keuzes die gemaakt worden en gaan ervan uit dat het college ons hier goed over informeert. Wanneer kunnen we een eerste terugkoppeling verwachten?

We hebben in Ede een goed armoedebeleid, wat mensen die het nodig hebben perspectief biedt. In de Perspectiefnota wordt vermeld dat gelet op de voorziene toename van armoede- en schuldenproblematiek als gevolg van corona, extra middelen beschikbaar worden gesteld voor zowel schuldenbeleid als bijzondere bijstand. De ChristenUnie kan zich daar helemaal in vinden. Nu bleek recent uit een rapport van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, dat ruim 1/3 van de mensen die recht hebben op een bijstandsuitkering daar geen gebruik van maakt. Dat is een fors aantal! Geregeld zou gebrek aan informatie of angst voor terugvorderingen daar een rol in spelen. Op die groep niet-gebruikers blijken gemeentes nauwelijks zicht te hebben. Wij vragen ons af: Zijn er signalen dat dit in Ede ook speelt, of wat doen we of wil het college doen om dat in Ede te voorkomen?

Binnen het armoedebeleid is een bijdrage mogelijk voor diplomazwemmen. Nu voor kinderen van 7 en 8 jaar. We overwegen een motie om deze leeftijd op te rekken en er vanaf 6 jaar van te maken, zodat ouders meer ruimte hebben te kiezen voor een leeftijd die bij hun kind en situatie past.

Het Kindercollege krijgt in deze Perspectiefnota voor het eerst een volwaardige positie, door er apart budget voor vrij te maken. Wij vinden dit een goede investering. De jongerenraad en het kindercollege geven jongeren een stem in Ede, en dat vinden we terecht.

Aandacht voor de schepping

We genieten van wat de schepping ons geeft en dragen zorg voor de leefomgeving. Het afgelopen jaar, waarin we veel thuis waren en allerlei activiteiten wegvielen, heeft een herwaardering voor de natuur gegeven. We gingen massaal ommetjes lopen en trokken de natuur in om op adem te komen. En op die natuur moeten we dus zuinig zijn. Daarom zijn we blij met de bloeiende bermen en de aandacht voor biodiversiteit. Natuurinclusief bouwen moet de norm worden, het beleid in Ede wordt door de Rijksoverheid genoemd als voorbeeld. We horen steeds vaker over huizen met een groen dak, dakpannen waar vogels kunnen nestelen en natuurvriendelijke speeltuinen zoals bij basisschool De Triangel. De deelauto is in opmars, kijk maar eens in Kernhem, waar de KenHem-community inmiddels een elektrische deelauto heeft, en plannen maakt om door collectieve inkoop van zonnepanelen richting een energieneutrale wijk te gaan. Kerken in Bennekom werken samen in het project ‘Groene Kerken’. Aan de Meikade is 2 ha zonneveld aangelegd waar 650 huishoudens groene stroom van krijgen. Allemaal voorbeelden uit de samenleving waar de ChristenUnie enthousiast van wordt. 

De energietransitie en het plaatsen van zonnepanelen is vaak onderwerp van gesprek in onze raad. Zonnevelden en zonnepanelen op daken zijn beide nodig.  Zon op dak heeft de afgelopen jaren een flinke groei doorgemaakt, De vraag van de ChristenUnie is: kunnen we als gemeente scholen hierin niet meer ondersteunen? Veel scholen hebben een dak wat uitstekend geschikt is om te vullen met zonnepanelen, maar besturen hikken aan tegen de kosten en terugverdientermijn. Eerder hebben we hier al raadsvragen over gesteld, wat ons betreft is de tijd rijp hier nog een keer over na te denken, zeker omdat de gemeente verantwoordelijk is voor de huisvesting van scholen en op deze manier een goed voorbeeld neer kan zetten. Op de website van schooldakrevolutie.nl is veel informatie te vinden voor scholen en gemeenten. Zou het college hier nog eens goed naar willen kijken?

Achter de schermen hebben we verschillende vragen gesteld over de reclamezuilen die recent geplaatst zijn. Vanwege de lichtvervuiling, maar ook met het oog op de verkeersveiligheid. We overwegen een motie om de reclame-uitingen te reduceren tot de functionele uren van de dag.

De raad

Als gemeenteraad zoeken we met elkaar naar het beste voor Ede, iedere fractie met z’n eigen accenten. Om ons werk goed te doen en onze inwoners de gelegenheid te geven mee te kijken in de raadszaal, en zo de overheid dichterbij te brengen, is een bedrag gereserveerd voor vernieuwing van de audiovisuele middelen in deze zaal. En natuurlijk moet de techniek goed geregeld zijn, maar wij vragen ons wel af of we nu dit bedrag en voor zo’n lange tijd, 40 jaar, moeten reserveren.

Tenslotte

Om onze inwoners en leefomgeving tot bloei te laten komen, is het nodig een hoopvol perspectief te bieden. Deze Perspectiefnota en de Herstelagenda laten zien dat het kan: Hoopvolle keuzes maken. Wij danken ieder in dit huis voor zijn of haar inzet voor Ede en wensen het College veel wijsheid en Gods zegen bij het uitvoeren van de plannen.

Dank u wel,

Cora Otter, fractievoorzitter
E: cora.otter@ede.nl 

Bovenstaande tekst is uitgesproken tijdens de Politieke Dag Ede op donderdag 24 juni 2021. De gesproken tekst geldt.

Deel dit bericht