Bijdrage Perspectiefnota: “recht doen aan ieder mens, met speciale aandacht voor de kwetsbaren”

Euro bankbiljetten.jpg
portretarie.png
Door Arie Barendrecht op 27 juni 2024 om 20:30

Bijdrage Perspectiefnota: “recht doen aan ieder mens, met speciale aandacht voor de kwetsbaren”

De PDE van 27 juni 2024 stond vooral in het teken van de algemene beschouwingen bij de Perspectiefnota 2025-2028. Namens ChristenUnie Ede voerde fractievoorzitter Arie Barendrecht het woord. Hij vroeg aandacht voor een aantal onderwerpen. In deze blog zijn bijdrage.

Voorzitter,

Allereerst dank aan het college en de ambtenaren die deze perspectiefnota, de bijbehorende stukken en de beantwoording van de technische vragen voorbereid hebben. Als tweede wil ik stilstaan bij een onbegrijpelijk woord; u weet dat de ChristenUnie voorstander is van duidelijke taal. En het woord demarcatie kan je ook gewoon vervangen voor het woord afbakening. De allereerste vraag is dan ook of het college bereid is dat te doen. 

We zijn op de helft van de bestuursperiode. En dan is het altijd goed om een aantal punten uit te lichten die volgens ChristenUnie Ede een mooi resultaat zijn van ons werk: 

 • De afgelopen twee jaar werden er 1724 woningen opgeleverd waarvan 45% in de sociale huur. Er is een woningbouwfonds opgericht voor de verdere stimulering van sociale woningbouw en door nieuwe regels kan 50% van de sociale huurwoningen en 50% van de sociale koopwoningen worden toegewezen aan mensen die binding hebben met de gemeente Ede. Ook werd afgesproken dat 60% van de woningbouw betaalbaar moet zijn.

 • Dan jeugd en onderwijs: we realiseerden een vermindering van de wachttijd van 20 naar 4 weken. Er kwam gratis voor- en vroegschoolse educatie en we zien dat de bouwprojecten voor de basisscholen ‘De Ontdekking', ‘De Calvijnschool' en 'De Vuurvogel’ zijn afgerond. De eerste drie nieuwe projecten voor onderwijshuisvesting staan trouwens ook alweer in de boeken.

 • De dienstverlening naar onze inwoners is verbeterd door ruimere openingstijden en de mogelijkheid om zo veel mogelijk digitaal aan te vragen. Ook op het gebied van duurzaamheid lopen de projecten zonnewal en zonnelint en is er een energieloket in Ede-centrum geopend om onze inwoners te helpen verduurzamen. 

Dit zijn slechts enkele punten uit de afgelopen twee jaar. En vandaag kijken we juist vooruit want er blijft altijd genoeg te doen.

Zorg & samenleving
De ChristenUnie in Ede vindt het vanuit haar christelijk-sociale gedachtegoed belangrijk dat individuen en gemeenschappen goed ondersteund worden als dat nodig is. Daarom vragen wij bij deze perspectiefnota aandacht voor het volgende:

 • Housing First en Anders Wonen: We zijn blij met de tijdelijke voorziening voor buitenslapers in onze gemeente, maar er zijn nog steeds mensen die buiten slapen en niet geplaatst kunnen worden. Daarom werken wij aan een motie om plekken te realiseren voor mensen die niet in de maatschappelijke opvang passen. Daarnaast willen we de uitstroom uit de maatschappelijke opvang bevorderen door meer Housing First plekken te creëren.
 • Jeugdhulp: De kosten voor jeugdhulp stijgen en de ChristenUnie maakt zich zorgen over de impact hiervan op onze samenleving. We willen niet alleen kijken naar de financiële kant, maar vooral naar wat voor samenleving we willen zijn voor onze jeugd. Het is goed om te onderzoeken welke mogelijkheden we hebben om te besparen, maar de ChristenUnie mist een focus op preventie. In antwoorden op technische vragen blijkt dat hier altijd op wordt ingezet. Iets wat bij de programmabegroting dus scherper naar voren mag komen. 
 • Zwembad: De noodzaak voor een nieuw zwembad is bewezen door een tekort aan zwemwater. Het voorgestelde formaat biedt ruimte voor zowel topsport als recreatief zwemmen, wat een toegevoegde waarde is voor de gemeente en haar inwoners. Dit vraagt echter een grote investering. We vragen het college waar deze kosten ten laste komen; gaat dit uit het sportbudget komen? Wij willen niet dat het ten koste gaat van de openluchtzwembaden in Bennekom en Lunteren. Daarnaast willen we weten of er al meer duidelijkheid is over de aansluiting van het nieuwe zwembad op het stroomnet.
 • Culturele Initiatieven: Kleine culturele initiatieven zoals de Stingerbol in Ede en De Kunstfactorij in Bennekom zijn van groot belang voor de lokale cultuur. We hebben veel gesprekken gevoerd met deze initiatieven over financiële ondersteuning. Helaas is de cultuurvisie nog niet gereed en daarom is er nog geen helderheid voor deze en andere kleinschalige initiatieven. Hoe kan het college nu al perspectief bieden?
 • Dorpshuis De Zicht in Ederveen: Vorig jaar hebben we geld vrijgemaakt voor een nieuwe keuken in Dorpshuis De Zicht, maar de kosten zijn inmiddels bijna verdubbeld. Daarnaast zijn er problemen met grondwater waardoor de vloer van de muziekkelder loskomt en is er een investering nodig om de gymzaal te renoveren. Het bestuur van De Zicht heeft ons laten weten dat ze erg geholpen zouden zijn als ze een eigen aanvullende investering voor de keuken binnen 10 jaar kunnen afschrijven. Kan het college toezeggen dat dit mogelijk is?

Wonen en duurzame leefomgeving
Vanuit onze christelijk-sociale visie op de samenleving vinden we het belangrijk dat wonen bereikbaar is voor iedereen en dat we op een duurzame manier omgaan met spullen op deze aarde. Daarom vragen wij aandacht voor het volgende:

 • Wonen: Er blijven betaalbare woningen nodig. De ChristenUnie ziet dat het woningbouwfonds nu al is overtekend maar dat er nog geen extra middelen worden uitgetrokken, terwijl de grote woningbouwlocaties nog wel even op zich laten wachten. Onze vraag aan het college is wat er richting de programmabegroting voor nodig is om dit te veranderen.
 • Reparatiewinkel: We hebben een reparatiewinkel in Ede Centrum waar ook grotere apparaten zoals koelkasten en computers gerepareerd zouden moeten kunnen worden. Echter, er zijn obstakels die de toegankelijkheid van deze winkel belemmeren. We bereiden een motie voor om deze obstakels te verwijderen, zodat de winkel makkelijker bereikbaar wordt en bijdraagt aan een circulaire economie. 
 • Buggy’s Ede Centrum: Wij vinden het fijn als mensen naar ons mooie centrum komen. Dat kan op veel manieren. Ouders met jonge kinderen kunnen niet zo gemakkelijk een buggy of kinderwagen meenemen op de fiets en zijn daarom genoodzaakt om te kiezen voor de auto of de bus. Zou het niet mooi zijn als mensen ook per fiets naar het centrum kunnen komen en daar een kinderwagen kunnen lenen of huren, zoals dat bijvoorbeeld ook in Utrecht geregeld is?
 • Statiegeld: Ondanks het statiegeld zien we nog steeds blikjes en flessen rondslingeren op straat of in prullenbakken, wat kan leiden tot verwondingen. Een van de oplossingen die de ChristenUnie voor ogen heeft, is het realiseren van inzamelpunten in Ede Centrum en op drukke plekken zoals het station Ede-Wageningen, culturele hotspots en evenementenlocaties. We bereiden een motie voor om dit mogelijk te maken.

Veiligheid, bestuur en samenleving
De ChristenUnie in Ede vindt het belangrijk dat we leven in een veilige gemeente. We moeten daarbij realistisch zijn hoeveel we als overheid kunnen doen en de samenleving in haar kracht zetten. Daarom vragen wij aandacht voor het volgende:

 • 112NL App: Het kan lastig zijn om de exacte locatie door te geven aan de meldkamer als je hulp nodig hebt in onze bosrijke omgeving. Daarom bereiden we een motie voor om de gratis 112NL app onder de aandacht te brengen van campingeigenaren, zodat recreanten in noodsituaties hun locatie makkelijk kunnen doorgeven.
 • Vrijwilligers: Deze doelgroep komt niet terug in de Perspectiefnota, maar hun inzet is enorm en we hebben maatschappelijke organisaties hard nodig. Daarom bereiden we een motie voor om bij de formatieperiode na de volgende verkiezingen niet alleen een bestuursakkoord te sluiten, maar ook samen te werken aan een maatschappelijk akkoord met deze organisaties.
 • Quick Scan Lokale Democratie: We willen onze lokale democratie evalueren met de gratis quickscan lokale democratie van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Dit geeft onze inwoners een stem en helpt ons te begrijpen hoe we de lokale democratie kunnen verbeteren. Wij bereiden een motie voor om de raad een uitspraak te laten doen m.b.t. deelname aan de Quickscan Lokale Democratie.
 • Financiële vooruitblik: Bezuinigingen zijn onvermijdelijk als we onvoldoende middelen van het Rijk ontvangen. We vinden het goed dat het college onderzoekt waar we op kunnen bezuinigen en hoe we voor meer inkomsten kunnen zorgen. We vragen het college om duidelijk en inzichtelijk te maken aan inwoners welke ruimte er is voor bezuinigingen en welke taken verplicht zijn voor de gemeente. Dit helpt om transparant te communiceren over de financiële mogelijkheden en beperkingen.
 • Investerings- en ontwikkelstrategie: De investerings- en ontwikkelstrategie was bedoeld om grote projecten te financieren. In de perspectiefnota zien we dat deze ook voor allerlei kleine projecten wordt gebruikt. Dat is een andere insteek dan voorgesteld. Verder kunnen we ook lezen dat er naast deze afwegingen ook andere manieren zijn. En eigenlijk is dit gewoon de algemene reserve. Is het college bereid om een meer integrale  afweging te maken bij de programmabegroting?

Voorzitter, ik sluit onze bijdrage af.    

De ChristenUnie in Ede is dankbaar dat we vanuit onze christelijke waarden mogen bijdragen aan de ontwikkeling en het welzijn van onze gemeente. We zien het als een voorrecht om ons in te zetten voor het gemeenschappelijk belang en het welzijn van alle inwoners van Ede. 

Als we vooruitkijken naar de toekomst, doen we dat met een vast vertrouwen dat onze God daarin het laatste woord heeft en ons zal leiden. Wij geloven dat Zijn leiding essentieel is en dat Hij ons vraagt om goede en rechtvaardige beslissingen te maken die bijdragen aan een rechtvaardige en zorgzame samenleving. We blijven ons daarom inzetten voor een beleid dat recht doet aan ieder mens, met speciale aandacht voor de kwetsbaren in onze samenleving.

We wensen het college en de ambtenaren veel zegen met de uitvoering van alle plannen. 

Dankuwel.

Labels: ,