Transparantie gevraagd over onderhoud van bossen en groenstroken

20130425 Otterlose Bos
Niek van den Brink - Portretfoto.png
Door Niek van den Brink op 21 februari 2020 om 13:23

Transparantie gevraagd over onderhoud van bossen en groenstroken

De gemeente Ede heeft prachtige en unieke natuur. De Veluwe is de ‘groene long van Nederland’. Een waarde om te koesteren en te versterken. De bossen in de gemeente Ede hebben last van ondermeer klimaatverandering, stikstof en exoten. Het is des te belangrijker dat het onderhoud van onze bossen en waardevolle groenstroken in de kernen op orde is. Raadsid Niek van den Brink: "Over het onderhoud van en het snoeiwerk in deze bossen horen en lezen wij veel vragen. Daarom heb ik in de gemeenteraadsvergadering tijdens het vragenuurtje hier mondelinge vragen aan het college over gesteld."   

Raadslid Niek van den Brink: "Over het onderhoud van de bossen horen en lezen wij veel vragen van inwoners van Ede. Daar waar bomen worden gekapt als vorm van onderhoud, het zogenaamde uitdunnen, wordt dit onderhoud vaak ervaren als een kaalslag. Daarnaast krijgen wij veel signalen dat inwoners zich afvragen waarom er binnen de bebouwde kom op diverse plekken zoveel bomen worden gekapt." 

De ChristenUnie heeft daarom tijdens het vragenuurtje de volgende vragen gesteld: 

1. Hoe vaak krijgt de gemeente Ede een klacht of vraag van onze inwoners over de kap van bomen in de bossen en in de bebouwde kom en hoe wordt daar op gereageerd?
2. Welke rol heeft en neemt de gemeente als het gaat om communicatie over de kap van bomen?
3. Welke regels zijn er van toepassing op de kap van bomen in bospercelen die eigendom zijn van de gemeente, particulieren en van derden?
4. Hoe worden deze regels gehandhaafd?
5. Wat is de stand van zaken betreffende de oprichting van het groenfonds waarmee gekapte bomen in de openbare ruimte gecompenseerd kunnen worden? 

Nog tijdens diezelfde vergadering heeft wethouder Willemien Vreugenhil namens het college een reactie gegeven op de gestelde vragen. Zie hieronder een samenvatting van de reactie van het college op bovenstaande vragen:

Reactie op vraag 1. Er zijn vanaf 2019 twaalf meldingen binnengekomen die te relateren zijn aan het uitdunnen van de bossen, 46 meldingen gingen over kappen in de openbare ruimte. Daar zitten overigens ook vragen tussen van mensen die verzoeken tot kap. Enkele tientallen berichten zijn er gekomen via sociale media.
Reactie op vraag 2. De gemeente voelt zich verantwoordelijk om uit te leggen hoe het onderhoud van de bossen gaat. Dat gaat m.b.v. van borden, berichten via sociale media en de bosbeheerders. We kunnen hier nog wat pro-actiever op zijn. Bijvoorbeeld communicatie met omwonenden zou moeten plaatsvinden voordat de bomen gemarkeerd zijn voor kap. Daarnaast is communicatie over het gebruik van hout noodzakelijk. Er doen veel verhalen de ronde dat het hout voor de biomassacentrales wordt gebruikt. Dit is niet juist. Het hout wordt verkocht voor de bouw en meubelmakerijen. Hout uit de bossen dat wel naar de centrales gaat is voornamelijk afkomstig van de invasieve soort ‘Amerikaanse Vogelkers’. Kap in de woonwijken wordt gecommuniceerd aan omwonenden per brief of informatieavond.
Reactie op vraag 3. Er is landelijke regelgeving waar beheerders van bossen zich aan dienen te houden. In Ede zijn er veel partijen die bossen onderhouden zoals Het Gelders Landschap, Natuurmonumenten en defensie. Deze partijen hebben elk een eigen beheerplan. We werken goed samen met deze terrein beherende organisaties, maar zijn niet verantwoordelijk voor elkaars beheer. Desalniettemin zal het college met deze organisaties om tafel gaan om bij de diverse uitdagingen waar we voor staan (zoals stikstof e.d.) gezamenlijk op te trekken. Daar waar Ede de eigenaar is van de bossen is de provincie bevoegd gezag.
Reactie op vraag 4. De provincie is verantwoordelijk voor de handhaving. Bij de uitdunning van het Petebos is er een inspectie geweest van de provincie. Die heeft geconstateerd dat het onderhoud binnen de geldende regels is uitgevoerd.
Reactie op vraag 5. Het voorstel voor het groenfonds is voor driekwart afgerond. Medio juni 2020 komt het voorstel naar de raad.

Niek van den Brink, raadslid
E. niek.van.den.brink@ede.nl

Deel dit bericht

Labels: , , , ,