ChristenUnie wil een veilige verkeerssituatie bij nieuw gezondheidscentrum Bellestein

2020 Gezondheidscentrum Bellestein.jpg
Daan Weststrate - Portretfoto.png
Door Daan Weststrate op 22 februari 2020 om 16:54

ChristenUnie wil een veilige verkeerssituatie bij nieuw gezondheidscentrum Bellestein

Tijdens de oordeelsvormende vergadering werd er gesproken over het bestemmingsplan wat de komst van het nieuwe gezondheidscentrum bij winkelcentrum Bellestein mogelijk maakt. De discussie ging nu vooral over de verkeerssituatie rond het nieuwe gezondheidscentrum en de verkeersafwikkeling van het (vracht)verkeer richting de westzijde van het terrein voor met name de leveranciers van de daar gevestigde winkels. Raadslid Daan Weststrate: " V.w.b. de ChristenUnie betreft komt het gezondheidscentrum er zonder al te veel vertraging maar met een zo veilig mogelijke variant van de verkeersafwikkeling. Voor onze fractie voelt het rijden van vrachtverkeer door de doorgaande route niet goed. Wij zijn dan ook voorstander van een variant I met extra veiligheidsmaatregelen rondom de oversteek." 

Voorzitter,

Vanavond spreken we over het Bestemmingsplan van het Gezondheidscentrum Bellestein. Ik zou graag aandacht hebben gegeven aan het perspectief voor de toekomst, voorafgegaan door het lange voortraject, de zoektocht naar een geschikte locatie, wat er beter had kunnen gaan in het voorgaande proces of zelfs wat ons te wachten staat wanneer het hele plan straks gerealiseerd zal zijn. Maar mede gezien de vele ingediende zienswijzen ligt voor de ChristenUnie vanavond het accent op de verkeersafwikkeling op het terrein. En dan met name de bevoorrading aan de westzijde van het centrum.

Allereerst zijn er een heel aantal zienswijzen ingediend toen het ontwerpbestemmingsplan ter inzage lag. De strekking van deze zienswijzen was eenduidig: zorgen over de verkeersafwikkeling maar niet tegen de komst of de locatie van het gezondheidscentrum.

Voor de ChristenUnie is het belangrijk dat na deze terinzagelegging een werkgroep samen heeft nagedacht over de afwikkeling van de verkeerssituatie. Het doel was duidelijk:

1.) Een veilige verkeersituatie realiseren zonder achteruitrijdend vrachtverkeer.
2.) Tot een variant te komen die door alle stakeholders gedragen wordt. 

Omdat het college en de stakeholders er ieder een eigen voorkeursvariant op nahouden, is het tweede doel helaas niet gehaald. En dat is jammer omdat het wat de ChristenUnie betreft gaat om het meedoen en meedenken van inwoners oftewel burgerparticipatie.

Het verkeersrapport van Goudappel berekent het conflictcijfer: een weging van de weginrichting, de kwetsbaarheid van de gebruikers, de snelheid en de intensiteit van het verkeer. Daaruit blijkt de varianten I en E een stuk slechter scoren dan variant C. Dit verschil is terug te brengen op de 2 nieuwe kruisingen met het doorgaande fietspad en nog eens 2 kruisingen met gemotoriseerd verkeer op de kastelenlaan. Dit is reden voor het college om variant C voor te stellen.

De variant C wordt door sommigen voorgesteld alsof het de huidige situatie van 40 jaar handhaaft. Maar dat is echter niet waar: in de bestaande situatie zijn het winkelcentrum en gezondheidscentrum door een voetgangersgebied met elkaar verbonden. Het verkeer gaat nu áchter het bestaande gezondheidscentrum langs. Dat wijzigt essentieel als voor variant C gekozen wordt: dan gaat het (vracht)verkeer over het voetgangersgebied tussen gezondheidscentrum en winkelcentrum heen.

Stel je dat jezelf eens voor: al lopend vanaf de nieuwe doorgang ter hoogte van de entree van het nieuw te bouwen gezondheidscentrum, moet je als voetganger heel goed rekening gaan houden met grote vrachtwagens die voor de bevoorrading van de winkels komen. Wanneer deze eenmaal het nieuwe gezondheidscentrum gepasseerd zijn, moeten deze ook nog eens terug. En aangezien langere vrachtwagens en combinaties hier niet allemaal kunnen keren, is achteruitrijden met een combinatie niet uit te sluiten.

Een vraag aan het college: wanneer beide varianten zijn beoordeeld op criteria zoals verkeersveiligheid, wat geeft de verkeersveiligheid van de fietsers op het fietspad dan de voorkeur boven de verkeersveiligheid van het lopend publiek (al dan niet met kinderwagens, buggy’s en loslopende kinderen) zodat er voor variant C is gekozen? Graag een reactie hierop.

De afweging tussen het vrachtverkeer door een doorgaande looproute of de afbuigende vrachtwagens op de Kastelenlaan die moeten wachten voor het fietspad, is wat de ChristenUnie betreft een politieke afweging.

Een belangrijk advies komt van de Fietsersbond, hoewel zij de nadelen van de twee kruisingen met het fietspad ziet, vindt zij variant I toch de beste oplossing. Zij voegt hier nadrukkelijk aan toe: mits deze oversteken op een veilige manier worden aangelegd. En dat is wat de ChristenUnie betreft ook wel de crux in de afweging. Bij deze nieuw te realiseren op- en afrit zal er door de vrachtwagens een draai moeten worden gemaakt. Door deze draai te maken heeft de chauffeur een overzicht over het hele fietspad van beide kanten. Echter voor de gebruikers van het fietspad zal dit een nieuwe situatie zijn en levert dit een onveilige situatie op. Wat wel een geruststelling is, is dat deze variant wel is gekozen als mogelijke tussenoplossing als ontsluitingsroute voor het bouwverkeer tijdens de bouw van gezondheidscentrum. Waarom zou dit wel een goede nood- of tussenoplossing zijn en niet werken als structurele variant? Daarnaast, er zijn toch maatregelen te bedenken om de veiligheid te verhogen? Denk aan drempels, of waarschuwings- of verkeerslichten? Hoe kijkt het college hier tegenaan?

Op basis van de onderzoeksresultaten heeft het college een conclusie getrokken. Voor de ChristenUnie voelt het rijden van vrachtverkeer door de doorgaande route niet goed. Wij zijn dan ook voorstander van een variant I met extra veiligheidsmaatregelen rondom de oversteek.

Kortom voorzitter, we zijn benieuwd naar de mening van de andere fracties en de antwoorden van het college. V.w.b. de ChristenUnie betreft komt het gezondheidscentrum er zonder al te veel vertraging maar met een zo veilig mogelijke variant van de verkeersafwikkeling. Daarom kondig ik alvast aan dat wij overwegen om tijdens de besluitvorming op dit punt met een amendement te komen om de voorgestelde variant in het raadsvoorstel te wijzigen in variant I. 

Dank u wel,

Daan Weststrate
E. daan.weststrate@ede.nl

Deel dit bericht

Labels: , , ,