ChristenUnie reageert op startnotitie m.b.t. uitbreiding BT Kievietsmeent II

Startup.jpg
portretdaan.png
Door Daan Weststrate op 2 oktober 2020 om 16:01

ChristenUnie reageert op startnotitie m.b.t. uitbreiding BT Kievietsmeent II

In het bestuursakkoord staat: ‘We rollen de rode loper uit voor circulaire ondernemers en initiatieven die op eigen kracht duurzaam resultaten bereiken’. De ChristenUnie is van mening dat economische ontwikkeling geen doel op zich is, maar staat ten dienste van de samenleving. Normaal gesproken staat de ChristenUnie niet direct te juichen bij uitbreiding van bedrijventerrein. Maar in deze startnotitie staat een mooi initiatief.

Het doel van deze initiatieffase is om vast te stellen of het voornemen van de initiatiefnemer haalbaar is en bijdraagt aan wat we als gemeente willen bereiken. Met die gedachte heeft de ChristenUnie drie vragen en/of aandachtspunten:

1.) Energietransitie
Uit een interne gemeentelijke analyse blijkt dat er in het projectgebied een locatie is waar, als we rekening houden met alle gevoelige functies, een windturbine ingepast zou kunnen worden. Zon en wind, die combinatie komt niet veel voor in dergelijke projecten en heeft als combinatie veel voordelen. Is er al een initiatiefnemer voor het oppakken van een windturbine en ligt de windturbinelocatie op grond van de gemeente of van de initiatiefnemer: want dit maakt voor het vervolg nogal uit in onze rolneming, graag een reactie van de wethouder.

2.) Natuur inclusief bouwen
Op 21 maart 2019 is de motie ‘natuur inclusief bouwen’ (mede op initiatief van de ChristenUnie ingediend) en aangenomen door de raad. In deze motie wordt aan het college verzocht een puntensysteem voor groen en natuur inclusief bouwen aan de raad voor te leggen. In deze startnotitie lees ik dat het puntensysteem in het voorjaar van 2020 operationeel wordt. Dat klinkt als toekomstmuziek maar het voorjaar is toch echt al voorbij. Hoe gaat de wethouder hier mee om? Klopt het dat er hier in dit project straks concreet punten worden toegekend en dat we dit systeem op deze manier gaan toepassen? 

3.) Vervoersmanagement
Een derde aandachtspunt is het vervoersmanagement op het bedrijventerrein zelf. Op andere terreinen zien we een toenemende overlast van zowel personenauto- als vrachtauto-parkeren. In de introductie lezen we dat deze planvorming mogelijk kansen biedt om de druk op het bestaande bedrijventerrein Kievitsmeent I wat te verminderen en ruimtevragen aldaar op te lossen. Dit roept voor de ChristenUnie vragen op: er staat ‘Fysieke ruimte om dit op te lossen is er bijna niet meer’. Dit nieuwe project biedt mogelijkheden maar is tegelijkertijd ook een risico om dit probleem op te lossen door hier parkeerterreinen van asfalt voor neer te leggen. Kan de wethouder aangeven hoe hij van plan is deze uitdaging aan te gaan en hierbij ook oog te blijven houden voor de veiligheid van de verkeersbewegingen van de passerende scholieren?  

Voorzitter, als laatste de oproep aan de wethouder, n.a.v. de ingekomen brief van de Ondernemersvereniging BT Kievitsmeent, om hen optimaal te betrekken bij de planvorming en verdere invulling van deze startnotitie.

Daan Weststrate,
E. daan.weststrate@ede.nl 

Labels: , , ,