Hoe nu verder met huisvesting arbeidsmigranten aan de KennisCampus?

20190920 Arbeidsmigranten op KennisCampus - PTC+ (2).JPG
portretdaan.png
Door Daan Weststrate op 10 september 2021 om 21:26

Hoe nu verder met huisvesting arbeidsmigranten aan de KennisCampus?

Twee jaar geleden, op 10 september 2019, heeft het college toestemming gegeven voor huisvesting van arbeidsmigranten in het voormalig PTC+-gebouw aan de Zandlaan in Ede. Het gebouw zou 2 jaar worden gebruikt om arbeidsmigranten te huisvesten. Onder bepaalde voorwaarden zou deze termijn met drie jaar verlengd kunnen worden. Nu de 2 jaar voorbij zijn, is het nog niet duidelijk of er al een besluit is genomen of dit gebouw op de KennisCampus nog 3 jaar hiervoor gebruikt wordt. Reden voor raadslid Daan Weststrate om hier weer raadsvragen over te stellen.

“Arbeidsmigranten zijn in diverse bedrijfstakken heel erg nodig en verdienen een volwaardige huisvesting binnen onze gemeente. Alleen niet op deze locatie. Deze locatie op de KennisCampus verdient het om ingezet te worden ten behoeve van onderwijs, sport, ondernemerschap of een combinatie hiervan. Precies waar de KennisCampus voor is opgezet.”

Schriftelijke vragen van het raadslid Daan Weststrate (ChristenUnie) ingevolge artikel 42 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Ede.

Onderwerp: mogelijke verlenging huisvesting arbeidsmigranten op de KennisCampus

Op 10 september 2019 besloot het college van Burgemeester en Wethouders met een aanvraag voor huisvesting van arbeidsmigranten, in het voormalig PTC+ gebouw aan de Zandlaan 27, in te stemmen. Het collegebesluit hield in dat het voormalig hostel/leerhotel voor twee jaar gebruikt mocht worden voor het huisvesten van arbeidsmigranten. In ditzelfde besluit is een mogelijkheid opgenomen om de vergunningstermijn met 3 jaar te verlengen. Hier zijn echter wel twee voorwaarden aan verbonden:
1.) het waarborgen van de kwaliteit van de leefomgeving en
2.) een uitgewerkt plan voor een definitieve bestemming van het pand. 

Op 17 september 2019 heb ik namens de ChristenUnie raadsvragen gesteld omdat wij van mening zijn dat het gebouw aan de KennisCampus een onderwijsfunctie zou moeten krijgen.

Aangezien het een collegebevoegdheid was om met deze aanvraag in te stemmen, heeft de ChristenUnie voor het verstrijken van de eerste twee jaar de volgende vragen aan het college: 

1. De vergunning voor het huisvesten van arbeidsmigranten aan de Zandlaan 27 in Ede, met een looptijd van 2 jaar, loopt vandaag af.
a.) Heeft er intussen een evaluatie plaatsgevonden over deze twee jaar waarin in ieder geval de in het besluit opgenomen voorwaarde is meegenomen dat in de afgelopen 2 jaar de kwaliteit van de leefomgeving is gewaarborgd?
b.) Wat waren de uitkomsten van deze evaluatie?

2. Heeft het college al een besluit genomen om van de mogelijkheid gebruik te maken om de vergunningstermijn met 3 jaar te verlengen?
a.) Zo ja, op welke manier en op welk moment is het college van plan om het besluit te communiceren met de gebruikers/partners op de KennisCampus en de omliggende woonwijk zodat iedereen goed op de hoogte is van het collegebesluit?
b.) Zo niet, waarom nog niet? Wanneer kan het college hier definitief uitsluitsel over geven?

3. Indien de vergunningstermijn met 3 jaar wordt verlengd: op welke manier heeft de exploitant van de huisvesting van arbeidsmigranten voldaan aan de in het besluit vermeldde voorwaarden als zijnde 1) het waarborgen van de kwaliteit van de leefomgeving en 2) een uitgewerkt plan te hebben voor een definitieve bestemming van het pand?

4. Indien de initiatiefnemer of de exploitant van deze huisvesting met een goed plan voor herontwikkeling is gekomen: op welke manier zijn de beleidsuitgangspunten voor het gebied (de KennisCampus) dan ook meegenomen in dit plan en zullen deze terug te zien zijn?

Verschillende onderwijsinstellingen (COG, Het Streek en de CHE) op de Zandlaan reageerden in 2019 niet positief op het nieuws van de functiewisseling van het voormalige gebouw van PTC+ aan de Zandlaan. Zij zagen liever dat het gebouw een onderwijsfunctie kreeg en deze alsnog krijgt omdat dit beter past bij de uitgangspunten van de KennisCampus. Ook worden er diverse vormen van overlast ervaren door de aanwezigheid van personen die in het gebouw verblijven. Daarnaast leek het er destijds op dat de ‘buren’ niet waren betrokken in het besluit tot invulling van deze locatie.

5. Is er in de afgelopen periode van 2 jaar overleg geweest over de huidige invulling van Zandlaan 27 tussen verschillende gebruikers/partners van de KennisCampus en de gemeente Ede? Ik denk bijvoorbeeld aan deelnemende scholen in het regulier overleg maar ook aan omwonenden van de Zandlaan en omliggende straten, ondernemers van omliggende bedrijven.
a.) Op welke manieren zijn andere gebruikers in het gebied (bedrijven, bewoners, onderwijsinstellingen e.d.) betrokken geweest?
b.) Op welke manier zijn bovengenoemde gebruikers/partners van de KennisCampus betrokken geweest bij de evaluatie, genoemd bij vraag 1, om hun ervaringen met de nieuwe bestemming van de Zandlaan 27 te delen?

6. Wanneer de huisvesting van arbeidsmigranten met nog eens 3 jaar verlengd wordt op deze locatie, betekent het dan dat uiterlijk 10 september 2024 de bewoners het pand hebben moeten verlaten?

7. Op dit moment is de gemeente Ede bezig met het vaststellen van diverse locaties voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Mocht er in de tussentijd nog voldoende plaatsen beschikbaar komen, bestaat er dan een kans dat de bewoners van de Zandlaan 27 nog elders gehuisvest kunnen worden?

Ede, 10 september 2021

Daan Weststrate, raadslid 
E. daan.weststrate@ede.nl

Labels: , , ,