Bijdrage Programmarekening: 'welzijn van inwoners voor ogen houden'

Arie-programmarekening
portretarie.png
Door Arie Barendrecht op 18 april 2024 om 20:25

Bijdrage Programmarekening: 'welzijn van inwoners voor ogen houden'

Tijdens de PDE van 18 april werd de Programmarekening over 2023 behandeld. Daarbij was voor alle fracties ruimte om hun beschouwingen daarbij te geven. Namens ChristenUnie Ede voerde raadslid Arie Barendrecht het woord. Hij vroeg aandacht voor verschillende onderwerpen en deed de oproep bij alles het welzijn van onze inwoners voor ogen te houden. In deze blog zijn bijdrage.

Voorzitter,

‘Wat mij en de gehele fractie van de Edese ChristenUnie betreft hebben wij bij het maken van keuzes en de uitvoering daarvan elke keer voor ogen: het welzijn van onze inwoners’

De ChristenUnie in Ede vindt het belangrijk dat de gemeente goed helpt als mensen het moeilijk hebben. Bij het praten over de programmabegroting voor 2023 hebben we gezegd dat we willen dat mensen niet lang hoeven te wachten, dat er goed beleid is voor arme mensen, en dat nieuwkomers goed geholpen worden.

  • Vorig jaar hebben we tijdens de bespreking van de begroting aandacht gevraagd voor de lange wachttijden bij de toegangsteams voor zorg, die waren opgelopen tot wel 8 weken. We zijn blij om te zien dat deze wachttijden zijn opgelost zoals vermeld in het financiële verslag. We willen graag onze waardering uitspreken aan onze organisatie en hulpverleners voor hun inzet! Nu zijn we benieuwd naar de effecten hiervan: hoe voelen onze inwoners die hulp nodig hebben zich nu de wachttijden zijn verminderd? En belangrijker nog, hoe kunnen we dit succes vasthouden?
  • Bij het opstellen van de programmabegroting hebben we als ChristenUnie al aangegeven dat niet iedereen bereikt wordt met het armoedebeleid. In de financiële verantwoording zien we dat er geld overblijft en dat het armoedebeleid verspreid is over verschillende regelingen. Het noodfonds bestaanszekerheid wordt geëvalueerd naar aanleiding van een aangenomen motie. We hebben hier nog wel een vraag over aan het college: wordt bij de evaluatie van het noodfonds ook gekeken naar het wegnemen van drempels voor onze inwoners? En kan het college ervoor zorgen dat inwoners die gebruik moeten maken van deze regelingen niet meerdere aanvragen hoeven te doen doordat de hulp verspreid is over verschillende potjes?
  • Er is maar liefst 1,3 miljoen euro overgebleven van de speciale toelage voor inburgeringsvoorzieningen. Dit geld kan alleen nog worden besteed in 2024. De ChristenUnie-fractie vraagt zich af welke stappen het college heeft ondernomen om ervoor te zorgen dat het geld in 2024 wordt gebruikt.

De leefbaarheid van onze samenleving wordt in grote mate bepaald door de kwaliteit van onze directe omgeving. Het is een gedeelde verantwoordelijkheid om goed voor onze omgeving te zorgen, niet alleen voor het welzijn van onze huidige inwoners, maar ook voor toekomstige generaties. Daarom hebben wij enkele vragen met betrekking tot de groennormen en de verduurzaming van bedrijven.

  • De ChristenUnie-fractie in Ede is verheugd te constateren dat de wijk Kernhem volgens het door ons voorgestelde 3-30-300 principe zal worden beplant. Echter, het is teleurstellend dat de groennormen voor de rest van de gemeente Ede zijn uitgesteld tot 2024, om te worden opgenomen in het Integraal Beheerplan Openbare Ruimte. Tijdens de behandeling van dit beheerplan zal de ChristenUnie nauwlettend letten op de concrete invulling van deze groennormen.
  • Tijdens de behandeling van de programmabegroting hebben we al benadrukt dat er niets te vinden is over de combinatie van duurzaamheid en bedrijven. Dit geldt ook voor de programmarekening. Onze vraag is dus: is er al een actieprogramma vanuit de gemeente Ede gaande om bedrijven aan te moedigen tot verduurzaming?

Wonen en werken zijn onderwerpen die steeds weer naar voren komen. Tijdens de bespreking van de begroting hebben we al de aandacht gevestigd op de revitalisering van bedrijventerreinen en het gebiedsproces bij Otterlo. Na het doornemen van de programmarekening hebben we nog een vraag en een opmerking over deze twee zaken. Daarnaast hebben we ook nog een vraag met betrekking tot Housing First.

  • Het is lastig om nieuwe bedrijventerreinen te ontwikkelen door de stikstofproblematiek en netcongestie. Helaas is door een gebrek aan capaciteit het onderzoek hiernaar uitgesteld naar 2024. Neemt het college de wensen vanuit de aangenomen motie truckparking ook mee bij dit onderzoek?
  • Bij de bespreking van de begroting hebben we al benadrukt hoe belangrijk het is om het gebiedsproces Otterlo goed af te ronden. We zijn verheugd dat de benodigde middelen voor het uitvoeringsprogramma naar dit jaar worden overgeheveld, zodat dit proces succesvol kan worden afgerond.
  • Binnen het programma Housing First zijn er nog ongebruikte middelen. De ChristenUnie Ede is van mening dat dit programma een effectieve manier is om mensen uit de maatschappelijke opvang te helpen. Deelt het college onze mening dat er eigenlijk meer Housing First-plekken nodig zijn?
  • Tot slot willen we de woningbouwopgave benadrukken. Hoewel de woningen die in 2023 niet kunnen worden opgeleverd, in 2024 beschikbaar komen, zijn we nog niet op schema om de norm van 300 woningen per jaar te halen. De projecten Noordplein en Kernhem Noord zullen hier slechts gedeeltelijk aan kunnen bijdragen. Wat zijn de stappen van het college om toch richting deze norm te komen?

Voorzitter,

Na het bespreken van deze opmerkingen en vragen bij de programmabegroting, constateert de fractie van de Edese ChristenUnie dat er veel ambitie is. We vragen ons echter af of al deze plannen wel haalbaar zijn. Door de hele programmarekening heen merken we dat er knelpunten zijn. Het woord 'capaciteit' komt maar liefst 89 keer voor, 'netcongestie' 21 keer, 'stikstof' 23 keer en 'woningbouw' 46 keer. In de meeste gevallen wordt dit niet positief bedoeld.

Dit wordt ook geïllustreerd door de vele overlopende posten die ter besluitvorming worden voorgesteld. We kunnen wel plannen blijven maken, maar kunnen we ze ook echt uitvoeren? De ChristenUnie-fractie in Ede wil graag uit de impasse komen waarin we van crisis naar crisis lijken te gaan.

Wat ons betreft is het van belang dat er richting de perspectiefnota en programmabegroting duidelijk wordt afgewogen welke plannen realistisch uitgevoerd kunnen worden. Op die manier tonen we ook betrouwbaarheid naar onze inwoners en het bedrijfsleven. Daarom vraagt de ChristenUnie zich af of het college bezig is met het opstellen van een dergelijk afwegingskader, of bereid is dit op te pakken.

Nu we naar de toekomst kijken, is deze week de voorjaarsbrief vanuit het kabinet bekendgemaakt. Het lijkt erop dat de financiële situatie voor gemeenten wat positiever wordt. Echter, de ChristenUnie Ede wil een specifiek aspect uitlichten: de voorgestelde eigen bijdrage voor jeugdhulp. Dit is een maatregel met grote impact voor gezinnen die afhankelijk zijn van jeugdzorg. Onze vraag en aanmoediging aan het college is dan ook: bent u bereid om een lobby te starten richting Den Haag om deze maatregel van tafel te krijgen, en de gemeenteraad op de hoogte te houden van deze inspanningen?

Voorzitter,

Ter afsluiting wil ik benadrukken dat we terugblikkend op 2023 kunnen vaststellen dat onze financiële positie solide is. Dit geeft ons de ruimte om weloverwogen keuzes te maken. En die keuzes zijn onvermijdelijk, zeker gezien de verwachte tekorten en de veelheid - misschien wel overvloed - aan ambities voor ons geliefde Ede.

De ChristenUnie-fractie in Ede wil hierbij benadrukken dat bij deze afwegingen altijd het welzijn van onze inwoners voorop moet staan. En daarmee ga ik deze bijdrage écht afsluiten. En dat doe ik met het gedicht ‘dromen’.

Dromen

Laten we vrede dromen
alsof oorlog niet bestaat
en er nergens doden vallen,
nergens iemand iemand haat.

Laten we de stilte dromen
harde woorden niet verstaan,
alsof haast en drukte wijken,
er geen straaljagers bestaan.

Laten we de ruimte dromen
brede stranden, wijde zee,
verre luchten, velden bloemen,
en de wind brengt toekomst mee.

Laten we de liefde dromen
warm en sterk en licht en zacht.
Laat de liefde in ons komen
bij ons blijven, dag en nacht.

God van mensen, geef ons kracht
waar te maken wat wij dromen.

- Een gedicht van Margreet Spoelstra -

Deze bijdrage is uitgesproken tijdens de besluitvormende vergadering van 18 april 2024. De gesproken tekst geldt.

Labels: