Raadsvragen over oude vuilstort op de Goudsberg

IMG_3264.JPG
portretjanwillem.png portretjohn.png
Door Jan Willem Middelesch, John Smits op 20 december 2023 om 19:30

Raadsvragen over oude vuilstort op de Goudsberg

De Goudsberg in Lunteren is een mooi gebied met campings, wandelroutes en veel wild (met name zwijnen). In het verleden is hier echter (fabrieks)afval gestort in de zandafgraving. Daar ligt nog steeds onder andere gebroken puin, buizen PVC, kunststof, rubber en veel losliggend plastic. Een onwenselijke situatie en reden voor raadslid Jan Willem Middelesch om daarover raadsvragen te stellen. Als ChristenUnie Ede vinden we namelijk dat er goed voor de natuur en omgeving gezorgd moet worden.

Nadat onze fractie eerder dit jaar op de situatie op de Goudsberg werd gewezen, is fractievolger John Smits hier verder in gedoken. Zoals gezegd is hier in het verleden (fabrieks)afval gestort, waarna in 1986 sanering van deze locatie heeft plaatsgevonden. Begin 2000 heeft de provincie aangegeven dat de sanering van grond en grondwater is afgerond en er geen verdere actieve maatregelen meer nodig waren. Het is daarnaast bekend dat er door wild (met name zwijnen) veelvuldig gebruikt wordt gemaakt van dit gebied, dat het in omgeving ligt van campings en dat het vrij toegankelijk is voor wandelaars. Dat er in zo’n gebied dan veel, en mogelijk ook gevaarlijk, afval ligt vinden wij onwenselijk.

Wij zijn op deze locatie gaan kijken en troffen op een gedeelte van de voormalige zandafgraving veel (oud) puin aan. Zichtbaar zijn onder andere gebroken puin, buizen PVC, kunststof, rubber en veel losliggend plastic. Daarnaast is de locatie een haard van Grote Bereklauw en Japanse Duizendknoop, beide onwenselijke invasieve exoten. Na ons bezoek hebben wij contact gehad met de gemeente Ede en met de omgevingsdiensten (Omgevingsdienst de Vallei en Omgevingsdienst Regio Arnhem). Toezichthouders hebben de locatie bezocht en hebben geconstateerd dat op het terrein oud puin en plastic in de deklaag aanwezig is. Ook zijn er asbestverdachte fragmenten aangetroffen.

Uit contacten tussen de omgevingsdiensten en de provincie is vervolgens gebleken dat de provincie zich niet ziet als bevoegd gezag voor deze locatie. De provincie verwijst naar de grondeigenaar als eerste verantwoordelijke, of naar de gemeente in verband met het gebruik als openbaar toegankelijk gebied. De verantwoordelijke instanties lijken dus naar elkaar te wijzen en daarmee ontstaat geen oplossing. Reden voor raadslid Jan Willem Middelesch om de volgende raadsvragen te stellen:

  1. Is het college bekend met deze (oude) vuilstort?
  2. Is het college, net als de fractie van ChristenUnie Ede, van mening dat een vuilstort midden in het bos – ongeacht om welk afval het precies gaat – onwenselijk is, zeker nu het gaat om Natura 2000 gebied?
  3. Zijn er na afronding van de sanering in 2000 nog controles geweest om toe te zien op de instandhouding van de sanering, bijvoorbeeld door monitoring of inspectie?
  4. Waarom ligt de vuilstort er zo, openbaar toegankelijk, bij en waarom is niet overgegaan tot bijvoorbeeld sanering, het afsluiten of op andere manier veiligstellen van de stort?
  5. Is het college zich ervan bewust dat hier sprake is van een onbeheerste haard met exoten, dat een directe bedreiging vormt voor verspreiding in de directe omgeving? Welke stappen gaat zij zetten ter bestrijding hiervan?
  6. Hoe verhoudt de aanwezigheid van de vuilstort zich tot de “versterking van de Goudsberg als recreatieve eenheid”?
  7. Is het college bereid om – eventueel samen met de omgevingsdiensten – deze locatie (opnieuw) bij de provincie Gelderland onder de aandacht te brengen en het gesprek aan te gaan over mogelijke oplossingen? Zo nee, waarom niet?
  8. Als de provincie bij het standpunt blijft dat de grondeigenaar of de gemeente verantwoordelijk is, welke acties zal het college dan nemen (richting bijv. de grondeigenaar) en op welke termijn?
  9. Is het college bereid om de feitelijke risico’s op deze locatie beter in beeld te (laten) brengen om te beoordelen of hier sprake is van een voldoende veilige situatie? Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
  10. Welke andere oude vuilstortlocaties in natuur- en/of landelijk gebied zijn bij de gemeente bekend? Graag ontvang ik daarvan een overzicht.

Begin 2024 zal het college deze vragen beantwoorden. Dan zullen we daarover weer een bericht plaatsen op onze website.

Bijlagen

Labels: , ,