Onzekerheid over de gemeentelijke financiën

20161201 Debatteren Dirjanne van Drongelen
Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
Door Dirjanne van Drongelen op 27 juni 2020 om 08:21

Onzekerheid over de gemeentelijke financiën

Op donderdag 25 juni jl. bespraken we de financiële barometer in de gemeenteraad. Door de coronacrisis is er teveel onduidelijkheid om nu al een basis voor de begroting voor 2021, in de vorm van de gebruikelijke perspectiefnota, klaar te hebben. In plaats daarvan heeft het college een document opgesteld met de nu bekende knelpunten en risico's en een actualisatie van de lopende begroting. 

Geen perspectiefnota dit jaar, maar de ChristenUnie Ede geeft het college graag kaders mee in voorbereiding op de begroting van 2021:
💟 Geen extra bezuiniging op Sociaal Domein 
🏫 Kritisch op uitstel van ver- / nieuwbouw scholen
🌍 Ook in tijden van crisis investeren in toekomst

We bespraken donderdagavond de financiële barometer, gericht op de financiële staat van Ede. Wat speurwerk bracht ons bij de ‘maatschappelijke impact barometer’, een apart memo met wat bekend is over de impact van de coronacrisis op de Edese samenleving. Precies de informatie die we in de financiële barometer misten. Dat roept bij ons de vraag op waarom die twee niet zijn samengevoegd. In elk geval geeft het de eerste informatie over de gevolgen van de coronacrisis op allerlei maatschappelijke terreinen en laat het zien dat er volop aandacht is daarvoor. Goed dat dit samen met allerlei partners gebeurt, met elkaar is er meer zicht op wat er speelt in de Edese samenleving. We vragen graag in het bijzonder aandacht voor eenzaamheid onder alle leeftijden als gevolg van deze crisis en dan met name natuurlijk de bestrijding daarvan.

En dan naar de financiële barometer. Als ChristenUnie zijn we een beetje in de war. Want welke boodschap wil het college hier afgeven? Hebben we het als Ede eigenlijk best wel goed geregeld of staan we aan de rand van de afgrond? Want enerzijds is het uitgangspunt van het Rijk dat o.a. gemeenten er niet slechter voor komen te staan dan voor de crisis en kunnen we met een aanpassing van de algemene uitkering 6 miljoen toevoegen aan de algemene reserve. Anderzijds wordt volop gesproken over bezuinigingen en moeilijke keuzes.

Maar: complimenten zijn op zijn plaats. Er is hard gestreden voor extra geld van het Rijk en in het memo over de meicirculaire lezen we dat dit niet zonder resultaat is geweest. Wat we alleen niet helemaal begrijpen: kan het college uitleggen waarom wordt ingezet op bezuinigingen terwijl een stijging van de algemene uitkering, waaronder 1 miljoen voor Sociaal Domein, is toegezegd in de meicirculaire? 

In het verlengde daarvan: is het gerechtvaardigd om de risico’s in verband met de coronacrisis op te tellen bij de bestaande risico’s, zoals we die in de Programmabegroting en Programmarekening hebben vastgesteld, en het geschatte weerstandsratio van 0,8% daaraan te koppelen? We missen een actualisatie van die risico’s in deze barometer, wat het lastig maakt de keuzes van het college te wegen.

Ervan uitgaande dat we die bezuinigingen tegemoet gaan wordt het een flinke uitdaging een balans te vinden tussen de Edese basisinfrastructuur - het prettig wonen, werken en leven - en de grotere projecten, meer gericht op de toekomst.

De barometer is vooral financieel ingestoken. Maar we gebruiken dit moment ook graag om het college een stukje op weg te helpen in de voorbereiding op de Programmabegroting. Dat doen we aan de hand van ons bekende drieluik:

Een samenleving waarin iedereen meetelt
Goede basisvoorzieningen voor iedereen én zorg en ondersteuning voor de mensen die dat nodig hebben. In het sociaal domein wordt net gewerkt aan een fikse ombuiging. We gunnen de organisaties daar de rust om te werken aan stabiliteit. Een extra bezuiniging is wat de ChristenUnie betreft daarom echt niet aan de orde.

Een samenleving met toekomst voor onze kinderen
En dat betekent ook goed onderwijs. Niet alleen inhoudelijk, maar ook qua faciliteiten. Daarom is het eigenlijk vreemd dat er elk jaar opnieuw weer geld vrijgemaakt moet worden voor de plannen die al eerder zijn gemaakt als het gaat om verbouw en nieuwbouw van de scholen die we binnen onze gemeente hebben. Met uitstel van die plannen zullen we niet zonder meer akkoord gaan.

Een samenleving gericht op een duurzame levensstijl
In tijden van crisis lijkt de toekomst soms ver weg, maar blijvend investeren in wat nodig is aan zorg voor natuur & milieu is wat de ChristenUnie betreft echt belangrijk. Bijvoorbeeld als het gaat om biodiversiteit, gezonde voeding, duurzame mobiliteit en sociaal ondernemerschap.

Dirjanne van Drongelen
E. dirjanne.van.drongelen@ede.nl

Deel dit bericht

Labels: , , ,