Berichten geschreven door Dirjanne van Drongelen

 1. vluchtelingen 624x270
  Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
  Door Dirjanne van Drongelen op 13 maart 2020

  'Laat Ede zich aansluiten bij ‘Coalition of the Willing’'

  In de afgelopen dagen hebben we van verschillende kanten de vraag gekregen wat we als fractie doen met de oproep van drie NGO's aan Nederlandse gemeenten om zich te verenigen in een ‘Coalition of the Willing’. Dit met als doel het kabinet in beweging te krijgen en ervoor te zorgen dat 500 kwetsbare alleenstaande vluchtelingenkinderen een veilige plek in Nederland kunnen krijgen. Kinderen die het ontbreekt aan de meest fundamentele rechten zoals onderdak, water, eten, medische zorg en onderwijs. Reden om met verschillende partijen hierover vragen te stellen.

  Lees verder
 2. Banner-template-oogvoorelkaar
  Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
  Door Dirjanne van Drongelen op 2 oktober 2019

  Vernieuwde Meet-Inn als voorbeeld van een inclusieve samenleving

  Op zaterdag 28 september jl. werd inloopcentrum Meet-Inn feestelijk heropend. Namens de ChristenUnie waren Cora Otter en ik aanwezig om dit mee te vieren. Dankzij de inzet van veel vrijwilligers, de betrokkenheid van kerken en de bijdrage van sponsoren is Meet-Inn al ruim 30 jaar een plek van gastvrijheid in het centrum van Ede. Een plek waar ruimte is voor iederéén. Precies zoals we dat voor ons zien bij een samenleving waarin iedereen meetelt.

  Lees verder
 3. Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
  Door Dirjanne van Drongelen op 19 juli 2019

  Op de barricade voor mantelzorgers!

  De meeste mensen vinden het prettig om in een schoon huis te leven. En of je het leuk vindt of niet: dat kost tijd en energie. Voor mantelzorgers, mensen die dag in dag uit op een intensieve manier voor iemand uit hun omgeving zorgen, is het soms lastig die tijd en energie te vinden. In Ede is het voor mantelzorgers mogelijk thuisondersteuning te krijgen; twee uur per week huishoudelijk hulp. Een voorziening waar we als ChristenUnie blij mee zijn! In de afgelopen periode is nagedacht over maatregelen om de tekorten in het sociaal domein terug te kunnen dringen. Eén van de voorstellen van het college was het invoeren van een eigen bijdrage voor de thuisondersteuning van mantelzorgers. Naast dat dit drempelverhogend zou kunnen werken voor mantelzorgers vinden we dit principieel onjuist. Daarom hebben we als ChristenUnie het initiatief genomen een voorstel in te dienen de thuisondersteuning gratis te houden. Hier leg ik uit waarom. 

  Lees verder
 4. Rijtjeshuis.jpg

  Zorgen over mogelijke afschaffing urgentieregeling

  Sociale huurwoningen zijn schaars; de wachtlijst is lang en er worden netto nauwelijks nieuwe woningen bijgebouwd. Een zorgelijke situatie waar geen makkelijke oplossing voor bestaat. Voor mensen in schrijnende situaties waarbij huisvesting dringend noodzakelijk is bestaat er de urgentieregeling. Op donderdag 18 april 2019 steunden een aantal fracties een motie om de urgentieregeling voor statushouders af te schaffen. De ChristenUnie maakt zich zorgen over de gevolgen voor de Edese maatschappij wanneer de urgentieregeling wordt afgeschaft. Hierbij spelen principiële en praktische argumenten een rol. Omdat de gemeenteraad binnenkort gaat spreken over de huisvestingsverordening, waar de urgentieregeling deel van uitmaakt, wil de ChristenUnie inzichtelijk hebben welke praktische gevolgen het eventueel afschaffen van de urgentieregeling voor statushouders met zich meebrengt en stelt daarom vragen hierover aan het college.

  Lees verder
 5. Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
  Door Dirjanne van Drongelen op 18 april 2019

  ChristenUnie stemt in met 1e fase ombuigingen Sociale Domein

  Net als veel andere gemeenten geeft ook Ede meer geld uit aan taken in het sociaal domein dan dat er binnenkomt. Alleen bijsturen is niet genoeg om deze overschrijdingen terug te draaien en op te lossen. In de afgelopen periode zijn de financiële tekorten op de zorg en ondersteuning aan inwoners van Ede flink opgelopen. Daarom is door de gemeenteraad gesproken over mogelijkheden om deze tekorten terug te dringen, zodat zorg en ondersteuning ook in de toekomst geboden kan worden. De ChristenUnie heeft haar zorgen over deze ontwikkelingen geuit tijdens de raadsvergaderingen van 21 maart en 4 april jl. Vanavond stemde de ChristenUnie in met het agendapunt 'Transformatie en ombuigingen in het sociaal domein'. Hieronder leg ik nader uit waarom wij in dit stadium voor het voorstel hebben gestemd en wat dit betekent voor de komende tijd. 

  Lees verder
 6. Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
  Door Dirjanne van Drongelen op 22 maart 2019

  ChristenUnie bezorgd over voorgestelde bezuinigingen in sociaal domein

  In de afgelopen periode zijn de financiële tekorten op de zorg en ondersteuning aan inwoners van Ede flink opgelopen. Daarom is door de gemeenteraad gesproken over mogelijkheden om deze tekorten terug te dringen, zodat zorg en ondersteuning ook in de toekomst geboden kan worden. De ChristenUnie heeft haar zorgen over deze ontwikkelingen geuit tijdens de raadsvergadering van gisteravond. Lees hier een nadere duiding van de situatie en mijn bijdrage die ik tijdens het debat heb uitgesproken. 

  Lees verder
 7. Asielzoekerscentrum hokjes.jpg
  Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
  Door Dirjanne van Drongelen op 5 februari 2019

  Nieuwe Edenaren

  In december meldde zich een vrouw bij Vluchtelingenwerk Ede. Ze had gehoord dat een jong gezin een flat in Ede had gekregen en binnenkort vanuit de opvang elders in het land zou verhuizen naar hier. Ze had wat spullen over die ze graag wilde geven aan dit gezin. Vanuit mijn werk bij Netwerk Dien je Stad (jongerenvrijwilligersnetwerk) werd me gevraagd of we konden ondersteunen in vervoer. Zodoende kwam ik in contact met deze vrouw en later ook met de man van het gezin waar we de spullen in januari uiteindelijk af hebben kunnen leveren. Deze vrouw heeft zonder dat het haar gevraagd werd willen delen uit haar overvloed en veel tijd en energie gestoken in de organisatie daarvan. Het herinnert me aan het warme welkom toen in oktober 2015 de noodopvang in Ede opende. Het is voor mij ook tekenend voor de bereidheid die ik in de afgelopen jaren bij zoveel organisaties en mensen heb gezien om vluchtelingen in Ede te ondersteunen.

  Lees verder
 8. Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
  Door Dirjanne van Drongelen op 18 januari 2019

  ChristenUnie houdt vinger aan de pols in sociaal domein

  Vanaf 1 januari 2019 is de toegang tot hulp bij problemen op verschillende leefgebieden georganiseerd via het algemeen maatschappelijk werk, toegangsteam jeugd en het loket Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). Een verandering ten opzichte van de jaren daarvoor, toen de Sociaal Teams daar een grote rol in vervulden. Reden van deze wijziging zijn de oplopende kosten binnen het sociaal domein en de zoektocht naar een efficiëntere uitvoering. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat er passende ondersteuning geboden kan worden aan mensen die het (tijdelijk) niet op eigen kracht redden en dat duidelijk is waar zij terecht kunnen met hun vraag. Daarom heeft raadslid Dirjanne van Drongelen vragen gesteld over de nieuwe werkwijze.

  Lees verder
 9. Looprek
  Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
  Door Dirjanne van Drongelen op 22 november 2018

  Stand van zaken binnen het sociale domein

  In de afgelopen periode hebben we diverse keren melding gemaakt over de financiële tekorten binnen het sociaal domein en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. De kosten voor de zorg in Ede blijven binnen zowel de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) als de Jeugdwet oplopen, terwijl de budgetten die we vanuit het Rijk ontvangen voor het leveren van deze zorg afnemen. Dat heeft consequenties voor de manier waarop de zorg in Ede georganiseerd is. Het college houdt zich als verantwoordelijke voor de uitvoering bezig met de vraag: welke ombuigingen kunnen er gedaan worden om de zorg zo efficiënt mogelijk te regelen voor de inwoners van Ede zonder af te doen aan de kwaliteit van zorg? 

  Lees verder
 10. 20160429 Mantelzorg doen we samen
  Dirjanne van Drongelen - Portretfoto.png
  Door Dirjanne van Drongelen op 10 november 2018

  'Dag van de Mantelzorger'

  Raadslid Dirjanne van Drongelen: ‘Mantelzorgers zijn een typisch voorbeeld van mensen die veel van hun tijd, liefde en aandacht geven aan de zorg voor een hulpbehoevende naaste. Als ChristenUnie zullen we ons in blijven zetten voor concrete ondersteuning van deze mantelzorgers, zodat het voor hen haalbaar blijft dit vol te houden. We zijn dankbaar voor hun waardevolle bijdrage aan onze samenleving.’ Bekijk hier een uitgebreidere reactie van Dirjanne vanuit De Wiekslag, de wijkpost van Ede-Centraal waar onder andere Malkander werkzaam is.

  Lees verder